В) Мамандан

С) Халық билігі

D) Қоғамды қашанда таңдаулылар басқарады

Е) Орта тап өкілдерінен құралған көпшіліктің басқаруы

161. Түрлі тарихи кезеңдердегі қоғамдарға сәйкес элитаның түрлері қайсы?

А) Ашық, жабық

В) Жоғарғы, орта, жергілікті

С) Мұрагерлік, құндылықтық, функционалдық

D) Билеуші, оппозициялық, контрэлита

Е) Аристократия, плутократия, номенклатура

162. Мұрагерлік элитаның ықпал ету негізінде қандай фактор басты болып табылады?

А) Қан

В) Интеллект, мораль

С) Басқару білу қабілеті

D) Әдет-ғұрып, салт-дәстүр

Е) Заң

163. Қазіргі заманғы элита теорияларын көрсетіңіз:

А) Аристократиялық, функционалдық

В) Құндылықтық, демократиялық элитизм, солшыл либералдық

С) Жүйелік, құрылымдық-функционалдық, ақпараттық-кибернетикалық

D) Қасиеттер, консистуенттер, жағдайлар, психологиялық

Е) Классикалық либерализм, ұжымдық, плюралистік

164. Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды қызметке іріктеп алу жүйесінің түрлері:

А) Мажоритарлық және пропорционалдық

В) Антрепренерлік және гильдия

С) Ағылшын-америкалық және европалық-құрлықтық

D) Парламенттік және авангардтық

Е) Бихевиористік және инструменталистік

165. Көшбасшы (лидер) терминінің мағынасы:

А) «алға бастаушы, басқарушы»

В) «бөлу, бөлшек»

С) «ең таңдаулы, сұрыпталған»

D) «ауқаттылар билігі»

Е) «халық билігі»

166. Саяси көшбасшылық теориясының дамуына үлес қосқан ғалымдар:

А) Д.Истон, Г.Алмонд. К.Дойч

В) А.Бентли, И.Шумпетер, Ж.Руссо

С) Г.Алмонд, С.Верба, Л.Пай

D) Л.Козер, Г.Зиммель, К.Боулдинг

Е) Т.Карлейль, Ф.Ницше, Г.Тард

167. Саяси көшбасшының құрылымын анықтайтын компоненттерді көрсетіңіз:
А) Жеке қасиеттері, ресурстары, жағдай

В) Субъектісі, объектісі, ресурстары
С) Штабы, мүшелері, базасы
D) Саяси институттар, саяси қатынастар, саяси ережелер
Е) Егемендігі, басқару аппараты, заңы

168. Америкалық саясаттанушы Дж. Херман саяси көшбасшылардың қандай түрлерін көрсетті?