Иммунитет. Неспецифические факторы защиты. Фагоцитоз. Опсонический индекс. Титрование комплемента, лизоцима

Антигены, антитела. Реакция агглютинации (РГА, РПГА, реакция Кумбса). Реакция преципитации, иммунофлюоресценции. Реакция лизиса, бактериолиза, реакция связывания комплемента. Реакция нейтрализации. Радиоиммунный, иммуноферментный анализы. Реакция иммобилизации бактерий. Полимеразная ценная реакция.


1. Антигеннің иммуногенді және антигенді қасиеттері байланысты://

1) бөтендігі//

2) молекулалық массасы төмен//

3) вируленттілігі//

4) комплементтің күрт құбылысы//

5) арнайы физикалық химиялық жағдайы

2. Аутоантигендер://

1) Индивидуумды бір бірінен ажырататын антигендер//

2) Антиденелер туындататын организмнің өз антигендері//

3) Әртүрлі микробтар өкілдерінде кездесетін жалпы антигендері//

4) белокты түрге спецификасы бар антигендер//

5) ағзалық тіндік спецификасы айқын емес белоктар

3. организмде аутоантигендер пайда болуы байланысты://

1) макроорганизмнің тіндері зақымданған//

2) толеранттылығы//

3) микробтық клетканың мутациясы//

4) антибиотиктер түзілуі//

5) лизоцим синтезі

4. имуноглобулиндер класы бір бірінен ажыратылады://

1) инфекциялық агентке қарсы түру факторлар кешеніне//

2) седиментация константына//

3) антигендік спецификасына//

4) детерминантты топтары болмауы//

5) синтездеу механизміне

5. антиденелер түзілуі бәсендейді://

1) антибиотиктер қабылдағанда//

2) антигенді адъювантпен бірге еңгізгенде//

3) шектен тыс витамин қабылдағанда//

4) бір уақытта көптеген антигенді еңгізгенде//

5) иммуномодуляторлар қабылдағанда

6. Жетілмеген антиденелер://

1) дивалентті//

2) антигенмен байланысып үлкен конгломераттар тудырады//

3) блокадаланған антиген тұңбаға түседі//

4) микроб ферменттерінің белсенділігін тежейді//

5) конгломерат түзбей антигенді блокадалайды

7. Жетілмеген антиденелерді анықтайтын реакция://

1) гемагглютинация//

2) преципитация//

3) агглютинация//

4) Кумбс//

5) ИФА

8. Антигендердің иммуногенділігінін негізгі жағдайына кірмейді://

1) бөтен//

2) иммунокомпетентті организммен байланысты//

3) нақты химиялық табиғаты бар//

4) коллоидті жағдай//

5) табиғаты жасанды

9. Жетік гуморалді жауап дамиды://

1) Влимфоциттер тек антиген туралы ақпарат алуы//

2) Влимфоциттер тек медиатордан хабар алады//

3) В лимфоциттің мембранасынада бөтен антигеннің этиотопын ажыратуға қатысады//

4) макрофагтар, Тхелперлер, Влимфоциттер қатысады//

5) тек Тхелперлер қатысады

10. иммунды жауаптың негізгі формаларына кірмейді://

1) антиденелер синтезі//

2) оң хемотаксис//

3) иммунологиялық есте сақтау қалыптасады //

4) иммунологиялық толеранттылық дамиды//

5) гиперсезімталдылық

11. антигендік мимикрия сипаттамасына кірмейді://

1) микробтың вирулентті факторының бірі//

2) адам антигендерімен қоздырғыштың қиылыса әсер ететін антигендері //

3) микробтың макроорганизмнің қорғаныс механизміне төтеп беретін және онда көбейе алу қабілеті//

4) қоздырғыштың енуіне иммундық жауаптың бәсендеуіне әкеледі//

5) аурудың қолайсыз кенеттік жағдайына әкелуі мүмкін

12. IgА сипаттамасы://

1) Қан сарысуында димер//

2) Сүтте, сілекейде, несепте кездеседі//

3) Жергілікті иммунитетке жауапты//

4) Плацента арқылы өтеді//

5) иммуноглобулиндердің негізгі класы

13. ұрықтың пассивті иммунизациясын қамтамасыз ететін, плацента арқылы өте алатын иммуноглобулин класы://

