Е.жыныс клеткалары дамитын орган

БОТАНИКА

1. Жеміс дегеніміз не?

А.Тұқымды қорғауға арналған мүше.

Б.Құрамында эндоспермі болмайтын мүше

В.Ұрықтың ядролардың қосылуынсыз пайда болады

Г.Тұқымды таратуға арналған мүше.

Д.Гүлді алмастыратын пиязшықтар

Е.Ұрықтану процесінен кейін пайда болады.

С.Екі жыныс клеткасының қосылуы арқылы пайда болған мүше

И.Тозаңдардың таралуы

№2 сұрақХромотофоралар дегеніміз:

А.прокориоттардың фотосинтез процесі жүретін органелдері

Б.балдырлардың фотосинтез процесі жүретін органелдері.

В.диктиосомның құрамдас бөлігі

Г.фотосинтез процесіне қажетті пигменттер беретін тилакоидтар

Д.мезасомға дейін түзілетін пластинкалы құрылымдар

Е.құрамында жасыл пигменті бар органела.

С.балдырлардың өсімді денесі

И.фотосинтез процесінің нәтижесінде крахмал және ауаға оттегі бөліп шығаратын органела.

№3Ауксоспоралар дегеніміз:

А.көк-жасыл балдырлардың экзогенді спорасы

Б.эвгленалы балдырлардың эндогенді спорасы

В.диатомды балдырлардың зиготасы.

Г.ауксин түзетін спора

Д.диатомды балдырлардың автоспорасы

Е.өсу спорасы.

С.қоңыр балдырлардың спорасы

И.әртүрлі тетрадалардың екі клеткасының қосылуының нәтижесінде пайда болған спора.

№4 сұрақАвтогамия дегеніміз:

А.бір ғана белгісі бар гаметалардың түзілуі

Б.бір клеткадан пайда болған екі гаметаның қосылуы

В.әртүрлі особьтардың гаметаларының қосылуы.

Г.аукоспоралардың партеногенетикалық жолмен пайда болуы.

Д.бір клеткалы монадалы особьтардың қосылуы.

Е.өзін өзі ұрықтандыру процесі.

С.бірнеше споралардың қосылуы

И.диатомды балдырларда кездесетін көбеюі түрі.

№5 сұрақГетероморфты ұрпақ алмасуды қалай түсінесін және ол қандай балдырларға тән?

А.гаплоидты гаметофит пен диплоидты спорофиттің алмасуы.

Б.диплоидты гаметофит пен гаплоидты спорофиттің алмасуы.

В.гаметофиттің изогамиялық жолмен көбеюі

Г.морфологиялық жағынан бір-бірінен айырмашылығы жоқ гаметофит пен спорофиттің алмасуы

Д.морфологиялық жағынан бір-бірінен айқын айырмашылығы бар гаметофит пен спорофиттің алмасуы.

Е.гетеротрофты қоңыр балдырлар классы.

С.бриопсидты жасыл балдырларда.

И.гаплодиплобионттар

№6 сұрақАплоноспоралар дегеніміз:

А.қозғалғыш споралар

Б.қозғалмайтын споралар.

В.аналық клеткаға ұқсас споралар

Г.спорангияда бір-бірден пайда болатын споралар

Д.спорангияда төрттен пайда болатын споралар

Е.қолайсыз жағдайда түзілетін спора.

С.балдырлардың көбеюіне қатысатын спораның бір түрі.

И.тыныштық күйдегі спора

№7 сұрақМиксотрофтар дегеніміз -мынадай организмдер:

А.автотрофты қоректенетін

Б.гетеротрофты қоректенетін

В.миксамебалармен қректенетін

Г.хемаавтотрофты қоректенетін

Д.автотрофты және гетеротрофты жолдармен қоректенетін организмдер.

Е.дайын органикалық затпен де, және бейорганикалық заттан органикалық зат жасап қоректенетін организмдер.

С.Кейбір жылжымалы балдырлар.

Е.саңырауқұлақтар

№8 сұрақ

Клеткаларының конституциялық заттарына нелер жатады?

А.уақытынша зат алмасудан тыс қалған заттар

Б.тірі материяның құрамына кіретін және зат алмасуға қатысатын заттар.

В.зат алмасудың соңғы өнімдері

Г.эргастикалық заттар

Д.белоктар.

Е.ферменттер

С.липидтер.

И.хлорофиллдер

№9 сұрақЦисталар дегеніміз:

А.эндогенді споралар

Б.экзогенді споралар

В.тыныштық қалпына түсіретін структура.

