Звіт про фінансові результати, тис. дол

Стаття Компанія
А Б
Доход від реалізації
Собівартість реалізованої продукції      
Прибуток від реалізації      
Прибуток від інвестицій у компанію Б X
Всього прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Нараховані дивіденди
Нерозподілений прибуток

Примітка. Дочірня компанія придбала товари вартістю 160000 дол. і продала їх холдинговій компанії за 280000 дол. На дату консолідації 1/4 частка цих товарів залишилась нереалізованою і зберігається на складі компанії А.

Для складання консолідованої звітності використовуємо робочі таблиці 9.7. та 9.8.

Таблиця 9.7

Робоча таблиця для складання консолідованого балансу, тис. дол.

Стаття   Компанія Корективи Консолідована сума
А Б Дебет Кредит
Актив
Основні засоби    
Інвестиції у компанію Б X   а) 400 -
Гудвіл - - а) 160  
Оборотні кошти   б) 30
Всього    
Пасив
Статутний капітал   а) 160; в) 80  
Прибуток а) 80; б) 30; в) 76    
Кредитори    
Частка меншості - - - в) 156
Всього

Примітка:

а) гудвіл = 400 – (240 + 120) × 2/3) = 160; б) прибуток у нереалізованих запасах = 1/4 х (280 – 160) = 30; в) частка меншості = (240 + 228) х 1/3 = 156.

Таблиця 7.8

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансові результати, тне. дол.

Стаття Компанія Корективи Консолідована сума
А Б
Доход від реалізації (без ПДВ) -280
Собівартість реалізованої продукції (8104) (1936) -280; +30 (9790)
Прибуток під реалізації  
Прибуток від інвестицій у компанію Б Х -40 -
Прибуток до сплати податків  
Податок на прибуток (296) (96)   (392)
Чистий прибуток  
Частка меншості       (56)
Нараховані дивіденди (80) (60) -60 (80)
Нерозподілений прибуток  

Примітка. Частка меншості = 168 × 1/3 = 56.

Консолідована звітність поряд з цим новіша містити ще іі додаткову інформацію:

- назву батьківської компанії, якщо вона не входить у назву груші;

- назву основних дочірніх підприємств із зазначенням частки участі п них та їхнього географічного розташування;

- причини невключення дочірньої компанії у консолідовану звітність;

- метод обліку, який застосовується батьківською компанією для ві­дображення інвестицій у дочірні компанії.

Облік злиття підприємств (об’єднання інтересів)

За Міжнародним стандартом обліку №22 об’єднання інтересів відбувається тоді, коли акціонери двох чи більше підприємств засновують одну організаційно чи функціонально цілу одиницю, об’єднуючи чисті активи та діяльність підприємств так, щоб тривалий час поділяти ризик та пере­ваги об’єднання.

Об’єднання інтересів відбувається в результаті або взаємного обміну акціями, або формування третьої компанії.

Таким чином, об’єднанням можна вважати злиттям підприємств тіль­ки в тому разі, якщо акціонери підприємств, що об’єднуються, поділяють ризик і разом користуються перевагами, пов’язаними з об’єднанням.

Основою об’єднання є обмін звичайними акціями, що дають право голосу, і повне, або практично повне, об’єднання чистих активів та діяльності підприємств.

За методом злиття облік на підприємствах, що об’єдналися, будується так, ніби вони продовжують залишатися двома різними підприємствами, незважаючи на те, що володіння ними здійснюється споріднено.

Метод, злиття не визнає гудвілу, що виникає у разі придбання.

Залежно від методу злиття активи, пасиви і резерви, що об’єднують­ся, обліковуються за їх поточною вартістю.

Різниця між сумою випущених (плюс додаткові відшкодування у будь-якій формі) та набутих акцій має бути відображена як премія по акціях.

При використанні цього методу консолідації звітність містить результа­ти господарської діяльності, активи и пасиви підприємств, що об’єдна­лися, так, ніби вони складали єдину і руну впродовж усього поточного та попереднього періодів.

Якщо на момент об’єднання підприємства використовували облікові політики, що суперечать одна одній, то після об’єднання має використовуватись якийсь один їх набір.

Фінансова звітність того періоду, в якому відбулося об’єднання, повин­на містити таку додаткову інформацію:

а) опис та кількість виданих акцій, відсоткове співвідношення акцій з правом голосу, які належать кожному підприємству після обміну цими ак­ціями;

б) сума внесених кожним підприємством активів та пасивів;

в) докладна інформація про включені у прибуток результати господарської діяльності до об’єднання, що її показано в об’єднаній звітності.

Наприклад, компанії “Гурон” та “Манро” об’єднали свої інтереси, створивши холдингову компанію “Гурман”. На момент злиття реальна вартість чистих активів кожної компанії склала 1600000 дол. Нова ком­панія набула всі акції старих компаній в обмін на свої акції (табл.9.9).

Таблиця 9.9