1) А//

2) М//

3) G//

4) Д//

5) Е

14. Антиденелер түзілу сипаттамасы://

1) гаммаглобулинемияда мүмкін//

2) лимфа тінінде өтеді//

3) антибиотикотерапияда жылдам ұлғаяды//

4) антиген қатысуысыз өтеді//

5) Тлимфоциттерге тәуелді емес

15. Антигеннің детерминантты топтарының қызметі://

1) Антиденелер түзілуін дамытады//

2) Микробтардың қорытылуын қамтиді//

3) Фагоцитозды белсендіреді//

4) Антиденелердің активті орталықтарымен байланысады//

5) Сарысулы иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертеді

16. Антиденелер синтезінің бір фазасы://

1) Индуктивті//

2) Селективті//

3) Активті//

4) Теріс хемотаксис//

5) Лейкоциттер диализі

17. Антиденелердің химиялық табиғаты//

1) протеин//

2) гликопротеид//

3) нуклеопротеид//

4) липополисахаридтер//

5) көмірсулар

18. антиденелердің молекулалық құрылымы//

1) екі ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//

2) бір ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//

3) екі ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//

4) бір ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//

5) Үш ұзын ауыр тізбектер

19. Бактерияның Н антигені ненің құрамына кіреді//

1) Макрокапсула//

2) талшықтар//

3) Споралар//

4) қоспалар//

5) клетка қабырғасы

20. О антигенді бөліп алу үшін бактериялық дақылды өндейді//

1) Жоғары температурамен//

2) формалинмен//

3) ацетонмен//

4) трипсинмен//

5) этанолмен

21. Организмнің десенсибилизациясын не бойынша жүргізеді//

1) Асколи //

2) Манту//

3) Кох//

4) Безредко//

5) Ивановский

22. Жетілмеген антигендердің (гаптендердің) қасиеттері://

1) Антигенділік және спецификасы//

2) Нуклеопротеид//

3) арнайлығы//

4) протеин//

5) экзотоксин

23. Антигеннің иммуногенділігі байланысты://

1) Вируленттілікпен//

2) Токсикогенділікпен//

3) бөтендігімен//

4) төмен молекулалық массаға//

5) комплементтің шапшаң құбылысына

24. антигеннің детерминантты топтары://

1) антиденелермен байланысады//

2) фагоцитозды белсендіреді//

3) антиденелер түзілуін туындатады//

4) иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертетеді//

5) вируленттілікті айқындатады

25. антиген бірінші рет еңгенде жауапқа бірінші болып иммуноглобулиннің қай класы түзіледі://

1) IgM.//

2) IgD.//

3) IgG.//

4) IgE.//

5) IgA.

Микроорганизмдер экологиясы. Адам денесінің қалыпты микрофлорасы. Дисбактериоз.

1. Симбиоздың негізгі формалары://

1) Мутуализм//

2) Полиморфизм//

3) Вирогения//

4) Метаморфизм//

5) коньюгация

2. Комменсализм симбиоздың бір формасы://

1) Екі микроорганизм бірігей тіршілік ету барысында өздеріне пайда келтіреді//

2) Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//

3) Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді //

4) патогенді микроорганизмдер//

5) микроорганизмдер арасында тепе тендік қарым қатынас

3. Симбиоз://

1) Популяциялар бір бірін не белсендірмейді, не тежемейді//

2) Тежеу әсер көрсетеді//

3) Микробтардың бір бірімен қарым қатынаста тіршілік ету//

4) Бір популяция екіншісін тежеп тіршілік етеді//

5) патогенді микроорганизмдер бір бірімен тіршілік ету//

6) қалыпты микрофлора мен макроорганизмнің қатынас түрі

4. "дисбактериоз" дұрыс анықтамасын табыңыз://

1) Қалыпты микрофлораның экологиялық балансы бұзылуы//

2) Патогенді микроорганизмнің енуі//

3) Ішекте сүтқышқылды бактериялар бар//

4) Ішекте ішек таяқшасы бар//

5) Ішекте бактероидтар табылуы

5. Дисбактериоз коррекциясына тағайындалатын препараттар://

1) Эубиотиктер//

2) Антибиотиктер//

3) Сульфаниламидтер//

4) гельминтке қарсы//

5) вирусқа қарсы

6. Эубиотикті табыңыз://

1) Бифидумбактерии//

2) Пенициллин//

3) Нистатин//

4) Амфотерицин//

5) М-протеин

7. Дисбактериозды туындататын препараттар://

1) Кең спектрлі антибиотиктер тағайындау//

2) Тар спектрлі антибиотиктерді пайдалану//

3) интерферон пайдалану//

4) гельминтке қарсы //

5) саңырауқұлақтарға қарсы

8. Ішектің қалыпты микрофлора бұзылысы://

1) Дисбактериоз//

2) Кандидоз//

3) жіті тағаммен улану//

4) колиэнтерит//

5) кампилобактериоз

9. Дисбактериозда микрофлора өзгерісі сипатталады://

1) Микрофлора құрамынан кейбір түрлері жойылуы//

2) Организмнің резистенттілігі төмендеу//

3) Генетика тәуелді//

4) Бактериялардың нуклеин қышқылы қасиеті өзгеруі//

5) Қалыпты жағдайда микробы жоқ ағзада симбионттардың мекендеуі

10. Дисбактериозды емдеу үшін тағайындалатын арнайы емі://

1) Ремантадин//

2) Экмолин//

3) Лактобактерин//

4) Пенициллин//

5) ацикловир

11. Лактобактерия мен бифидобактерияның антагонистік қасиетіне кірмейді://

1) Қышқылдар, спирттер, лизоцим түзу//

2) Энтеропатогенді токсин бөлінуін тежеу//

3) Ішектен Са иондары, Д витамині сіңірілу процесі күшею қабілеті//

4) аминқышқылдар, протеиндер, витаминдер синтезі//

5) ішектің кілегей қабатының морфологиялық құрылымына әсері

12. Мутуализм://

1) Микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//

2) микро – және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//

3) Микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//

4) микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді//

5) микро – және макрорганизм арасында тепе тендік нейтралды қарым қатынас көрсетеді.

13. Комменсализм://

1) Микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//

2) микро – және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//

3) Микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//

4) Микроорганизмдер клетка ішінде тіршілік етеді;//

5) микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді

14. Терінің қалыпты микрофлора өкіліне кірмейді://

1) Staphylococcus epidermidis;//

2) Staphylococcus saprophytis;//

3) дифтероидтар;//

4) микрококктар;//

5) ішек таяқшасы.

15. Тері микрофлора құрамында кездеседі://

1) нейссерия;//

2) Candida саңырауқұлақтары;//

3) Гемолитикалық стрептококк;//

4) трепонема;//

5) герпесвирустар.

16. Жоғары тыныс алу жолдарының микрофлорасына кірмейді://

1) стрептококк;//

2) дифтероидтар;//

3) клостридия;//

4) стафилококк;//

5) нейссерия.