Г.талломның ыдырауының нәтижесінде түзілетін клеткалар

Д.сифонокладальды талломның фрагменттері

Е.қолайсыз жағдайда түзілетін қорғаныш структура.

С.көбею қызметін атқаратын орган

И.уақытша түзілетін қабық, ол кеуіп кетуден сыртқы ортаның әр түрлі әсерлерінен қорғайды.

№10 сұрақПиреноид дегеніміз:

А.пелликуланың құрылысының варианттарының бірі

Б.кристалданған белок.

В.хромотофорадан тыс жерде кристалданған белок

Г.вакуольдерде жиналатын қоректік заттар

Д.цитоплазмада жиналатын қоректік заттар

Е.хлороплаттың ішінде орналасқан түссіз белок.

С.ядрода жиналатын қоректік заттар

И.хлоропластпен тығыз байланысты крахмал түзуге қатысатын қоректік зат.

№11 сұрақКоньюгация дегеніміз жыныстық процестің мынадай ерекше түрі:

А.мөлшері мен қозғаулы жағынан айырмашылықтары бар гаметалардың қосылуы арқылы жүзеге асады

Б.қозғалмайтын жұмыртқа клеткасы мен сперматозоидтың қосылуы арқылы жүзеге асады.

В.бір клеткалы особьтардың қосылуы арқылы жүзеге асады

Г.екі генративті ядроның қосылуы.

Д.әртүрлі споралардың қосылуы

Е. құрылысы бірдей балдырлардың вегетативті екі клеткасындағы заттардың біріне-бірі құйылып қосылуы.

С.Жыныс клеткаларының қосылуы

И.гаметаларға бөлінбеген клетка ішілік заттардың қосылуы арқылы жүзеге асады.

№12 сұрақТұқымның өнуі үшін не қажет

А.қысым

Б.минералды заттар

В.ауа.

Г.органикалық заттар

Д.топырақ

Е.су.

С.қоректік зат

И.температура.

№13 сұрақГаметангий дегеніміз мынадай орган, онда:

А.споралар түзіледі.

Б.гаметогамия процесі жүреді

В.Жынысты процесске қатысатын орган.

Г.гаметалар түзілетін орган.

Д.зигота түзіледі

Е.жыныс клеткалары дамитын орган.

С.жемісті дене үзіледі

И.гаметангиогамия процесі жүреді

№14 сұрақКариогамия дегеніміз:

А.ядроның қосылуы.

Б.вегетативтік клеткалардың қосылуы

В.гаметалардың қосылуы

Г.жыныс клекаларының ядроларының қосылуы.

Д.клеткалардың қосылуы

Е.диплоидты ядроның түзілу процесінің алдынғы кезеңі.

С.протопластадың қосылуы

И.кариесті қоздырушы

№15 сұрақХологамия дегеніміз жыныстық процесс, онда мыналар қосылады:

А.мөлшері және қозғалуы жағынан бір-бірінен айырмашылықтары бар гаметалар қосылады.

Б.қозғалмайтын жұмыртқа клеткасы мен сперматозоидтар қосылады

В.бір клеткалы особьтар қосылады.

Г.бөлінбеген клетка ішілік заттар гаметаларға қосылады

Д.бірклеткалы балдырларда кездесетін жыныстық көбею түрі.

Е.бірнеше особьтардың қосылуы

С.қарапайым жыныстық процестің түрі.

И.мөлшері және қозалуы жағынан бірдей гаметалар қосылады.

№16 сұрақКүрделі симподиальды гүлшоғына нелер жатады

А.сыпыртқы

Б.монохазий.

В.Қалқанша

Г.Масақ

Д. Шатыр

Е.Тирс.

С.Шашақ

И.Дихазий.

№17 сұрақКрахмал дәндері кеңінен өсімдіктің қандай мүшелерінде кездеседі

А.тұқымжарнақтарында

Б.түйнектерде.

В.сабақтарында

Г.Жанама тамырларында

Д.гүлінде

Е.тамырсабақтарында.

С.баданаларында.

И.жапырағында

№18 сұрақАлғашқы крахмал қайда синтезделеді:

А.диктиосомаларда

Б.хлоропластарда.

В.амилопластарда

Г.жасыл түсті пластидтерде.

Д.пропластидтерде

Е.лейкопластарда

С.липидтарда

И.Хлорофилл дәндерінде.

