Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Әубәкіров Я, Нәрібаев Қ және т.б Экономикалық теория негіздері. Оқулық, Алматы. «Санат», 1998 – 479 бет

2. Әубәкіров Ж. Ә, Байжұманов Б.Б, Жақыпова Ф. И, Табеев Т.П. Экономикалық теория. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті 1999– 280 бет

3. Ким П. Г, Капекова Г. А. Экономическая теория Учебное пособие. Алматы. 2001 – 600стр

4. Женсхан Д. Экономикалық теория. Астана. Оқулық, 2008ж.

5. Макконнелл К.Р, Брю С.Экономикс в 2 х томах. Таллин. 1995. – 400 и 400стр

6. Шеденов Ө.Қ, Сағындықов Е. Н, Жүнісов Б.А және т.б.

Жалпы экономикалық теория. Ақтөбе «А - Полиграфия» 2004 - 453 бет

7. Дайындағандар Я. Ә. Әубәкіров, А. Қ Қабдиев, В. Қ Досқалиева, Досқалиев С. Ә. Экономикс. Оқу құралы. Алматы «Экономика» 1995 - 144 бет

8. Экономическая теория. Учебник для вузов. под редакции. д.э.н Добрынина Л. И, д.э.н Тарасевича Л. С «Питер» 1999 - 542 стр

9. Ғабит Ж.Х. Экономикалық теория, Оқу-әдістемелік кешен, 2006ж.

10. Назарбаев Н.А. Послание Президента народу Казахстана. Казахстан: 2030. –Астана.- 1997.- с. 20.

11.Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана.– К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации. – Астана, 19 марта 2004 г.

12.Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана.– Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. – Казахстанская правда, 19 февраля 2005г.

13.Экономическая теория. Учебник. - Под редакцией А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича.-С-П.-2001. –с.542.

14.Экономическая теория. Учебник. – Под ред.В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой,Л.С. Тарасевича.- С.-П.- 2004.- с.662.

15.Курс экономической теории. Под общей ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. – М.- 2004. – с. 832

16.Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. В двух томах / Под ред. М.Б. Кенжегузина. – Алматы, 2001.

17.Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы. – Алматы: Экономика, 1998.

18.Куликов Л.М. Экономическая теория- Учебник. –М.- 2004.- 427.

19. Экономическая теория. Учебник для вузов. под редакции. д.э.н Добрынина Л.И., д.э.н Тарасевича Л. С «Питер» 1999 - 542 стр

Осымша әдебиеттер

1. ҚР Президенті Н. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауы. Әлеуметтік-экономикалық жанғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты. Егемен Қазақстан. № 41-42, 28.01.2012ж.

2. Н. Назарбаев: Қазақстаның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Енбек Қоғамна қарай 20 қадам. 10 шілде 2012ж. Егемен Қазақстан газеті.

3. Баишев С. Б Очерки экономической теории Казахстана. Избранные труды. Алматы «Ғылым» 1989ж - 232 бет

4. Баймұратов У.Б Национальная экономическая система.

Алматы. «Ғылым». 2000 – 536 стр.

5. Жатқанбаев Е. Аралас экономика негіздері. Оқу құралы. Алматы. «Қаржы – Қаражат». 1996 .

6. Жүнісов Б, Мәмбетов. Ұ. Байжомартов Ү. Нарықтық экономика негіздері.

(2 – басылымы) Алматы. Республикалық баспа кабинеті. 1994 - 192 бет

7. Кажмурат К. Избранные научные труды 2-х томах Алматы. Қазақстан Даму институты. 1998 – 290 и 460 стр.

8. Керімқұлов С. Е Сұраныс, ұсыныс және нарықтық тепе – теңдік.

Оқу құралы. Астана - 172 бет.

9. Кошанов А. Трудное восхождение. На путях к рынку. Избранные труды. Астана. Елорда. 2004 – 704 стр

10. Сабден О. ХХІ ғасырға қандай экономикамен кіреміз.

Алматы. «Қазақстан» 1997 - 192 бет

Электрондық адрестер

1. В.Данилов-Данильян. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ)

http://www.opec.ru/library/article.asp?d_no=947&c_no=19#1

2. С.Паринов. К построению теоретической модели сетевой экономики

http://www.ieie.nsc.ru:8101/parinov//theory/index.htm

3. PricewaterhouseCoopers отмечает новые тенденции в финансировании бизнеса hi-tech компаний

http://www.e-commerce.ru/ht&i/8.html

Оқуды бақылау мен оның нәтижелік бағасы

* «А» 4,0 балл, с – 95-100 %– «өте жақсы»

* «А-» -3,67 балл, - 90-94 %– «өте жақсы»

* «В+» - 3,33 балл, 85-89 %; - «жақсы»

* «В» - 3,0 балл, 80-84 %; - «жақсы»

* «В-» - 2,67, 75-79 %: - «жақсы»

* «С+» - 2,33 балл, 70-74 % ; - «қанағат»

* «С» - 2,33 балл, 65-69 % ; - – «қанағат»

* «С-« - 1,67 балл, 60-64%; - – «қанағат»

* «Д+» - 1,33 балл, 55-59 % ; - – «қанағат»

* «Д» - 1,0 балл, 50-54 % ; - «қанағат»

* «F» - 0 балл, 0-49 %; - «қанағаттанарлықсыз»

Бағалау жүйесі

Қойылатын талап 1-рубеж 2-рубеж Бағалау деңгейі
Студенттің үй жұмысына дайындығы (логикалық схемамен бірге) 20% өте жақсы, 10- жақсы, 5-қанағаттанарлық; 20% өте жақсы, 10- жақсы, 5-қанағаттанарлық; Жауап беру деңгейіне қарай және схеманы ескеру //жалпы сабақ айтудың жиынтығы апта санына бөлінеді
Глоссарии 10% 10% толық болған жағдайда
Ағымдағы тест 20%- өте жақсы 20%- өте жақсы Дұрыс емесі 1% шегеріледі
Коллоквиум 50%- өте жақсы, 40 жақсы, 30-қанағаттанарлық; 50%- өте жақсы, 40 жақсы, 30-қанағаттанарлық; Коллоквиум ауызша қабылданады
  Барлығы: 100% 100%  

Ескерту: Әрбір сабақтан қалғаны үшін жалпы пайыздан соншасы қысқарылады.

Мысал ретінде :1-блок үшін ұсынылған / 2-блок 8 аптадан тұрады/