Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

Київ

НТУ

УДК 347.122

ББК 68.9я73

М–20

Рекомендовано до друку рішенням вченої Ради
Національного транспортного університету,
протокол № 35 від 16 травня 2013 р.

М–20Міжнародна економіка. Навч. посіб. /Укл. Полонський В.Г., Чамара І.М., ― К.: НТУ, 2013. ― 220 с.: іл. - Бібліогр.: с. 121–123.

ISBN 978-966-632-158-2

У навчальному посібнику викладено комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни «Міжнародна економіка». Розкрито основні проблеми сучасної міжнародної економіки з урахуванням надбання світової економічної науки. Особлива увага приділена освітленню питань щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

Посібник складається із вступу, опису та структури дисципліни за модульною системою, програми та робочої програми, змісту лекції та практичних занять, завдань для самостійної роботи. Викладено методичні поради до вивчення кожного модуля за темами курсу, а також методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи. Надано перелік контрольних питань для перевірки знань та список рекомендованої літератури.

Укладачі: Полонський В.Г., к.т.н., проф.,

Чамара І.М., к.е.н., доцент.,

Тарануха О.М., к.е.н., доцент.

ISBN 978-966-632-158-2 ББК 68.9я73

© Полонський В.Г., Чамара І.М., 2013

© НТУ, 2013

З М І С Т

Стор.

Передмова.....................................................................................................................4

Розділ 1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини………...6

Тема 1. Світова економічна система на сучасному етапі........................................6

Тема 2. Світовий економічний розвиток та його динаміка...................................16

Тема 3. Міжнародна економіка як об’єкт вивчення.............................................23

Розділ 2. Міжнародна торгівля на початку третього тисячоліття........................32

Тема 4. Загальна характеристика міжнародної торгівлі та базові поняття……32

Тема 5. Регулювання міжнародної торгівлі……………………..………………41

Розділ 3. Міжнародний рух чинників виробництва………………………...…..46

Тема 6. Міжнародний рух капіталу……………………………….……………..46

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили…………………………………….61

Тема 8. Світовий ринок технологій……………………………………………...69

Розділ 4. Світова валютно-фінансова система ……………………………….…79

Тема 9. Валюта та валютні курси. Валютний ринок……………………………79

Тема 10. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс …………………….….90

Тема 11. Світовий фінансовий ринок………………...……………………...…..96

Розділ 5.Національна економіка в системі світового господарства………...105

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція…………………...………………105

Тема 13. Інтеграційні угрупування……………………………………………...111

Тема 14. Регулювання міжнародної торгівлі………………………...………...122

Тема 15. Входження освіти і науки України в європейський інформаційний та освітній простір…………………………..……………………………………133

Розділ 6. Глобалізація та економічний розвиток……………………………….139

Тема 16. Сутність процесу глобалізації ………………………………………...139

Тема 17. Міжнародне регулювання глобальних проблем…………………..…145

Рекомендована література……………………………..………………………..152


ПЕРЕДМОВА

XXI століття надає нові можливості для вступу світової економічної системи до нового якісного стану, а це, в свою чергу, відкриває сприятливі умови щодо по­силення ефективності економіки України за рахунок оптималь­ного використання переваг світогосподарського та міжнародного поділу праці. Водночас залишаються складні проблеми, пов'язані з тим, що Україна є "новачком" серед світо­вих учасників ринкових відносин, оскільки до недавнього часу не була самостійною державою і не мала самостійного виходу на світові ринки. До того ж її зовнішньоекономічна діяльність фо­рмувалась під впливом політичних факторів, які часто придушу­вали економічний сенс. У таких умовах недооцінювалася роль глибокого вивчення розвитку та функціонування економіки світогосподарських зв'язків як цілісної органічної системи, об'єктивна необхідність залучення до світової спільноти.

Перехід України до ринкової економіки відкритого типу потребує посилення значення дисципліни "Міжнародна еко­номіка" в підготовці економістів широкого профілю та виокрем­лення її особливої ролі в підготовці економістів-міжнародників.

Як фундаментальна економічна дисципліна вона повинна спиратися на теорію ринкової економіки і розвивати її, бути спо­лучною ланкою між такими університетськими курсами, як мак­роекономіка та мікроекоиоміка і конкретно-економічними дисциплінами: маркетингом, менеджментом, фінансами, бухгал­терським обліком та аудитом, грошами і кредитом, банківською справою та ін. У підготовці економістів-міжнародників ця дис­ципліна, крім визначеного, є базовою щодо таких курсів, як міжнародна торгівля, міжнародні фінанси, міжнародна інвес­тиційна діяльність, міжнародний менеджмент, міжнародний облік та аудит, міжнародний маркетинг та ін.

У курсі "Міжнародна економіка" аналізуються економічні відносини та дія економічних законів на міжнародному рівні, а та­кож основи зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та ви­робничо-інвестиційної політики.

Завдання курсу - розкрити на теоретичному рівні суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, акцентуючи при цьому увагу на тих зрушеннях у баченні загальної картини стану світової економіки, які відбуваються на зламі XX та XXI століть. Вирішення цього завдання підпорядковано головній меті - сприяти формуванню способу мислення і поведінки, адекват­ного реаліям сучасного світу, і тим самим забезпечити підготовку в Україні професіоналів-економістів, які знали б, що потрібно ро­бити, щоб добитися успіху на світовому ринку; знали б нові прин­ципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії еко­номіки України зі світовою економікою; могли б адаптувати "західний" досвід до умов України та реалізувати намір інтегрува­тися до системи міжнародних економічних відносин.

Існує об’єктивна необхідність залучення до програми курсу навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» питань щодо вступу нашої держави до світової торгівельної спільноти та інтегрування в європейський освітній простір, тобто, приєднання до Болонського процесу.


Розділ 1.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