№19 сұрақ Анизогамия дегеніміз жыныстық процесс, онда мыналар қосылады:

А.мөлшері жағынан бір-бірінен айырмашылықтары бар гаметалар қосылады.

Б.қозғалуы жағынан бір-бірінен айырмашылығы бар гаметалар қосылады.

В.бір клеткалы особьтар

Г.қозғалмайтын жұмыртқа клетка мен сперматозоидтар қосылады

Д.гаметаларға бөлінбеген клетка ішілік заттар

Е.Гетерогамияның қарапайым түрі

С.мөлшері мен қозғалуы жағынан бірдей гаметалар қосылады

И.морфологиялық жағынан айырмашылығы бар гаметалардың қосылуы.

№20 сұрақЭпитека дегеніміз:

А.динофитті балдырлардың текасының жоғарғы бөлігі

Б.диатомды балдырлардың сауытының үлкен жақтауы.

В.диатомды балдырлардың сауытының кіші жақтауы

Г.диатомды балдырдың сауытының үстіңгі жақтауы.

Д.сақина тәрізді кремнеземнен жасалған сауыт

Е.динофитті балдырлардың текасының төменгі бөлігі

С.тығыз болып киілген сауыттың үстіңгі бөлімі.

И.эписом деп аталынатын қабықша

№21 сұрақ Гипотека дегеніміз:

А.динофитті балдырлардың текасының жоғарғы бөлігі

Б.диатомды балдырдың сауытының төменгі бөлігі.

В.эписом деп аталынатын қабықша

Г.динофитті балдырлардың текасының төменгі бөлігі.

Д.диатомды балдырлардың сауытының үлкен жақтауы

Е.тығыз болып киілген сауыттың төменгі бөлімі.

С.кремнеземнен жасалған улкен сауыт

И.диатомды балдырлардың сауытының кіші жақтауы.

№22 сұрақ Cyanophyta - цианофиттердың артық қор заттары :

А.Валютин.

Б.Крахмал

В.Липид

Г.Белок

Д.гликопротеид.

Е.цианофицин.

С.хлоропласт

И.каротиноид

№23 сұрақ Euglenophytaның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар:

А.хлорофилл Д

Б.хлорофилл А және Д

В.хлорофилл А.

Г.хлорофилл А және С

Д.хлорофилл Е

Е.хлорофилл А және В.

С.хлорофилл В және С

И.хлорофилл В.

№24 сұрақDіnophytaның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар:

А.хлорофилл А.

Б.хлорофилл А және В

В.хлорофилл А және Е

Г.хлорофилл А және Д

Д.хлорофилл В және С

Е.хлорофилл С.

С.хлорофилл С және Е

И.хлорофилл А және С.

№25 сұрақChlorophyta-ның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар

А.ксантофиллы.

Б.хлорофилл А және С

В.хлорофилл В және С

Г.хлорофилл А және В.

Д.хлорофилл А және Е

Е.каратиноидтар.

С.хлорофилл Д

И.хлорофилл А және Д

№26 сұрақ Rhodophyta-ның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар:

А.хлорофилл А және В

Б.хлорофилл В

В.хлорофилл А.

Г.хлорофилл С

Д.хлорофилл В және С

Е.хлорофилл А және С

С.хлорофилл Д.

И.фикобилины.

№27 сұрақ Cyanophyta-ның артық қор заттарына не жатады?

А.Гликоген.

Б.Крахмал

В.Ламинарин

Г.Волютин.

Д.Белок

Е.хризоламинарин

С.Цианофицин дәндері.

И.шыны майы

№28 сұрақ Dіatomeae-ның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар.

А.хлорофилл А.

Б.хлорофилл А және В

В.хлорофилл С.

Г.хлорофилл А және Е

Д.хлорофилл Д

Е.фукоксантины.

С.хлорофилл А және Д

И.хлорофилл В және С

№29 сұрақ Phaeophyta-ның фотосинтетикалық пигменттерін табыңдар.

А.хлорофилл А.

Б.хлорофилл А және В

В.фукоксантины.

Г.хлорофилл А және Д

Д.хлорофилл С.

Е.хлорофилл В және С

С.хлорофилл Д

И.хлорофилл В

№30 сұрақ Күрделі моноподиальды гүлшоғырына нелер жатады

А.шашақ

Б.қалқанша.

В.собық

Г.сыпыртқы.

Д.сырға

Е.шатыр

С.Шоқпарбас

И.күрделі масақ.

