Ема № 7. “ Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин

Податковий контроль”

1. Поняття та система державної податкової служби України. Правовий статус податкових органів.

2. Податкова міліція в системі органів ДПС. Інші органи, які здійснюють контроль за сплатою податків та зборів.

3. Відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби, їх правовий та соціальний захист.

4. Поняття, зміст, форми та порядок здійснення податкового контролю.

5. Податкова перевірка в системі податкового контролю: поняття, види та порядок проведення.

6. Оформлення результатів податкових перевірок. Заперечення на акт перевірки.

Дати визначення: методи фінансового контролю, перевірка, повноваження та компетенція органів виконавчої влади, правовий статус органу влади.

Накресліть схеми: система державної податкової служби України, система податкової міліції в Україні, умовно-податкові (“квазі” податкові) органи в Україні, види податкових перевірок, порядок підготовки, проведення та оформлення податкової перевірки.

Питання для самоконтролю.

1. Яким є вплив адміністративно-територіального устрою України на побудову системи державної податкової служби України?

2. Що включає правовий статус податкових органів?

3. Чи може податковий контроль реалізовуватися щодо одного суб’єкта господарювання (управління) в різних формах?

4. Що охоплюється часом проведення податкової перевірки?

5. У чому різниця між запереченнями на акт перевірки та його оскарженням?

6. Чи може акт перевірки бути предметом оскарження?

7. Для чого призначається Журнал реєстрації перевірок (на підприємстві)?

Нормативно-правові акти:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 року № 2755 (зі змінами станом на 24.04.2012 року) // Голос України. – 2010. – 04 грудня. – № 229-230.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 02.12.2010 року № 2756 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 23. – Ст. 160.

3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509 (зі змінами станом на 07.07.2011 р.) // Голос України. – 1991. – № 8. – 12 січня.

4. Про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби: постанова КМУ від 22.09.2004 р. № 1234 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 38. – Ст. 2493.

5. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів: постанова КМУ від 27.12.2010 р. № 1234 // Урядовий кур'єр. – 2011. – 06 січня. – № 2.

6. Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання: наказ ДПА України від 01.04.2011 р. № 190.

7. Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання: наказ ДПА України від 28.03.2008 р. № 201.

8. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій: наказ ДПА України від 12.08.2008 р. № 534.

9. Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства: наказ ДПА України від 22.12.2010 р. № 984 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 5. – Ст. 259.

10. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами: наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 8. – Ст. 388.

11. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового: наказ ДПА України від 21.08.2009 р. № 453.

12. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень: Додаток № 7 до наказу ДПА України № 584 від 11.09.2008 р.

13. Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення: наказ ДПА України № 584 від 11.09.2008 р.

14. Примірний перелік питань для здійснення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб (крім банківських установ, страховиків та кредитних спілок) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства: Додаток № 8 до наказу ДПА України № 584 від 11.09.2008 р.

15. Примірний порядок проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток: наказ ДПА України № 761 від 05.12.2008 р.

16. Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: наказ ДПА України від 07.06.2011р. № 333 // Вісник податкової служби України. – 2011, липень. – № 25.

17. Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків: Додаток №1 до наказу ДПА України № 355 від 27.05.2008 р. (зі змінами станом на 14.04.2011 р.) // Ориентир. – 2008, липень. – № 26.

18. Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок): Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.1998 р. № 18 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40. – Ст.1501.

Тема № 8. “ Відповідальність за порушення податкового

законодавства ”

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності.

2. Вина та її форми у податковому праві.

3. Презумпції та фікції у податковому праві.

4. Правові підстави настання відповідальності за порушення податкового законодавства України.

5. Адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

Дати визначення: вина платника податку, презумпція у праві, фікція у праві, склад податкового правопорушення.

Накресліть схеми: видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, види презумпцій у податковому праві, види фікцій у податковому праві, конкуренція підстав настання відповідальності у податковому праві.

Питання для самоконтролю.

1. Яке значення для податкового права має визначення вини?

2. Чи змінюється зміст винності у податковому праві у порівнянні з іншими галузями матеріального права?

3. Чи має нести платник податків, окрім адміністративної (у разі притягнення) відповідальності, й кримінальну за вчинення одного податкового правопорушення?

4. Чи діють загальні строки давності притягнення до відповідальності у податковому праві?

5. Чи можуть зупинятися строки давності притягнення до відповідальності у податковому праві? Яким чином?

6. Чи є вплив норм міжнародного права на притягнення до відповідальності у податковому праві?

7. Який вплив пільг у податковому праві на інститут відповідальності?

Нормативно-правові акти:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 року № 2755 (зі змінами станом на 24.04.2012 року) // Голос України. – 2010. – 04 грудня. – № 229-230.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 02.12.2010 року № 2756 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 23. – Ст. 160.

3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509 (зі змінами станом на 07.07.2011 р.) // Голос України. – 1991. – № 8. – 12 січня.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: введено в дію з 1 червня 1985 року Постановою Верховної Ради Українcької РСР від 07.12.1984 р. № 8074-X (зі змінами станом на 22.03.2012 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.


[1] Слід вживати основну літературу для підготовки до всіх наступних семінарських занять, тому в наступних переліках рекомендованої літератури вона повторюватися не буде.