17. Қалыпты жағдайда микроорганизмдер кездеспейді://

1) көмей;//

2) бронхы;//

3) ашы ішек;//

4) зәр шығару жыныс жолдары;//

5) асқазан.

18. Зәр шығару жолдарында қалыпты микрофлораға кірмейді://

1) стафилококктар;//

2) микробактерия;//

3) бактероидтар;//

4) хламидия;//

5) фузобактерия.

19. Сау әйелдің қынабында басым болатын микроорганизм://

1) гонококк;//

2) клостридия;//

3) сүт қышқылды таяқшалар;//

4) трихомонада;//

5) Candida саңырауқұлақтары.

20. Додерлейна сүтқышқылды таяқшалар стафилококктарды және грамтеріс бактерияларды тежеу қасиеті неге байланысты://

1) Сүт қышқылды түзеді;//

2) Антибиотиктер бөледі;//

3) бактериоциндер түзеді;//

4) аталғандардың барлығы;//

5) аталғандар кірмейді.

21. Сау адамның өнешінде кездеседі://

1) лактобацилла;//

2) шірткі микробтар;//

3) микроорганизмнен бос;//

4) ішек таяқшасы;//

5) бифидумбактерия.

22. Асқазанда өте аз мөлшерде болады, дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

1) ашытқылар;//

2) лактобактерия;//

3) кампилобактерия;//

4) сарцина;//

5) шірткі бактерия.

23. Тоқ ішектің микрофлора құрамына кірмейді://

1) бактероидтар;//

2) бифидумбактерия;//

3) дифтероидтар//

4) сүтқышқылды таяқшалар;//

5) ішек таяқшасы.

24. Тоқ ішектің басым микробтары (95 99%)://

1) Ішек таяқшасы және басқа да энтеробактериялар;//

2) Стафилококк пен стрептококк;//

3) клостридия;//

4) бифидумбактерия және бактероидтар;//

5) Candida туысы саңырауқұлақтары.

25. Тоқ ішектің қалдық микрофлорасы (0,01 0,001%)://

1) бактероидтар;//

2) бифидумбактерия;//

3) стафилококк;//

4) ішек таяқшасы;//

5) энтерококктар.

26. Ішек дисбактериоз сипаттамасы://

1) бифидумбактерий саны өскен;//

2) стафилококктар саны өскен;//

3) қалдық микрофлора азайған;//

4) Candida туысы саңырауқұлақтары жоқ;//

5) Лактобактерий саны өскен

27. Дисбактериоздың ауыр көрінісіне кірмейді://

1) Стафилококкты колит;//

2) псевдомембранозды колит;//

3) кандидомикоз;//

4) іш сүзегі;//

5) протей тудырған инфекция.

28. Дисбактериоздың даму себептері://

1) Кең спектрлі антибиотиктермен емдеу;//

2) Организмнің табиғи резистентілігі төмендеген;//

3) Алмасу процестер бұзылған;//

4) Аталғандардың барлығы//

5) Аталғандар кірмейді.

29. Қалыпты микрофлора рөлі://

1) Лимфа тіндері дамуы белсендіру;//

2) Ферментативті процестерге қатысу;//

3) макроорганизмді витаминдермен (В1, В2, В6, В12, К және т.б.) толықтыру;//

4) аталғандардың барлығы;//

5) аталғандар кірмейді.

30. Қалыпты микрофлора өкілдері қолайсыз жағдайда эндогенді инфекция тудырады. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

1) фузобактерия – ауыз қуысында;//

2) Candida туысы саңырауқұлақтары– кілегей қабатта;//

3) бифидумбактериялар – ішекте;//

4) стафилококктар – теріде;//

5) стрептококктар – жоғары тыныс алу жолдары инфекцияны.

31. Ішек дисбактериозын емдеу үшін тағайындалады://

1) колибактерин;//

2) бифидумбактерин;//

3) лактобактерин;//

4) аталғандардың барлығы;//

5) аталғандар кірмейді.

32. Ауыз қуысының қалыпты микрофлора құрамында басым болатын микроорганизм://

1) Ауыз қуысы стрептококктары;//

2) бифидумбактерия;//

3) энтерококк;//

4) микобактерия;//

5) хламидия.

33. Ауыз қуысының қалыпты микрофлора құрамына кірмейді://

1) стрептококктар (S. salivarius, S. mitis и др.);//

2) актиномицеттер (p. Actinomyces);//

3) бактероидтар мен фузобактерий;//

4) спирохеталар (Treponema denticola, Borrelia buccalis и др.);//

5) протей (Proteus vulgaris және т.б.).

34. Ауыз қуысының транзиторлы микрофлорасына кіреді://

1) стафилококк;///

2) Candida туысы саңырауқұлақтары;//

3) герпесвирустар;//

4) аталғаннын барлығы ;//

5) аталғандар кірмейді.

35. Ішектегі қалыпты микрофлора құрамындағы бифидумбактерияларды анықтайды://

1) микроскопияда;//

2) Эндо ортасына себу;//

3) Полимеразалық тізбекті реакцияда;//

4) Блаурокк ортасына себу;//

5) КиттаТароцци ортасына себу.

36. Ішектің микрофлора құрамындағы стафилококты анықтау://

1) Тікелей микроскоптан қарау//

2) СТА/ ЖСА себу;//

3) Эндо ортасына себу;//

4) КиттаТароцци ортасына себу;//

5) Блаурокк ортасына себу.

37. Бифидумбактерия қалыпты микрофлорам құрамына кіреді://

1) өкпенің;//

2) теріде;//

3) ішекте;//

4) асқазанда;//

5) қанда.

