Ґндірістік процесс» маєынасы:техникалыќ операциялардыѕ жиынтыєы

Ґндірістік процесс» маєынасы:техникалыќ операциялардыѕ жиынтыєы

Ґндірістік процесс» маєынасы:техникалыќ операциялардыѕ жиынтыєы

«Ќолдану міндетті емес» деген ќызмет кґрсетуді ќалай тїсінесіз?фирма тўтынушыєа сервисті ерікті тїрде ўсынуы ќажет;

«Мен кездейсоќ тўрмыс ќызмет таќырыбын таѕдаєаным жоќ. Бўл таќырыпќа деген їлкен ќызыєушылыќ заѕмен тїсіндіріледі» деп Ленинградтаєы жўмыскерлер арасында кім айтќан?АВ.Луначарский;

«Сервис икемділігі» деген ўєымды ќалай тїсінесіз?фирманыѕ сервистік іс-шараларыныѕ пакеті кеѕ болуы мїмкін: минималды керектілерді максималды маќсатты жиналєандыєына дейін;

«Сервис» бабы ќазіргі кезде...Јжептјуір сервис, пайдаєа тікелей јсер

«Сервистіѕ ыѕєайлылыєы» деген ўєымды ќалай тїсінесіз?сервисті тўтынушыєа ќолайлы ортада, ќолайлы уаќытта жїзеге асыру керек;

«Сервистік аќпараттыќ ќайтарымы» деген ўєымды ќалай тїсінесіз?фирма басшылыєы тауарларды ќолдануєа ќатысты сервистік ќызмет аќпараттарына сїйену керек;

«ўсыныстыѕ міндеттері» деген ўєымды ќалай тїсінесіз?компанияныѕ єаламдыќ масштабында жоєары сапалы тауарлар ґндіретін,біраќ оларды ілеспелі ќызметпен ќамтамасыз ететін пайдасыз жайы;

008 жылєы Ќазаќстан Республикасыныѕ президенті Н.Назарбаевтыѕ Ќазаќстан халќына жолдауы ќалай аталады?Ќазаќстан экономикалыќ, јлеуметтік жјне саяси жедел жаѕару жолында

1 т ќўмшекер алу їшін ќанша ќант ќызылшасы керек?6-9 т

1889 жылы Бірінші Бїкілјлемдік кґрме ќай ќалада ґтті?Париж

1978 жылы ќай єалым адамдар немесе физикалыќ заттарєа ыќпал ету ќызметтері арасында жјне жеке мен ўжымдыќ ќызметтер арасындаєы айырмашылыќтарды аныќтады?Т.Хилл

1991 жылы ґнімдердіѕ тґрт тобын теѕестірген кім?Ф.Котлер

2000-2012 жылдар аралыєында ќызметтердіѕ саудасы ќанша млрд.долларды ќўрады?2605 млрд

2001 жылы бекітілген туристік ќызметті лицензиялау Ережесіне сјйкес келесі туризм тїріне лицензия берілмейді:Сырттан келетін (въездной)

2001-2002 жылдары ішінде ЖІҐ-ніѕ орташа жылдыќ ґсу ќарќыны ќанша пайыз ќўрады?11,5

2005 жылы Їкімет ќандай кластерді жасау жјне дамыту жґніндегі жоспарларды ќалыптастырды жјне бекітті?барлыќ жауап дўрыс

2006-2010 жылдарєа арналєан Алматы облысы бойынша келесі ќандай баєдарлама бар?Алматы облысыныѕ ... жылдарєа арналєан агроґнеркјсіптік кешенін тўраќты дамытудыѕ ґѕірлік баєдарламасы

Total Quality Management маќсаты?Барлыќ жауап дўрыс

TQM – ќандай жїйелі кешен?сапаны їнемі жаќсартуєа ґндірістік шыєындарды азайтуєа жјне ґнімді мерзімінде жеткізуге баєытталєан жїйелі кешен