Для формування ефективної системи преміювання слід враховувати деякі обмеження у виплаті працівникам премій

1. Сума всіх преміальних виплат за будь-якого значення перевиконання працівниками планових показників не може перевищувати суму прибутку, отриману в результаті застосу­вання даної системи.

2. Премії, що виплачуються за виконання та перевиконання плану, приводять як до зростання фонду оплати праці, так і до зростання витрат підприємства, пов'язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, що обчислюються пропорційно фонду оплати праці і також включаються до собівартості продукції підпри­ємства.

3. Премії за перевиконання плану збільшують витрати по заробітній платі на одиницю продукції (зокрема за відрядної форми оплати праці).

У практиці господарювання найпоширенішими показника­ми преміювання працівників є:

> виконання та перевиконання виробничих завдань;

> виконання акордних завдань у встановлені строки;

> підвищення продуктивності праці, виробітку;

> поліпшення кінцевих результатів діяльності бригади, дільниці, цеху;

> економія сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;

> зменшення простоїв устаткування тощо.

Останнім часом розвиваються такі види преміювання, як разові премії та винагороди. Вони можуть бути індивідуальни­ми та колективними. Незалежно від прийнятих форм та систем заробітної плати на підприємствах використовуються такі види разових премій:

> винагороди за підсумками роботи зарік;

> одноразові заохочення за виконання особливо важливих завдань, термінових та непередбачених робіт;

> премії за підсумками оглядів та конкурсів, до святкових та урочистих подій.

Тема 3.5. Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства.

План:

1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції. Витрати та собівартість продукції. Витрати підприємства та їх характеристика. Класифікація витрат за окремими ознаками. Групування витрат за економічними елементами та економічними статтями.

2. Сутність собівартості, її значення. Собівартість продукції та її планування. Собівартість різних видів продукції. Собівартість окремих виробів. Сукупні витрати та собівартість продукції.

3. Кошторис витрат на виробництво. Складання кошторису витрат на виробництво, характеристика його елементів.

4.Сутність і методи калькулювання. Калькулювання собівартості продукції, групування витрат за статтями калькуляції собівартості певного виду продукції. Методика обчислення основних статей калькуляції одиниці продукції

5. Зниження собівартості продукції та методика розрахунку зниження під впливом техніко-економічних показників та факторів. Шляхи зниження собівартості в умовах ринкової економіки. Управління витратами на підприємстві. Система управління витратами.

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат за окремими ознаками. Групування витрат за економічними елементами та економічними статтями.

У процесі своєї діяльності підприємство здійснює матері­альні та грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відігра­ють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи:

1. Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства. Це витрати на виробництво або реалізацію продукції, так звані поточні витрати, які відшкодовуються за рахунок виручки від реалізації продукції (послуг).

2. Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, тобто на розширення та оновлення виробництва. Одноразові витрати на зросте та розширене відтворення основних фондів, приріст оборотних коштів та формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Джерелами фінансування цих витрат є амортизаційні відрахування, прибуток, емісія цінних паперів, кредити тощо.

3. Витрати на соціальний розвиток колективу (соціально-культурні, оздоровчі, житлово-побутові та інші потреби). Ці затрати не пов'язані з процесом виробництва, а тому джерелом їх фінансування є прибуток.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі витрат підприєм­ства мають витрати на виробництво.

Витрати підприємства можуть виникати внаслідок провадження звичайної (операційної, фінансової й інвестиційної) діяльності під­приємства та надзвичайних подій.

- Операційною є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не належать до фінансової чи інвестиційної діяльності.

- Основною визнається діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства. Основна діяльність класифікується за галузями та видами економічної діяльності.

Класифікація витрат підприємства за різними ознаками наведена в таблиці.

Для формування ефективної системи преміювання слід враховувати деякі обмеження у виплаті працівникам премій - №1 - открытая онлайн библиотека

Для формування ефективної системи преміювання слід враховувати деякі обмеження у виплаті працівникам премій - №2 - открытая онлайн библиотека