38. Ішек таяқшасының антагонистік қасиеті://

1) Мембрананы зақымдайтын токсин бөледі;//

2) Лизоцим ферментін түзеді;//

3) бактериоциндер түзеді;//

4) қоректік затқа бәсекелестік;//

5) орта рН өзгертіп патогенді микроорганизм көбеюіне кедергі жасайды.

39. Ішек микрофлора құрамындағы ішек таяқшасы қызметіне кірмейді://

1) Ферментативті белсенділік;//

2) витамин К өндіреді;//

3) патогенді энтеробактерияларға антагонизм қасиетіне ие;//

4) вирусқа қарсы белсенділік;//

5) иммунитетті белсендіреді.

40. Ішек таяқшасы тобы бактерияларын анықтау үшін материалды қандай қоректік ортаға себеді://

1) СТА/ЖСА;//

2) Эндо;//

3) Блаурокк;//

4) ВильсонБлера//

5) Сабуро

41. Вирустардың антагонистік қарым қатынастарын атайды: //

1) Вирогения.//

2) Симбиоз.//

3) Интерференция.//

4) Сателлизм.//

5) Синергизм.

42. Ішектің қалыпты микрофлорасына кіреді://

1) Коринеобактериялар.//

2) Бруцеллалар.//

3) Сальмонеллалар.//

4) Шигеллалар.//

Лактобактериялар.

43. Көптеген патогенді микроорганизмдердің температуралық оптимумы: //

1) 2830оС//

2) 4245оС//

3) 3637оС//

4) 440оС//

5) 20оС төмен

44. Дисбактериоз себептері: //

1) Антилифоцитарлы сарысуды қолдану//

2) бактериофагты пайдалану//

3) тиімсіз антибиотикотерапия//

4) емдеу сарысуларды пайдалану//

5) пробиотиктерді пайдалану

44” Микроорганизм болмайтын сау адамның тіндері мен ағзалары: //

1) Ауыз қуысы//

2) мұрын//

3) сыртқы құлақ //

4) ішкі құлақ//

5) сыртқы жыныс мүшелері

45. Микроорганизм болмайтын сау адамның тіндері мен ағзалары: //

1) тері//

2) сілекей//

3) ашы ішек//

4) асқазан//

5) жұлын сұйықтығы

46. Ішек дисбактериозының сипаттамасы: //

1) бифидумбактерия және лактобактерия саны төмендеген//

2) коккалар саны төмендеген//

3) Proteus туысы бактериялар саны төмендеген//

4) Candida туысы ашытқы секілді саңырауқұлақтар жоқ//

5) Лактобактериялар табылды

47. Ішек дисбактериоз көрсеткіші ретіндегі микроорганизм: //

1) бифидумбактерия //

2) алтын түсті стафилококк//

3) энтерококк //

4) лактобацилла//

5) лактозопозитивті ішек таяқшасы

48. Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://

1) Жоғары тыныс алу жолдары//

2) Қан//

3) Қынап//

4) тоқ ішек//

5) тері

49. Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://

6) Жоғары тыныс алу жолдары//

7) Жүрек//

8) Қынап//

9) ашы ішек//

10) тері//

Бактериялардың генетикасы. Модификация. Мутация. Генетикалық рекомбинациялар. Плазмидалар

//

1. Прокариоттардың тұқым қуалаушылықтың материалдық негізін құрайды://

1) ДНҚ//

2) РНҚ//

3) Ақуыздар//

4) Ферменттер//

5) Плазмидалар

2. Вирусқа тән емес геномды анықтаңыз://

1) Бір жіпшелі ДНҚ//

2) Екі жіпшелі ДНҚ//

3) Бір жіпшелі РНҚ//

4) Екі жіпшелі РНҚ//

5) РНҚ және ДНҚ

3. Микроб жасушасында ДНҚ орналасады://

1) Нуклеоидте//

2) жасуша қабырғасында//

3) мезосомада//

4) талшықтарда//

5) пилилерде

4. Ақуыздардың синтезі туралы ақпаратты тасымалдаушы гендер://

1) Реттегішті гендер//

2) Құрылымдық гендер//

3) Оператор//

4) Транспозондар//

5) маркерлер

5. Вирогенияның мәні://

1) Жаңа вириондардың пайда болуы//

2) Вирустық геномдардың зақымдануы//

3) Вириондардың жеке құрылымдық элементтердің қалыптасуы//

4) зақымдалған жасушаның ДНҚ құрамына келесі синхронды//

5) репликациямен вирустық нуклеин қышқылының интеграциялануы//

6) құрылымдық элементтердің жинақталуы

6. Модификация деп://

1) Организмнің бір немесе бірнеше фенотиптік белгілерінің өзгерісі//

2) Жекеленген гендердің құрылымындағы өзгеріс//

3) Хромосома құрылымының өзгерісі//

4) Біріншілікті ДНҚ құрылымының өзгерісі//

5) Жасушалық рекомбинациялар

7. Модификация кезіндегі организмнің өзгеріс белгілері://

1) Адаптациялық сипатта//

2) Тұқым қуалаушылық сипатта//

3) Генотипке әсері//

4) Қайтымсыз сипатқа ие болады//

5) Адаптациялық сипатта болмайды

8. Трансформация үрдісінің мәні://

1) Компетентті жасушалардың жасушадан тыс ДНҚ-ны тану қабілеті//

2) Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) Байланысқа түскенде бактериялардың бір-бірімен міндетті түрде НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

5)

9. Трансдукция үрдісінің мәні://

1) Бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

2) Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) Бактериялардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

10. Коньюгация үрдісінің мәні://

1) Бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

2) Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) ДНҚ фрагменттерінің F плазмида көмегімен цитоплазмалық көпірше арқылы тасымалдануы//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

