Для виконання завдання з виправлення помилок та інших змін у фінансовій звітності 2 страница

Керівник ____________________________

Головний бухгалтер ____________________________


ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Навчальні бланки

Для виконання завдання 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство _________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія _____________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ  
Орган державного управління ____________________________ за КОДУ  
Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників____________________________    
Одиниця виміру : тис. грн.    
Адреса ______________________________________________ Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):        
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку      
за міжнародними стандартами фінансової звітності      
             

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1. Баланс на_____________________20__ р.

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси    
Поточні біологічні активи    
Готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І    
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування    
III. Довгострокові зобов'язання    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці*    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    
* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці    

Форма N 2-м

Код за ДКУД

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________________________ 20__ р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Непрямі податки та інші вирахування з доходу ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)    
Інші операційні доходи    
Інші доходи    
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
у тому числі:    
  ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)    
Податок на прибуток ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)    
Забезпечення матеріального заохочення    
Керівник __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер__________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Для виконання завдання 2

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство _________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія _____________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ  
Орган державного управління ____________________________ за КОДУ  
Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників____________________________    
Одиниця виміру : тис. грн.    
Адреса ______________________________________________ Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):        
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку      
за міжнародними стандартами фінансової звітності      
             

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1. Баланс на_____________________20__ р.

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси    
Поточні біологічні активи    
Готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І    
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування    
III. Довгострокові зобов'язання    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці*    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    
* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці    

Форма N 2-м

Код за ДКУД

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________________________ 20__ р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Непрямі податки та інші вирахування з доходу ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)    
Інші операційні доходи    
Інші доходи    
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
у тому числі:    
  ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)    
Податок на прибуток ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)    
Забезпечення матеріального заохочення    
Керівник __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер__________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

ТЕМА:КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Навчальні бланки

Для виконання завдання 1

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство __________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія _____________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання______________ за КОПФГ  
Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ  
Вид економічної діяльності _______________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників¹ ____________________________ Одиниця виміру : тис. грн.  

Адреса______________________________________________

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

БАЛАНС

на _____________________ 201 _ р.

  Форма № 1 код за ДКУД  
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
первісна вартість інвестиційної нерухомості    
знос інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Гудвіл при консолідації    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
поточні біологічні активи    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
у т. ч. в касі    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    
               
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Накопичена курсова різниця    
Усього за розділом І    
Частка меншості    
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник