Розділ 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція

Зміст лекції.

1. Визначення і еволюція концепції маркетингу.

2. Визначення принципів і напрямків маркетингу.

3. Завдання і функції маркетингу.

4. Сутність складових маркетингу.

5. Залежність задоволення споживачів від якості товару і його ціни.

1. Маркетинг(англ. market – ринок; результат поєднання слів market getting – завоювання ринку) – комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку.

Концепція маркетингу – підхід щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей.

Етапи розвитку концепцій маркетингу:

І етапвиробнича концепція: маркетинг – допоміжна функція, а головна проблема – виробництво товарів. Економіці притаманна наявність ринку продавців (попит перевищував пропонування).

ІІ етаптоварна концепція: прирощення зусиль для поліпшення якості товару – функціональних характеристик, асортименту, упаковки, дизайну.

ІІІ етап – збутова концепція: особлива увага підприємців – управління виробничо-збутовою діяльністю, подолання складнощів на шляху руху товарів від місць виробництва до місць споживання, пошук споживачів, організація агресивного прибуткового збуту.

ІV етапринкова кон­цепція:орієнтація на потреби і запити споживачів, реальні і потенційні можливості ринку. Сфера уваги – управління виробництвом товарів і ринковою діяльністю підприємства в цілому.

V етапсучасна (стратегічна) концепція:вся діяльність має обов’язково базуватись на точному знанні потреб споживачів цільового ринку, на оцінюванні і врахуванні всіх умов виробництва і збуту в найближчий час і на перспективу.

Висновок:

2. Принципи маркетингу – основні положення, обставини, вимоги, які визначають сутність маркетингу: свобода вибору цілей; комплексний підхід до вирішення маркетингових проблем; свобода вибору стратегій функціонування і розвитку; обернення до споживача і спрямованість на кінцевий результат; активна політика до вирішення маркетингових проблем; гнучкість у досягненні поставлених цілей; вартісність; наявність відповідної інфраструктури і фахівців.

Напрямок маркетингу – одержання обґрунтованих відповідей на запитання: хто? що і скільки? коли і як? за яку ціну? навіщо?

3.Стратегічні завдання маркетингу:розробка маркетингових стратегій;визначення і освоювання цільових ринків;створення «нових товарів»;розвиток комунікаційних і розподільних систем;розробка маркетингових програм і формування побажань споживачів.

Тактичні завдання маркетингу:визначення величини попиту (місткості ринку);організація робіт зі створення «нової продукції»;планування та координація виробничо-збутової діяльності;реалізація маркетингової політики просування;реалізація маркетингової цінової політики;контроль і аналіз маркетингової діяльності.

Функції маркетингу:комплексне вивчення ринку і проблем;узгодження параметрів, характеристик і цін на товари з побажаннями споживачів;планування розподілу і збуту товарів;забезпечення комунікаційних зв’язків;реалізація угод і посттрансакції (сервіс, налагоджування, зворотний зв’язок).

4. Нестаток – почуття, що відчувається людиною від нестачі чого-небудь. Потреба – нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до особистості індивіда. Першу маркетингову класифікацію потреб було розроблено 1938 р. Мерреєм. Найвідомішою є створена в 1940 р. Маслоу теорія «Ієрархія потреб», згідно з якою всі потреби людей розподіляються на 5 рівнів: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби у визнанні, потреби в самореалізації і розвитку. Запит – побажання, підкріплені купівельною спроможністю.

Ці складові утворюють визначений маркетинговий ланцюг:

Цінності– важливі і значущі з погляду конкретної людини предмети, дії, спосіб життя, ідеї.

Товари– все, що може задовольнити потребу або нестаток і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання і споживання.

Послуги – результати певних дій, що дають корисний ефект.

Способи одержання бажаного об'єкта товару:

Угода– комерційний обмін цінностями між двома сторонами, що передбачає погодження умов, терміну і місця реалізації.

Ринок – сукупність покупців і продавців, які намагаються та здатні купити, зацікавлені в продажу й схильні до обміну.

5.Вартість – комплексне поняття, яке включає споживчу вартість і вартість споживання. Споживча вартість оцінюється якістю товару, його цінністю, створенням певної користі для споживача. Вартість споживання – витрати на експлуатацію чи комерційне використання товару, тобто на його технічне обслуговування і ремонт. Задоволення– факт вибору споживачем певного товару із сукупності інших подібних до нього.