Міжнародна економіка

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку.

2. Проблеми і протиріччя світової економіки

3. Глобальні проблеми сучасної світової економіки.

4. Сутність міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори і показники розвитку.

5. Основні і спеціальні принципи розвитку міжнародних економічних відносин.

6. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

7. Міжнародний поділ праці, фактори його розвитку і особливості в сучасних умовах.

8. Організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу праці.

9. Місце України в міжнародному поділу праці.

10. Сутність, причини і форми міжнародної економічної інтеграції.

11. Організаційна структура і механізм функціонування ЄС.

12. Україна і сучасні інтеграційні процеси.

13. Світовий ринок послуг, його особливості, структура, значення.

14. Міжнародний обмін технологіями. Інтелектуальна власність і методи її захисту.

15. Міжнародна інвестиційна діяльність, її форми і значення.

16. Транснаціональні компанії, їх види, масштаби діяльності, економічна роль.

17. Міжнародна міграція робочої сили, її види, масштаби, значення.

18. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.

19. Світова валютна система, її еволюція і сучасні особливості

20. Міжнародний кредит, його форми і значення

21. Платіжний і розрахунковий баланси країни. Баланс міжнародної заборгованості.

22. Міжнародний валютний фонд, його цілі, роль.

23. Основні інтеграційні об’єднання країн світу.

24. Сучасна система міжнародних економічних організацій, їх класифікація.

25. Україна і міжнародні економічні організації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Економічні проблеми ХХ1 ст.: міжнародний та український виміри. За ред.С.І.Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

2. Економічна енциклопедія. Том 1. Видавничий центр «Академія». –К., 2000; Том 2.,- К., 2001., Том 3.,-К., 2002.

3. Киреев А.П. Международная экономика: 1ч.-М.,2008; 2 ч.- М.,2008.

4. Міжнародна економіка. Підручник. А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. К., Знання, 2006. – 479 с .

5. Міжнародна економіка. Підручник \ за ред. В.М. Тарасевича . – К. : Центр навчальної літератури. 2006. – 224 с.

6. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. – К.: Вікар, 2006. – 589 с.

7. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

8. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. За ред А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

9. Семенов Г.А., М.О. Панкова, А.Г. Семенов. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану реалій і проблеми: Навч. посіб. Видання друге переробл. і доповнене. – К. : Центр навч. літератури. 2006. – 232 с.