11. Спонтанды мутациялар бұл://

1) Белгілі мутагендердің әрекетімен байланыстыруға қиын мутациялар//

2) Ешқандай әсер етуінсіз микроорганизмдердің кез-келген популяциясында пайда болатын мутациялар//

3) Гендік мутациялардың қатысуының нәтижесінде пайда болатын мутациялар//

4) Белгілі бір мөлшерде қойылған ультракүлгін сәулелер мен радияцияның әсер етуі нәтижесінде пайда болатын мутациялар//

5) Тәжірибе жүзінде физикалық және химиялық мутагенездермен әсер ету арқылы пайда болған мутация

12. Фертильді F факторлы плазмида://

1) ДНҚ хромосомасының бөлігі//

2) Тасымалдаушы РНҚ молекуласны//

3) ДНҚ-дан тыс хромосоманың тұйықталған молекуласы//

4) Нуклеотидті реттілік//

5) Транспозонды элементтер

13. F плазмиданың қызметі://

1) Транскрипция үрдісін бақылайды//

2) Коньюгация үрдісін бақылайды//

3) Жасуша иесінің цитоплазмалық мембранасын қысқарту//

4) Трансляция үрдісіне қатысады//

5) Бактерияның вирулентті қасиетін бақылайды

14. Плазмидалар бұл://

1) бактериалды рибосомалар//

2) хромосомадан тыс ДНҚ молекуласының генетикалық элементтері//

3) бактериалды мезосомалар//

4) қандай да бір белгілердің фенотиптік өзгерісі//

5) жыныстық пилилер

15. Плазмидалар бактериялардың ең маңызды белгілерін айқындайды://

1) Токсинді түзу//

2) Талшықтарды түзу қабілеті//

3) ДНҚ-ның біріншілікті құрылымын өзгертеді//

4) Трансдукцияға қабілеті//

5) Трансформацияға қабілеті

16. Ген дегеніміз не://

1) Бір жасушаның ұрпағы//

2) Ақуыз немесе полипептид молекуласының синтезін бақылайтын ДНҚ молекуласының бөлшегі//

3) ДНҚ-ның бір бөлігінен басқа бөлігіне ауыса алатын ДНҚ бөлшегі//

4) Нуклеотидтердің реттілігінің өзгерісі//

5) Тұқым қуалайтын біртұқымдас жасушалардан тұратын дақыл

17. Генетикалық рекомбинациялардың мәні://

1) Рецепиент жасуша мен ДНҚ донор жасушасының өзара генетикалық материалмен алмасуы //

2) 1800 хромосома бөлшегінің бұрылуы//

3) Екі жасушаның бірігіп, екі ядролы жсаушалардың пайда болуы//

4) Микроб жасушасының генетикалық аппаратында еш өзгеіріссіз микробтың қасиеттерінің өзгерісі//

5) Хромосома бөлігінің басқа бөлікке көшуі

18. Трансформация ненің көмегімен жүзеге асады://

1) Әлсіз фагтың//

2) Фертильді фактор//

3) донор дақылының ДНҚ-мен//

4) лизогендікпен//

5) донор дақылының РНҚ-мен

19. Трансформация кезінде донор ДНҚ жасушаның реципиентке енген кезде не байқалады://

1) Изогенизация//

2) Деспирализация//

3) реципиент геномына донор ДНҚ-ның бір жіпшесінің қосылуы//

4) конъюгация//

5) лизогенді бактерияларда көбеюі

20. R плазмида көмегімен тұрақтылықты анықтайтын антибиотик://

1) Грамицидин//

2) Стрептомицин//

3) Эритромицин//

4) Экмолин//

5) тетрациклин

21. Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылық қасиетінің кең таралуы немен байланысты://

