Тест сўраќтарына жауап беріѕіздер 50 балл

1. Ґндіріс факторыныѕ јр ќосымша бірлікке кететін фирма шыєыстары бўл:

А) Орташа шыєындар;

Б) Шекті шыєындар;

В) Їлесті табыстар;

Г) Тўраќты шыєындар;

Д) Ауыспалы шыєындар.

2.Шекті табыс ќисыєы шекті шыєындар ќисыєынан тґмен жатса, онда:

А) Ґндіріс факторларынан ќолданудан тїсетін пайда шыєындардан тґмен болады;

Б) Ґндіріс факторларынан ќолданудан тїсетін пайда шыєындардан жоєары болады;

В) Пайда шыєындарєа теѕ болады;

Г) Жиынтыќ табыстар шыєындарєа теѕ болады;

Д) Пайда нґлге теѕ.

3. Пайданы максималдау ќандай шарттарды талап етеді (ME -шекті табыстылыќ; MRP -шекті шыєындар):

А) MY=MP;

Б) ME<MRP;

В) ME>MRP;

Г) ME=MRP;

Д) ME>MP.

4.Ґндіріс факторларына кеткен шыєындармен жјне осы факторларды жалдау їшін ќажетті минималды тґлем арасындаєы айырма – бўл:

А) Орташа табыс;

Б) Шекті шыєындар;

В) Шекті табыс;

Г) Экономикалыќ рента;

Д) Таза табыс.

5. Сыртќы јсерлер пайда болады...

а) нарыќ тепе-теѕдік салдарынан

б) ґндірістіѕ ќоршаєан ортаєа келтіретін зиянныѕ салдарынан

в) нарыќ баєаларына ќосымша пайдалар мен шыєындардыѕ кірмейтіндігінен

г) фирмалардыѕ нарыќ билігінен

6. Тґменде келтірілген сыртќы јсерлерден жаєымдылары:

а) мўнай саѕылауында бўрєылау технологиясын бўзу нјтижесіндегі Каспий теѕізінде мўнайдыѕ кемуі

б) химия комбинатымен ќоршаєан ортаны ластау

в) ќораларын тазартќаннан кейін науарларды ґзенге тастауы

г) тўрєындарды егу

д) экономиканыѕ милитаризациясына мемлекет шыєындарын кґбейту

7. Сыртќы јсерлер јкеледі...

а) ресурстарды нјтижесіз їлестіруіне

б) бјсекелестіѕ шарттарын бўзуына

в) тўтынушы артыєын ґндірушініѕ алып ќоюына

г) нарыќ билігініѕ пайда болуына

8. Келесі категорияларды кестеніѕ сјйкес орындарына орналастырыѕыз: таза жеке игіліктер, бірлесіп тўтынатын игіліктер, ўжымдыќ игіліктер, таза ќоєамдыќ игіліктер.

  Ќосылмаушылыќ Ќосылушылыќ
Бјсекелестік    
Бјсекелессіздік    

9. Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы таза ќоєамдыќ игілікке жатады?

а) ќалалыќ парктер

б) ќоєамдыќ кґлік

в) мўражайлар

г) сот жїйесі

д) барлыќ аталєан игіліктер

10. Ќоєамдыќ игіліктіѕ ќандай кґлемі нјтижелі болып табылады?

а) оны тўтынуда бірде бір тўтынушы шектелмегенде

б) ґндірістіѕ ќоєамдыќ шекті шыєындары оныѕ тўтынуыныѕ ќоєамдыќ шекті шыєындарына теѕ болєанда

в) игілік ґндірісініѕ жеке шекті шыєындары тўтынуыныѕ ќоєамдыќ шекті шыєындарына теѕ болєанда

г) шыєындар еѕ аз болєанда