Рішення до завдання 3

Рішення до завдання 1

Тести

2.Антикризове фінансове управління - це система прийомів і методів управління фінансами, спрямована на попередження фінансової кризи та банкрутства підприємства. Антикризовий фінансовий менеджмент значною мірою повинен спиратися на функціональний і методологічний інструментарій контроллінгу, а також враховувати вимоги Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або оголошення його банкрутом”, який визначає механізм фінансової санації та банкрутства підприємств. Антикризове фінансове управління підприємством можна розглядати в двох ракурсах:

по-перше, це систем профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи: постійний аналіз сильних і слабких сторін підприємства. прогнозування банкрутства, управління ризиками (мінімізація і нейтралізація), впровадження системи попереджувальних заходів тощо;

по-друге, це система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, в тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб’єкта господарювання.

У першому випадку основне завдання системи полягає у недопущенні фінансової кризи, а в другому – у подоланні фінансової кризи, тобто фінансовому оздоровленні підприємства.

3.

Середньозважена вартість власного капіталу:

30 х 0,74+ 25 х 0,07 + 28 х 0,19 = 29,27 %

Середньозважена вартість позикового капіталу:

18 х 0,25 + 20 х 0,75 = 19,50%

Середньозважена вартість сукупного капіталу:

29,27 х 0,73 + 19,50 х 0,27 =26,64%

Рішення до завдання 2

Тести

2.Внутрішньофірмове фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів і бюджетів по забезпеченню функціонування і розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в наступному періоді.

Мета внутрішньофірмового фінансового планування – забезпечити фінансові можливості для успішної господарської діяльності, досягти прибутковості і конкурентоспроможності підприємства.

Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені у виробничому плані економічні пропорції розвитку.

Внутрішньофірмове фінансове планування базується на використанні трьох основних його систем:

1. Прогнозування фінансової діяльності.

2. Поточне фінансове планування.

3. Оперативне фінансове планування.

Ці системи перебувають у взаємозв’язку і реалізуються в певній послідовності. Першим етапом є прогнозування основних напрямів і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначити завдання і параметри поточного фінансового планування. В свою чергу, поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних фінансових планів, бюджетів по основним напрямам фінансової діяльності підприємства.

3.

Дивідендний фонд = 16000 х 0,5 = 8000 грн.

Дивідендний фонд по привілейованим акціям = Акціонерний капітал х Ставка дивіденду = 25000 х 0,3 = 7500 грн

Дивідендний фонд по звичайним акціям 8000 – 7500 = 500 грн.

Дивіденд на одну звичайну акцію 500 / 9000 = 0,056 грн.

Рішення до завдання 3

Тести

2.Залежно від вибору джерел покриття змінної частини оборотних активів виділяють три основних стратегії фінансування оборотних активів:

1) агресивна стратегія полягає у фінансуванні на довгостроковій основі необоротних активів і постійної частини оборотних активів. Змінна частина оборотних активів повністю покривається за рахунок короткострокової заборгованості. Високо ризикована стратегія.;

2) консервативна стратегія полягає у фінансуванні майже всіх активів за рахунок довгострокових джерел – власного капіталу. Застосовується, як правило, на початкових стадіях існування підприємства за умови достатньої величини капіталу власників підприємства і доступності довгострокових кредитів. Сприяє фінансовій стійкості підприємства;

3) компромісна стратегія полягає у фінансуванні необоротних активів, постійної частини оборотних активів і приблизно половини змінної частини оборотних активів за рахунок довгострокових джерел. Інша частина оборотних активів фінансується на короткостроковій основі. Модель є найбільш реальною, але при наявності зайвих оборотних активів може зменшуватись їх прибутковість.

3. Сила дії операційного важеля = Маржинальний прибуток/ валовий прибуток= (40000 – 31000) / (40000 -31000 -3200) =9000/5800 =1,55

При збільшенні виручки на 10% прибуток збільшиться на 15,5% і становитиме 5800 х 1.155 =6699 грн.