1) Бактерия жасуша қабырғасының синтезінің бұзылысымен//

2) Микробтардың цитоплазмасындағы ақуыздардың коагуляциясымен//

3) Микроб жасушасының метаболизмнің бұзылысы//

4) r гендердің конъюгативті плазмидалармен (R) өзара көшуі//

5) ақуыз синтезі кезіндегі әр түрлі кезеңдердің блокталуы

22. Генотиптік өзгеріс ненің нәтижесінде байқалады://

1) Мутация//

2) бактериялардың сүзгіш түрлерінің пайда болуы//

3) диссоциация//

4) ферментативтік өзгерістер//

5) спирттің әсерінен

23. Эписомды (плазмидті) факторларға жатады://

1) вирулентті бактериофаг//

2) әлсіз бактериофаг//

3) дәрі-дәрмекке көптеген тұрақтылық факторлары//

4) хромосомды гендер//

5) супермутанттар

24. Диагностиканың молекулалы-генетикалық әдістерімен нені анықтайды://

1) Спецификалық микробты ақуыздар;//

2) Қоздырғыштың нуклеин қышқылдары;//

3) Қоздырғыш жасушасының метаболизм өнімдері;//

4) Микробты антигендерге антиденелерді//

5) Қоздырғыштың антигендерін//

25. Вирустардағы генетикалық рекомбинациялар қалай аталады://

1) конъюгация;//

2) трансдукция;//

3) шифт;//

4) дрейф//

5) трансформация//

26. Вирустардағы нүктелік мутациялардың атауы://

1) дрейф;//

2) шифт;//

3) конъюгация;//

4) трансдукция//

5) трансформация

27. Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа//

1) олар гаплоидты;//

2) олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған;//

3) бактерия геномының түсінігі бактерия геномына сәйкес;//

4) генетикалық код эукариоттардағыдай;//

5) сызықтық спираль

28. Бакерияның генетикасын зерттеуде мына әдістен басқасының бәрі қолданылады://

1) Генетикалық жұқа құрылымды картирлеу//

2) Комплементациялық тестілеу//

3) Трансформация//

4) мейотикалық сегрегация//

5) трансдукция

29. Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа://

1) Олар гаплоидты//

2) олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған //

3) олардың ДНҚ-сы барлық гендерде аралық реттілікке (интрондар)ие//

4) олар да эукариот жасушалар сияқты сол генетикалық кодтарды пайдаланады//

5) олардың генотиптері мен фенотиптері бірдей

30. Бактериоционогенді плазмидалар нені анықтайды://

1) Кең спектрлі әсер ететін антибиотиктердің синтезін;//

2) Жақын туысты бактерия түрлерін өлімге әкелетін ақуыздардың синтезі;//

3) F пилилердің синтезі;//

4) конъюгация үрдісі кезінде бактерияның донор болу мүмкіндігі//

5) трансформациялану мүмкіндігі.

31. «Мутация» терминін алған қолданған://

1) Пастер;//

2) Кох;//

3) Бейерник;//

4) Ивановский;//

5) Мечников.

32. Вирустардың геномы болуы мүмкін://

1) ДНҚ немесе РНҚ молекуласы//

2) ДНҚ-ның екі молекуласымен//

3) Ақуыз//

4) ДНҚ және РНҚ//

5) Бір хромосома

33. Ретровирустар мына ферменттерге ие://

1) Рестриктаза//

2) ДНКаза//

3) РНКполимераза//

4) ДНКполимераза//

5) Кері транскриптаза

34. Транспозондар://

1) Фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие емес қозғалмалы генетикалық элементтер //

2) Фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие қозғалмалы генетикалық элементтер //

3) Конъюгация үрдісін анықтайды//

4) Трансформация үрдісін анықтайды//

5) Жанасу барысында бір жасушадан басқа жасушаға тасымалданатын генетикалық элементтер

35. Бактериядағы генетикалық ақпаратты хромосомадан тыс тасымалдаушы://

1) Мезосомалар//

2) волютин дәндер//

3) плазмидалар//

4) вирулентті бактериофагтар//

5) нуклеоид

36. Lac–дақылдан ішек таяқшасының Lac мутанттарын бөліп алу үшін қандай ортаны қолданады://

1) СТА;//

2) қанды агар;//

3) Эндо;//

4) висмутсульфидті агар;//

5) сарысулы агар.

37. Микроорганизмдерде мутация ненің әсер етуінен пайда болады: //

1) Ферменттердің//

2) Ренген сәулелердің//

3) Бактериялардың токсиндері//

4) Өсу факторы//

5) Оптимальді температураның

38. Жыныс кірпікшелердің синтезделуін қай плазмидалар бақылайды//

1) R-плазмида//

2) Col-плазмида//

3) F-плазмида//

4) Ent-плазмида//

5) Hly-плазмида

39. Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылықтарын анықтайтын плазмидалар//

1) Entплазмиды//

2) F-плазмиды//

3) Col-плазмиды//

4) Hly-плазмиды//

R-плазмиды

***

40. Жасушалық геномның (ДНК) қалпына келу үрдісі //

1) Модификация//

2) Репарация//

3) Мутация//

4) Диссоциация//

5) Рекомбинация

41. Плазмидалар бұл://

1) Қосымша заттар//

2) Бактерия жасушасының қосымша қоректік заттар//

3) Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар.//

4)Бактериялардың вирустары.

42.Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар://

1) Рибосомалар//

2) Полисомалар//

3) Праймерлер//

4) Приондар//

Плазмидалар

43. Бактерия жасушасында ДНK-ның орналасқан жері://

1) Нуклеоид//

2) Жасуша қабырғасы//

3) Цитоплазмалық мембрана//

4) Талшықтар//

5) Пилилер

44. Фенотиптік өзгерістерге нені жатқызамыз://(нету ответа)

1) Вакциндік штаммдарды алу.//

2) Эписомдардың тасымалдануы.//

3) Фенолды ортада бактерия талшықтарының жойылуы.//

4) Спецификалық емес трансдукция.//

5) Трансформация.

45. Вирустардың тұқым қуалаудың материалдық негізі болатын не://

1) Ақуыз.//

2) ДНҚ.//

3) РНҚ.//

4) я ДНҚ, я РНҚ//

5) Липидтер.

46. Бактериялардың S түрінен R түріне ауысуы қалай аталады://

1) Диссоциация.//

2) Рекомбинация.//

3) Репарация.//

4) Трансдукция.//

5) Трансформация.

47. Бактериялардың диссоциациясы төмендегі қай формаларға тән://

1) L-трансформация.//

2) Модификация.//

3) Мутация//

4) Репликация//

5) Рекомбинация.

48. Бактериялардың анбиотиктерге тұрақтылықтың біріншілікті генетикалық механизмдері://

1) Жасуша қабырғасының компоненттерінің синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

2) R плазмидалардың тасымалдануы.//

3) Антибиотиктердің әсер етуі үшін «нысананың» болмауы.//

4) Цитоплазмалық мембрананың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

5) Рибосомалық ақуыздардың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.

49. Бактериялардағы трансформация үрдісіне анықтама беріңіз://

1) Айқастыру кезіндегі донор жасушадан реципиент жасушаға генетикалық материалдың тасымалдануы.//

2) Фаг көмегімен гентикалық ақпараттың жасуша-донордан жасуша-рецепиентке тасымалдау.//

3) Фаг көмегімен донордан рецепиентке белгілі бер гендердің тасымалдануы //

4) Донордан рецепиентке міндетті түрде генетикалық материалдың берілуі. //

5) Р плазмидалардың донордан рецепиентке тасымалдануы.

