Для виконання завдання з виправлення помилок та інших змін у фінансовій звітності 4 страница

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Накопичена курсова різниця    
Усього за розділом І    
Частка меншості    
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник

Головний бухгалтер

ТЕМА: ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Навчальні бланки

Для виконання завдання 1

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
  Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.09. 2011 №1213
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства   Звітна
  Звітна нова
  Консолідована
  Уточнююча
Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)   І квартал   Півріччя   Три квартали   Рік
    ІІ квартал*   ІІ - ІІІ квартали*   ІІ - ІV квартали*
Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна                  
Код платника податку за ЄДРПОУ                 Код виду економічної діяльності (КВЕД)              
Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента): _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Поштовий індекс1          
Телефон1                    
Моб.тел. 1                    
Факс1                    
E-mail1  
72 Повне найменування нерезидента________________________________________   Місцезнаходження нерезидента_______________________________________________ _________________________________________________________   Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________  
Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)  
____________________________________ (найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)
Особливі відмітки
  Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
  Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності
  Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна
  Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції
  Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном
  Податкова декларація постійного представництва нерезидента2
                                                                                                       

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

(грн.)

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):  
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))  
Інші доходи 03 ІД  
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)  
Витрати операційної діяльності, в тому числі:  
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) 05.1  
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)  
Адміністративні витрати 06.1  
Витрати на збут 06.2  
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі: 06.3  
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України 06.3.1  
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 06.4 ІВ  
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік) 06.5  
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)  
Об’єкт оподаткуваннявід діяльності, що підлягає патентуванню (+,-) 08 ТП  
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-) 09 ПЗ  
Ставка податку на прибуток у відсотках  
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)  
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів 12 ТП  
Зменшення нарахованої суми податку 13 ЗП  
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)  
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)  
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)  
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період 17 ПН  
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)  
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)  
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи 20 АВ    
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)  
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)  
Самостійне виправлення помилок 3
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 25  
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%)  
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 3
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 30  
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)  
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%)  
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на     арк.
Наявність додатків6 ІД СБ ЦП ІВ АМ ВО4 ТП ПЗ ЗП ПН АВ ВП5 ОК
                         

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник платника податку,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

                   
    __________________ (ініціали та прізвище)       ______________ (підпис)
    М. П.

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

                   
  ___________________ (ініціали та прізвище)   _______________ (підпис)    
  Дата подання Податкової декларації «____» ___________ 20 ___ року    

 
  Звітна   Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
  Звітна нова  
  Консолідована  
  Уточнююча  
Код платника податку за ЄДРПОУ
               
Звітний період 20__ року  
  І квартал   Півріччя   Три квартали   Рік
      ІІ квартал1   ІІ-ІІІ квартали1   ІІ – ІV квартали1
                 

Інші доходи

Показники Код рядка Сума
Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.28)  
Дивіденди, отриманні від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.1  
Проценти 03.2  
Роялті 03.3  
Доходи від володіння борговими вимогами 03.4  
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги 03.5  
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги 03.6  
Доходи від операцій оренди/лізингу 03.7  
Суми штрафів (неустойки, пені) 03.8  
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді 03.9  
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: 03.10  
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 03.10.1  
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-) 03.11 СБ  
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді 03.12  
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем 03.13  
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ 03.14  
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів 03.15  
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.16  
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України 03.17  
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 03.18  
Позитивне значення курсових різниць 03.19  
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 03.20 ЦП  
Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) 03.21 ЦП  
Суми страхового відшкодування 03.22  
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 03.23  
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта 03.24  
Суми безнадійної кредиторської заборгованості 03.25  
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-) 03.26  
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-) 03.27  
Інші доходи 03.28  

1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2Детальна розшифровка сум та назв доходів, зазначених у рядку 03.27 цього додатка, подається платником податку у довільній формі.

Керівник платника податку _______________________ (підпис) М. П. _________________ (ініціали, прізвище)  
Головний бухгалтер _______________________ (підпис) __________________ (ініціали, прізвище)