Чим відрізн. акти-вні методи держ. ре-гулюв. від пасивних?

Активна політика - це спрямув. дій на під-вищ. конкурентоспро-можності робочої сили і розшир. сфери докла-дання праці з метою запобігання безробіттю і збільш. чисельності зайнятих. Тобто вона спрямов. на забезпеч. роботою не зайнятих активних громадян. Активні заходи держ. політики - це комплекс організац.-економіч. і правових дій, безпосе-редньо впливаючих на зміну співвідношення попиту і пропозиції робочої сили.

Пасивна політика дер-жави в галузі зайнято-сті передбачає її відпо-відальність за станови-ще найманих праців-ників і роботодавців на ринку праці. Пасивна політика здійснюється пасивними заходами, до яких належать: ре-єстрація та облік безро-бітних і незайнятих громадян, які шукають роботу; орг-ція си-ми надання допомоги по безробіттю; здійснення як грошових, так і не-грошових форм підтри-мки безробітних і чле-нів сімей, котрі знах. на їх утриманні.

Охар. осн. ф-ції держ. органів управл. туризмом в Україні.

Осн. завдання: участь у реалізації держ. політи-ки в тур. і курортній галузі: здійсн. в уста-новленому порядку уп-равління в тур. галузі; узагальнення практики застосув. законодавст-ва в тур. і курортній галузі; виконання від-повідно до законодав-ства контрольно-нагля-дових функцій; здійс-нення регулятивних і дозвільно-реєстрацій-них ф-цій у тур. і ку-рортній галузі щодо фіз. та юр. осіб.

До основ. ф-цій відно-сяться: захист прав по-дорожуючих; захист інтересів виробників вітчизняного тур. про-дукту; всіляка підтри-мка внутрішнього та в'їзного туризму.

Основ. завданнями є:

забезпеч. розвитку вну-тріш. та іноземного ту-ризму; визначення пер-спектив і напрямків ро-звитку туризму, вимог до його рівня і обсягів; форм. і розміщ. держ. контрактів і замовлень;

участь у формуванні та реалізації держ. політи-ки у галузі іноземного та внутріш. туризму; підготовка та раціона-льне використ. кадрів для сфери туризму; участь у зовнішньоеко-ном. дія-сті у галузі ту-ризму, залуч. інозем-них інвестицій.

Які заходи провод. для реалізації держ. тур. політики у сфері міжнар. відносин?

Дія-сть з реаліз. держ. тур. політики у сфері міжнар. відносин Дер-жавна служба туризму і курортів пров. за та-кими осн. напрямами:

розбудова договірно-правової бази міжнар. тур. співробітництва, укладання та виконан-ня міжурядових і між-відомчих угод про спі-вробітництво в галузі

туризму, інших між-нар. договірних актів, протоколів, періодич-них планів і перспек-тивних програм роз-шир. міжнар. тур. спів-праці, розвиток інсти-туційних зв’язків на двосторонньому рівні в межах відповідних ор-ганів та багатосторон-ньому рівні в межах міжнар. тур. орг-цій, а також виконання євро-інтеграційних завдань у сфері туризму, орг-ція міжнар. заходів в Україні та за кордо-ном,

Дайте хар-ку ви-дам інвестицій та осо-бливостям їх засто-сув. в туризмі.

Об'єктом інвестиц. дія-сті є майно в різних формах, на яке витра-чено інвестиції та яке викор. для отримання прибутку: осн. та обо-ротні кошти, цінні па-пери, науково-техн. продукція, майнові права.

За формами відтвор. поділ.: у нове будівни-цтво; на розшир. виро-бництва; на реконстру-кцію; на технічне пере-устаткування.

За складом і хар-ром витрат можна виділ. їх технологіч. структуру: будівельні роботи; мо-нтажні роботи; маши-ни та обладнання; про-ектні роботи.

Реальні інвестиції – це вклад. коштів у реальні активи - матеріальні й нематеріальні. Вкладання коштів у різні фін. активи, роз-глядають як фін. інве-стиції. Інвестиції в не-матеріальні активи, пов'яз. з науково-тех-ніч. прогресом, віднос. до інновацій.

Чисті інвестиції - це сума валових інвести-цій зменшена на ве-личину амортизацій-них відрахувань.

За характером участі в інвестуванні розрізн. прямі й непрямі інвес-тиції.

За періодом інвестув. - короткострокові, дов-гострокові.