50. Энтеротоксиндердің түзілуін бақылайтын плазмидалар://

1) К-плазмидалар //

2) Ent-плазмидалар//

3) Н1у-плазмидалар//

4) F-плазмидалар//

5) Соl-плазмидалар

Иммунитет. Неспецифические факторы защиты. Фагоцитоз. Опсонический индекс. Титрование комплемента, лизоцима.


1. Иммунитеттің ең басты қызметі://

1) Тосқауылдық қызмет//

2) Антагонистік қызмет//

3) "бөтеннен" "өзінің" қызметтерін ажырата алады//

4) Жасуша қабырғаларының өткізгіштігін өзгерте алады//

5) Жергілікті сезімталдықты күшейтеді

2. Иммунитет түрлері:

1) Жүре пайда болған//

2) Абсолютті//

3) Салыстырмалы//

4) Оталаудан кейінгі//

5) емдеу

3. табиғи иммунитеттің (түрлік) негізгі белгілері://

1) вакцинадан кейінгі//

2) тұқым қуалайды//

3) өмір сүру барысында пайда болады//

4) салыстырмалы//

5) спецификалық емес

4. Жүре пайда болған иммунитеттің негізгі белгілері://

1) Түрлік белгі//

2) өмір сүру барысында пайда болады//

3) тұқым //

4) салыстырмалы//

5) спецификалық емес

5. Туа пайда болған белсенді иммунитет болуы мүмкін://

1) Антибактериалды//

2) Антивакцинальді//

3) Антисарысулы//

4) Фагоцитозға қарсы//

5) антигормоналды

6. Антитоксикалық иммунитет қандай жағдайда пайда болады://

1) Эндотоксинді енгізу кезінде//

2) Анатоксинмен иммундау барысында//

3) Кез-келген ақуызбен иммундау барысында//

4) Антимикробты сарысмуды пайдалану барысында//

5) Вирусқа қарсы сарысуды енгізгенде

7. Жүре пайда болған иммунитет болуы мүмкін://

1) Абсолютті//

2) Антитоксикалық//

3) Туа пайда болған//

4) Жергілікті//

5) фагоцитарлы

8. Жүре пайда болған иммунитет://

1) Генотиптің өзгерісі нәтижесінде пайда болады//

2) Жасанды иимундау барысында пайда болады//

3) Туа пайда болған//

4) Жекеленген емес//

5) Тұқым қуалайды//

9. Жасанды белсенді иммунитет://

1) Механикалық тосқауыл қызметін атқарады//

2) Вакцина енгізгеннен кейін пайда болады//

3) IgM түрінде тұқым қуалайды//

4) Сарысуды енгізгеннен кейін пайда болады//

5) Ана сүті арқылы беріледі//

10. Спецификалық емес тұрақтылықтың негізгі факторлары://

1) Терінің қорғаныш қасиеттері//

2) Вакцинадан кейінгі//

3) Механикалық//

4) Антиденелерді өндіру//

5) Адамда мүлдем болмайды

11. Терінің тосқауылдық қызметі://

1) Бактерицидті қасиетке ие//

2) Антиденелерді өндіру//

3) Түрлік белгі//

4) Балалық шақта белсендірек//

5) Антагонистік әсер ету

12. Шырышты қабаттардың тосқауылдық қызметі://

1) Антагонистік әсер ету//

2) Механикалық тосқауыл//

3) Комплементтің әсері//

4) Вакцина енгізу кезінде байқалады//

5) Түрлік белгіге ие

13. Қалыпты микрофлораның қорғаныш қызметі://

1) Тосқауылды бекітуші//

2) Механикалық тосқауыл//

3) Антагонисттік әсер//

4) Лизоцимнің бактерицидтік әсер етуі//

5) Адамда мүлдем болмайды

14. Табиғи иммунитеттің жасушалық қорғаныш факторлары://

1) Комплемент//

2) Фагоцитоз//

3) Пропердин//

4) Антиденелер//

5) Лейкиндер//

15. Спецификалық емес гуморалды факторларға не жатпайды://

1) Лизоцим//

2) β-лизин//

3) комплемент//

4) интерферон//

Антитоксиндер

16. Лизоцим://

1) Көміртек//

2) Липопротеид//

3) Ферментмуроминидаза//

4) Фагоцитозды белендіреді//

5) Қалыпты микрофлораның қызметін тежейді//

17. Лизоцимді қайда анықтайды://

1) Зәрде//

2) Нәжісте//

3) Көз жасында//

4) Лимфоциттерде//

5) макрофагтарда

18. Лизоцим әсіресе неге әсер етеді://

1) Грам оң бактерияларға//

2) Грам теріс бактерияларға//

3) Макроорганизмге//

4) Фагоцитозға//

5) Шырышты қабаттарға

19. Комплемент:

1) Ақуыз//

2) липополисахаридтер

3) микробтарды лизиске ұшыратпайды//

4) жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

5) нуклеопротеид//

20. Комплементтің төменде келтірілгендердің біреуінен басқасының барлығы негізгі қасиеттеріне жатады://

1) Термолабилді//

2) Иммунды лизис тудырады//

3) Иммуноглобулин болып табылады//

4) Бактерицидті әсер етеді//

5) Антиген-антидене кешенімен байланысады

21. Комплементтің қорғаныш қызметтері:

1) жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

2) вирустардың көбеюін тежейді//

3) микроорганизмдерді жояды//

4) Иммунды лизис тудырады//

5) Бактериостатикалық әсер етеді

22. Қалыпты антиденелердің қорғаныштық қызметі://

1) Бактерияларды сіңіреді//

2) Антиген-антидене кешенімен байланысады//

3) Фагоцитозды белсендіреді//

4) Шығу тегі жануар және өсімдік тектес жасушаларды ерітеді//

5) Комплемент бак кезде әсер етеді

23. Иммунитеттің жасушалық теориясын ұсынушы://

1) Пастер//

2) Кох//

3) Мечников//

4) Ивановский//

5) Д"Эррель

24. Микрофагтар://

1) Нейтрофилдер//

2) Эритроциттер//

3) Моноциттер//

4) Купфер жасушалары//

5) Ретикулярлы жасушалар

25. Қозғалғыш макрофагтар://

1) Моноциттер//

2) ретикулярлы жасушалар//

3) эндотелий жасушалары//

4) қызыл сүйек кемігінің стромасы//

5) нейтрофилдер

26. Бекітілген макрофагтар://

1) Лимфалардың жасушалары//

2) Қан моноциттері//

3) Нейтрофилдер//

4) Купфер жасушалары//

5) Базофилдер

27. Фагоцитарлы жасушалардың қызметі://

1) Антиденелердің синтезіне қатысады//

2) Микроорганизмдерді жояды//

3) Бактерицидті әсер етеді//

4) Антагонистік әсер етеді//

5) Атиген-антидене кешенімен байланысады

28. Фагоцитоз кезеңдерінің бірі://

1) Тұрақты хемотаксис//

2) Фаголизис//

3) лейкоцтитердің диапитезі//

4) Эритроциттердің гемолизі//

5) Хромосомадағы интеграция

29. Интерферон://

1) Термостабилді бактерицидті зат//

2) Қан сарысуының жоғары молекулалы ақуызы//

3) Тін жасушалармен өндірілетін төменгі молекулалы ақуыз//

4) Лизин антиденелері//

5) Липид тектес зат

30. Аяқталмаған фагоцитоз қайда байқалады://

1) Іш сүзегінде//

2) Гонореяда//

3) Дифтерияда//

4) Пиелонефритте//

5) Тырысқақта

31. Гемолитикалық сарысу://

1) Эритроциттермен иммундау кезінде алынады//

2) Емдеуде қолданады//

3) Қосымша компоненттерсіз эритроциттерді лизиске ұшыратады//

4) Қалыпты антиденелерден тұрады//

5) Фагоцитозды тудырады

32. Фагоцитоздың интенсивтілігі://

1) Бір лейкоцитпен фагоциттелген бактериялардың орташа мөлшері//

2) Микроорганизмдерді қоршап алу мүмкіндігі бар фагоциттердің профунті//

3) Реакция беретін шамалы ғана мөлшерде сұйылтыған сарысу //

4) Жасушаішілік қорытылу //

5) Организмнің арнайы жасушалармен белсенді жұту үрдісі

33. Лизоциманің титрі://

1) зерттелетін материалдың шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы//

2) зерттелетін материалдың ең төменгі мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

3) зерттелетін материалдың ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

4) антигеннің шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

5) антигеннің ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы

34. Жүре пайда болған иммунитетті сипаттаудағы қате жауап ://

1) Жекеленген//

2) өмір сүру барысында пайда болады//

3) спецификалды//

4) түрлік//

5) табиғи және жасанды түрлерге бөлінеді

35. Спецификалық емес иммунитеттің негізгі факторларға төменде келтірілгендірдің қайсысы тән емес://

1) Терінің және шырышты қабаттардың қорғаныштық қасиеттері //

2) Т-хелперлер//

3) табиғи киллерлер//

4) гуморалдық факторлар (лизоцим, комплемент және т.б.)//

5) фагоцитоз

36. Қалыпты микрофлораның қорғаныштық қызметіне не жатпайды://

1) Механикалық тосқауыл//

2) Организмнің иммундық жүйесінің жетілуіне әсер етеді//

3) Қалыпты антиденелердің өндірісі//

4) Патогенді микробтардың шырышты қабаттарда колонизациялануына және адгезиялануына кедергі жасайды//

5) Патогенділерге антагонистік әсер көрсетеді

37. Фагоциттер нені синтездей алмайтыны дәлелденді://

1) Оттегі радикалдарын (О2 , Н2 О2 )//

2) Комплемекнт пен лизоцим компоненттерін//

3) лизосомды ферменттер//

4) интерферон//

5) кортикостероидтар

38. Фагоциттеуші жасушалардың қызмет етуіне жатпайды://

1) Коплементті байланыстыру реакциясы//

2) Организмнің гомеостазын ұстап тұрады//

3) Қабыну және қалпына келу үрдістері//

4) Спецификалық емес инфекцияға қарсы қорғаныш //

5) Спецификалық жасушалық иммунитеттің иммуногенезінде және реакцияларында

39. Табиғи киллер жасушалары (ТКЖ)://

1) Токсиндердің әсерін бейтараптайды//

2) Анафилотоксин болып табылады//

3) Ферменттердің синтезделуіне белгі береді//

4) Лизосомды ферменттерді синтездейді//

5) Ісікке қарсы бақылауды қалыптастырады

40. Лизоцимді сипаттауда төмендегінің қайсысы тән емес://

1) Ақуыз//

2) Муроминидаза ферменті//

3) Бактерия жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

4) Грам оң бактерияларға әсер етеді//

5) Барлық грам теріс бактерияларға белсенді әсер етуі

41. Интерферон://

1) Жасушадан тыс вирусты зақымдайды//

2) Вирустық РНҚ-ның синтезін тосқауылдайды//

3) Лейкоциттерден өндірілмейді//

4) Антибактериалды белсенділікке ие//

5) Жасушалардың токсині