Завдання для самостійної роботи

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів – одна з основних форм навчального процесу у вищому навчальному закладі, важливий засіб опанування студентами програмного матеріалу і набуття ними практичних умінь. У структурі навчального процесу така робота здійснюється, як правило, поза межами аудиторних занять, коли студент самостійно оволодіває знаннями, спираючись при цьому на вказівки та поради викладача.

Самостійна робота над курсом «Міжнародне економічне право» є невід’ємною частиною процесу підготовки студентів та оволодіння ними комплексними знаннями з даної навчальної дисципліни. Оскільки обсяг аудиторних занять не дозволяє повністю охопити всі теми даного курсу, деякі з них відведені робочою програмою курсу на самостійне вивчення. Саме у межах таких тем самостійна робота студентів набуває пріоритетного значення у навчальному процесі, дозволяє засвоїти програмний матеріал, здобути навички самостійної роботи з нормативною базою, науковими та іншими інформаційними джерелами та, зрештою, сформувати власну позицію стосовно питань, зазначених у навчальній програмі дисципліни. Окремі теми навчального курсу, незважаючи на їх розгляд під час аудиторних занять, потребують додаткової уваги з боку студентів. Саме тому такі теми пропонуються для самостійного поглибленого вивчення.

Самостійну роботу слід організовувати відповідно до завдань, які наведені нижче. Кожна тема передбачає опрацювання студентами відповідних нормативних, наукових, інформаційних джерел, підручників та посібників, періодичної літератури. Перелік таких джерел є орієнтовним, але не вичерпним. Отже, студенти під час самостійної роботи мають можливість індивідуально підійти до вивчення зазначених завдань шляхом підбору відповідної літератури та матеріалів для аналізу та узагальнення. Такий підхід має заохочуватися з боку викладача, який здійснює керівництво самостійною роботою шляхом надання відповідних рекомендацій, вказівок щодо роботи над конкретною темою.

Результатом самостійної роботи студента, який підлягає оцінюванню, може бути подання викладачеві зошиту-конспекту за темами, які виносяться для самостійного вивчення, підготовка наукової доповіді чи повідомлення, що можуть бути заслухані під час засідання студентського наукового гуртка або проведення круглого столу, написання реферату тощо.