Практичне заняття 2 – 2 год

Питання для теоретичного опрацювання:

1.Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі.

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кола осіб.

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення і їх характеристика.

Додаткові запитання:

Поняття території України. Місце вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території України.

Чинність закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину на території України. Поняття громадянина України, іноземного громадянина і особи без громадянства. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Набрання і втрата чинності законом про кримінальну відповідальність (кримінальним законом). Час вчинення злочину. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) у часі. Закони про кримінальну відповідальність (кримінальні закони), що не мають зворотної дії у часі. Шляхи усунення і встановлення злочинності діяння, пом’якшення і посилення кримінальної відповідальності, іншого поліпшення і погіршення кримінально-правового становища особи, що вчинила злочин. Проміжний закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон) і його чинність. Зупинення чинності закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону).

Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону), їх юридична природа і значення. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) Конституційним Судом України.

Завдання для самостійного контролю:

Вирішити тестові завдання № 46 – 92 навчального посібника: Кримінальне право України. Загальна частина. Завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них. Книга 1. Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон) України. / Кирись Б.О. – К.: Атіка, 2006. – 571 с.

Вирішити задачі № 11 – 20 навчального посібника: Кримінальне право України. Загальна частина. Завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них. Книга 1. Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон) України. / Кирись Б.О. – К.: Атіка, 2006. – 571 с.

Теми рефератів і доповідей:

1. Кримінальна відповідальність за вчинений на території України злочин осіб, які не підсудні у кримінальних справах судам України

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину за межами України.

3. Види законів про кримінальну відповідальність (кримінальних законів), що мають зворотну дію у часі.

4. Межі зворотної дії закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) у часі.

5. Правові наслідки засудження особи за межами України.

Список літератури:

1. Андрушко П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України. – 2011. – № 9. – С. 25-39.

2. Борисов В. И. Закон Украины об уголовной ответственности: понятие, функции и источники // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (29–30 янв. 2004 г.). – М., 2004. – С. 434–437.

3. Борисов В. І., Пащенко О. О. Питання закону про кримінальну відповідальність // Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наук. праць. Вид. 12. – Х., 2006. – С. 3–22.

4. Борисов В. І., Пономаренко Ю. А. Законодавство про кримінальну відповідальність та його чинність у часі // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 8. – С. 23–32.

5. Василаш В. М. Зворотна сила «проміжного» кримінального зако­ну // Віс­ник Львівського університету. Серія юридична. – 1993. – Випуск 30. – С. 98–100.

6. Василаш В. М. Способи пом’якшення та посилення караності діяння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наукової конференції. 13-14 лютого 1997 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 1997. – С. 233–237.

7. Василаш В. М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 184–189.

8. Воробей П. А., Коржанський М. Й., Щупаківський В. М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997.

9. Гізімчук С.В. Рішення Конституційного Суду України в системі регулювання кримінально-правових відносин // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / редкол.: Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін..; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 124-129.

10. Грищук В. К. Окремі проблеми ретроактивності кримінального закону // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наукової конференції. 13–14 лютого 1997 р. – Львів: Юридич­ний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 1997. – С. 222–228.

11. Грищук В. К., Канцір В. С. Тлумачення і конкретизація кримі­нально-правової норми як форми реалізації судового угляду (роз­суду) // Вісник Львівсь­кого університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 417–423.

12. Грищук В. К. Деякі сучасні проблеми удосконалення Кримінального кодексу України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 2 (22). – С. 312–318.

13. Кирись Б. О. Деякі зауваження щодо Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2003. – № 2 (1). Додаток (ма­теріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства». 4–5 квіт­ня 2003 р.). – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. – С. 167–173.

14. Кирись Б. О. Офіційне оприлюднення закону про кримінальну відповідальність / Б.О. Кирись // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 4. – С. 319-329.

15. Книженко О.О. Санкції у кримінальному праві / О.О. Книженко. – Х.: Ника Нова, 2011.

16. Кондратьєв Ю. А., Щупаківський Р. В. Конституційні засади кримінального законодавства України // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – Вип. 3. – С. 41–49.

17. Коржанський М. Й. Уголовний Закон України (наукова модель): Монографія. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2004.

18. Костенко О. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. – 2004. – № 7. – С. 43–47.

19. Костицький М. Теоретичне та практичне значення рішень Кон­ституційного Суду України для реалізації норм кримінального права // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 79–82.

20. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми зас­тосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. Міжнародний симпозіум, 12–13 ве­ресня 2008 р. Тези і реферати доповідей, тести повідомлень. – Львів, 2008.

21. Кузнецов В. В. Сучасні фактори нормотворення у сфері кримі­нального права // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 12 (88). – С. 37–40.

22. Митрофанов І.І. Джерела кримінально-правових норм // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / редкол.: Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін..; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 324-329.

23. Навроцький В. О. Визначення поняття «якість кримінального закону» // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1995. – Випуск 32. – С. 57–59.

24. Навроцький В. О. Врахування вироку суду іноземної держави в Україні // Життя і право. – 2004. – № 1. – С. 46–54.

25. Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять // Право України. – 2011. – № 9. – С. 20-24.

26. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства Укра­ї­ни (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – К.: Атіка, 2001.

27. Навроцький В. О. Опублікована судова практика у кримінальних справах – джерело права // Кримінальне право України. – 2006. – № 1. – С. 116–125.

28. Наден О. Щодо поняття норми кримінального права // Право України. – 2006. – № 2. – С. 26–31.

29. Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций / Н.А. Орловская. – О.: Юридична література, 2011.

30. Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. – Л.: ЛГУ, 1976.

31. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

32. Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. – Харьков: Факт, 2003.

33. Хім’як Ю.Б. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, практика Європейського Суду з прав людини в системі джерел кримінального права України // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / редкол.: Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін..; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 546-551.

34. Шапченко С. Д. Принцип верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозасто­совчі проблеми // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 5. – С. 85–92.

35. Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія / Г.З. Яремко; за ред. В.О. Навроцького. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011.