№31сұрақҰлпалардың классификациясы қандай белгілеріне негізделген:

А.клетканың құрылыс ерекшеліктері.

Б.клетканың пішіні, саны, атқаратын қызметі

В.клетканың пішіні және саны

Г.атқаратын қызметі, клеткалардың пішіні

Д.клетканың құрылысы

Е.клетканың атқаратын қызметі.

С.клетканың морфологиясы

И.клетканың шығу тегі.

32 сұрақ Жабын ұлпасын белгілеңдер.

А.Эпидерма.

Б.ритидом

В.экзодерма

Г.Перидерма.

Д.эндодерма

Е.перицикл

С.мезодерма

И.Қыртыс.

№33 сұрақ Өсімдік тамырларының жіктелуі

А.Кіндік тамыр.

Б.Аралас тамыр.

В.Аспалы тамыр

Г.Тірек тамыр

Д.Жатаған тамыр

Е.Шашақ тамыр.

С.Шырмауықтамыр

И.Өрмелегіш тамыр

№34 сұрақМеристемалық ұлпаларды белгілеңдер:

А.ксилема

Б.Феллоген.

В.флоэма

Г.перицикл.

Д.колленхим

Е.камбий.

С.склеренхима

И.перидерма

№35 сұрақ Dyatomphyta-ның негізгі қор заттарына нелер жатады?

А.хризоламинарин

Б.крахмал

В.Лейкозин.

Г.Ламинарин

Д.Парамилон

Е.Валютин.

С.шыны майы.

И.Гликоген

№36 сұрақ Өстері қысқа болып келетін жай гүлшоқтары

А.себет.

Б.қалқанша

В.шашақ

Г.шатыр.

Д.масақ

Е.сырғы

С.шоқпарбас.

И.собық

№37 сұрақ Rhodophytaда кездесетін пигменттерге жатады:

А.Фикоциан.

Б.Лиотамион

В.фикоэритрин.

Г.аллофикоцианин.

Д.хромапласт

Е.лейкопласт

С.хризоламинарин

И.Парамилон

№38 сұрақ Phaeophyta-ның негізгі қор заттарына нелер жатады:

А.хризоламинарин

Б.Гликоген

В.ламинарин.

Г.крахмал

Д.белок

Е.лейкозин.

С.парамилон

И.шыны майы.

№39 сұрақ Chlorophytaның негізгі қор заттарына нелер жатады:

А.крахмал.

Б.гликоген

В.шыны майы және крахмал.

Г.ламинарин

Д.белок пен шыны майы

Е.хризоламинарин

С.шыны майы.

И.парамилон

№40сұрақ Chlorophyta бөліміне қандай класс жатады:

А.Volvocophyceae.

Б.Chroococcophyceae

В.Bangіophyceae

Г.Heterogenetecea

Д.Cyclosporophyceae

Е.Pennatophyceae

С.Siphonophyceae.

И.Conjugatophyceae.

№41 сұрақ Cyanophyta бөліміне қандай класс жатады:

А.Conjugatophyceae

Б.Chroococcophyceae.

В.Bangіophyceae

Г.Cyclosporophyceae

Д.Hormogoniophyceae.

Е.Pennatophyceae

С.Spirulina

И.Chamaesiphonophycae.

№42 сұрақ Rhodophyta бөліміне қандай класс жатады:

А.Conjugatophyceae

Б.Florideophyceae.

В.Cyclosporophyceae

Г.Porhyra

Д.Chroococcophyceae

Е.Bangіophyceae және Florideophyceae.

С.Bangіophyceae.

И.Pennatophyceae

№43сұрақ Эуаскомоциттер класс тармағына қандай саңырауқұлақтар жатады.

А.пеницилл.

Б.зең

В.фитофтора

Г.қастауыш.

Д.мукор

Е.сморчок.

С.ақ саңырауқұлақ

И.ашытқы

№44 сұрақ Базидомициттер класына қандай саңырауқұлақтар жатады.

А.зең

Б.смарчок.

В.ашытқы.

Г.шампиньон

Д.қалпақты

Е.қаракүйе

С.қастауыш

И.мукор.

№45 сұрақ Базидиялардың құрылысы жағынан түрлері

А.холобазидия.

Б.зигомацит

В.оомацит

Г.гипобазидия.

Д.эуаксомицит

Е.гетеробазидия.

С.гемиооскамицит

И.дейтромицит

№46 сұрақ Саңырауқұлақтардың жыныссыз көбеюі

А.гаметалар арқылы

Б.зигота арқылы