Тема 1. Предмет і метод статистики як науки. Вивчення цієї теми важливо для правильного з'ясування всіх на­ступних тем курсу в цілому

Вивчення цієї теми важливо для правильного з'ясування всіх на­ступних тем курсу в цілому. В ній викладаються найголовніші питання статистичної науки: предмет статистичної науки, основні поняття та категорії, метод, завдання тощо.

Перш за все слід звернути увагу на специфічні особливості та підмінні риси предмета статистики, які дають змогу виділити статистику як самостійну суспільну науку. Далі необхідно досконально вивчити ос­новні поняття і категорії статистики як науки: статистичну сукупність, одиницю сукупності, ознаки одиниць сукупності та їх класифікацію і шкали вимірювання, варіацію ознак.

Після цього слід перейти до з'ясування змісту статистичного мето­ду, усвідомивши, що методологічною основою статистики є діалектичний метод. Треба також добре з'ясувати поняття статистичної закономірності та закону великих чисел і його значення для статистики. Разом з тим статистика, спираючись на діалектичний метод, а також виходячи з характеру й основних особливостей свого предмета, розробляє спе­цифічні, властиві лише цій науці спеціальні прийоми і способи дослід­ження, які в сукупності утворюють статистичну методологію, основни­ми складовими якої є: статистичне спостереження, зведення і групування статистичних матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних по­казників, статистичний аналіз.

Особливу увагу слід приділити поняттю статистичного показни­ка, засвоїти його атрибут і розібратись у різних видах статистичних показників та формах їх вираження.

У статистиці залежно від форми вираження розрізняють два види узагальнюючих показників - абсолютні та відносні, кожний з яких має своє самостійне значення.

При вивченні теми потрібно добре розібратись у суті абсолютних і відносних величин, їх видах, одиницях вимірювання і формах виражен­ня, знати роль кожного виду абсолютних і відносних величин у соціально-економічннх дослідженнях, а також основні принципи і правила їх застосування. В процесі вивчення відносних величин слід особливу увагу звернути на методику розрахунку кожного виду відносних величин, а також на взаємозв'язок між відносними величинами динаміки (Кд), планового завдання або договірних забов'язань (Кп.з) і виконання пла­ну або договірних забов'язань (Кв.ІІ), який виражається таким співвідно­шенням: Кд = Кп.з - Кв.п,тобто добуток величин планового завдання і виконання плану дорівнює відносній величині динаміки. Студент пови­нен знати, що взаємозв'язок вказаних трьох відносних величин широко використовується для обчислення за двома відомими величинами невідо­мої третьої величини.

У процесі вивчення цієї теми також розглядаються питання сучасної організації статистики в Україні та її основні завдання на даному етапі розвитку країни. При вивченні цих питань слід ознайомитися з .такими законодавчими актами, як Закон України від17 вересня 1992 року «Про державну статистику», Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», Указ Президента України від 5 жовтня 1996 року «Про Національну Раду з питань статистики при Президентові Украї­ни», Указ Президента України від 29 липня 1997 року «Про утворення Державного комітету статистики України» та урядовими постановами від 4 травня 1993 року «Про концепцію побудови національної статистики України» і «Державна програма переходу України на міжнародну

систему обліку і статистики». Це дасть змогу одержати повне уявлення про сучасну організацію статистики в Україні, про структуру органів державної статистики, їх функції, права і обов'язки. Вивчаючи ці доку­менти, особливо слід звернути увагу на нові завдання, які постають пе­ред статистикою в зв'язку з переходом економіки України до ринкових. умов її функціківання.

Приклади рішення задач

Типова задача

Наприклад, товарооборот у базисному періоді становив 20 млн.грн.

План на звітний період доведено в обсязі 24 млн.грн., а фактично склав 30 млн.грн. Визначити відносні величини планового завдання, динаміки та виконання плану.

Запишемо умову задачі за допомогою символів.

Відомо: Визначити:

У0 20 Кпз - ?

Упл -24 Кр- ?

Уп –30 Квп - ?

1. Кпз = Кпл = 24 = 1,20 = 120% = +20%

У0 20

2. КР = Уп = 30 = 1,50 = 150% = +50%

У0 20

3. Квп = Уп = 30 = 1,25 = 125% = +25%

Упл 24

Звідси висновки: планом передбачалось /Кпз/ обсяг товарообороту в порівнянні з минулим роком збільшити у 1,2 рази, або на 20%, а він збільшився а 1,5 раза /Кр/, або на 5О%. Таким чином план перевиконано /Квп/ в 1,25 раза, або на 25%, а не на 30%, як здасться з першого погляду.

Між цими відносними величинами існує зв'язок

Тема 1. Предмет і метод статистики як науки. Вивчення цієї теми важливо для правильного з'ясування всіх на­ступних тем курсу в цілому - №1 - открытая онлайн библиотека Кр = Кпз * Кпв Уп = Упл * Уп = Уп

Тема 1. Предмет і метод статистики як науки. Вивчення цієї теми важливо для правильного з'ясування всіх на­ступних тем курсу в цілому - №2 - открытая онлайн библиотека У0 У0 Упл У0

1,50 = 1,20 * 1,25 = 1,50.

Відносні величини структури характеризують склад сукупності, питому вагу складових частин цілого в їх загальному підсумку. Обчислюються переважно в % до підсумку.

Наприклад, в нрупі 25 студентів. Серед них 8 осіб чоловічої статі, 17-жіночої. Питома вага осіб чоловічої статі становитиме 32 % /8*100/ ,

а жіночої – 68 % /17*100/ .

Кстр = Yi * 100

∑Y

Відносні величини координації характеризують співвідношення частин досліджуваної сукупності, які показують у скільки разів порівнювальна частина сукупності більша або менша частини, що приймається за базу порівняння. Наприклад, у вище наведеному прикладі осіб жіночої статі в 2,1 /17/ разів більше.

Відносна величина інтенсивності характеризує ступінь насиченості досліджуваним явищем певного середовища. Вони обчислюються як відношення величини досліджуваного явища до обсягу того середовища, у якому розвивається явище /коефіціенти народжуваності, смертності, одружуваності/.

Наприклад, скільки дітей припадає на 1000 чоловік населення /коефіціент народжуваності/. В Україні народилось за рік 521,6 тис. дітей, середньорічна чисельність населення – 52,2 млн.чол.

Кп = 521,6*100 = 9,99 = 10%

Таким чином, народжуваність дітей становила 10 дітей на 1000 чоловік населення.

Запитання для самоперевірки

1. Від чого походить термін «статистика» та його сучасне тлумачення?

2. Що є предметом статистики як суспільної науки?

3. Назвіть специфічні особливості предмета статистичної науки.

4. Дайте визначення основних понять і категорій статистичної науки.

5. Назвіть основоположні і специфічні методи статистичної науки.

6. З яких етапів складається статистичне дослідження?

7. Дайте визначення статистичного показника і назвіть основні його атрибути.

8. Що таке абсолютні та відносні величини в статистиці?

9. Назвіть види абсолютних величин та одиниці їх вимірювання.

10. Назвіть види відносних величин та форми їх вираження.

11. .Вкажіть методику визначення окремих видів відносних величин та їх

взаємозв'язок.

12.Які основні правила застосування абсолютних і відносних величин?

13. Викладіть основні принципи та структуру організації державних

органів статистики в Україні.

14. Викладаіть основні функції, права і обов'язки Державного комітету

статистики України.

15. Вкажіть основні завдання статистичної науки на сучасному етапі

розвитку економіки України.