Закон вартості та його функції

Поняття економічної теорії, її мета, об’єкт дослідження, предмет, функції

Поняття «економічної теорії». Мета, об’єкт, предмет економічної теорії. Розуміння економіки як особливої сфери суспільної діяльності. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Основні методи економічної теорії: структурно-функціональний, поєднання кількісного та якісного аналізу, наукової абстракції, статистичний. Функції політекономії.

Економічні категорії та закони

Економічні категорії: вимоги, види. Економічний закон – основні характерні риси, класифікація. Різниця між економічними категоріями та законами. Різниця між економічними та фізичними законами.

Класифікація економічних систем

Поняття економічної системи. Класифікація за критерієм: технологічний спосіб виробництва, власність, наявність чи відсутність товарно-грошових відносин, за типом господарського механізму, наявність чи відсутність експлуатації.

Економічні системи в процесі розвитку світової цивілізації

Характеристика економічних систем: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, домонополістичний капіталізм за наступними основними питаннями: технологічний спосіб виробництва, розвиненість форм власності, наявність товарно-грошових відносин, регулювання процесу виробництва.

Характеристика командно-адміністративної економіки

Основні принципи функціонування економічної системи: централізм, ієрархія, зрівняльність, суспільна власність на засоби виробництва, закріплення виробників за професіями. Переваги та недоліки цієї системи.

Характеристика ринкової економічної системи

Основні принципи функціонування економічної системи: максимальна свобода товаровиробника, право вибору сфери суспільної діяльності, свобода ціноутворення, повна відповідальність за результати своєї діяльності, необмеженість у зростанні особистих доходів членів суспільства, конкуренція, різноманітність форм власності при домінування приватної, відкритість у зовнішній діяльності.

Характеристика змішаної економічної системи

Недоліки чистого ринку. Часові межі виникнення змішаної економіки. Основні характерні риси цієї економічної системи.

Основні фактори суспільного виробництва

Основні фактори виробництва: речовий та особистий. Визначення: робоча сила, праця. Вимоги до праці в умовах НТП. Визначення: предмет праці, засіб праці.

Фази суспільного виробництва

Розуміння фаз суспільного виробництва. Їх взаємодія. Мета суспільного виробництва.

Сфери суспільного виробництва

Матеріальне і нематеріальне виробництво. Основне виробництво. Виробнича інфраструктура. Соціальна інфраструктура. Вплав НТП на основні сфери суспільного виробництва.

Ефективність суспільного виробництва

Соціальна ефективність. Економічна ефективність. Поняття суспільного сукупного продукту. Різниця між суспільним валовим продуктом і суспільним кінцевим продуктом; між ВВП і ВНП. Поняття «чистий продукт», його структура: фонд нагромадження, фонд споживання. Національне багатство – джерела, структура.

Результативність суспільного виробництва

Показники економічної результативності: продуктивність праці, трудоємкість, матеріаловіддача, матеріалоємність, фондовіддача.

Основні форми виробництва. Товарне виробництво та його характерні риси

Поняття «натуральне господарство». Найхарактерніші риси. Характер поєднання особистого та речового факторів при натуральному господарстві. Причини виникнення товарного господарства. Види товарного господарства: просте товарне та розгорнуте товарне господарство. Спільні риси та відмінності між простим та розгорнутим товарними виробництвами.

Товар та його властивості

Економічна категорія «товар». Якісна характеристика товару: споживча та мінова вартість. Конкретна та абстрактна праця, втілена в товарі. Умови виникнення абстрактної праці.

Закон вартості та його функції

Економічна основа обміну товарів. 3 функції закону вартості: регулятор товарного виробництва, рушійна сила розвитку продуктивних сил, зумовленість розшарування виробників. Значення закону.

Теорія трудової вартості

Вчення про двоїстий характер праці, втіленої в товарі, суперечність між приватною працею та суспільством, суть грошей як загального еквіваленту. Етапи грошової форми вартості: проста форма, панв або розгорнута, загальна форма, грошова форма вартості.