Законодавче зниження курсу валюти або центрального паритету при режимі фіксованого валютного курсу - це

а) деномінація;

б) девальвація;

в) делькредере;

г) ревальвація.

54.Плаваючий валютний курс – це:

а) офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає невеликі коливання валютного курсу у відповідності з встановленими правилами;

б) курс, який вільно змінюється під дією попиту і пропозиції, на котрий держава може при певних умовах впливати шляхом валютних інтервенцій;

в) курс, який вільно змінюється під дією попиту і пропозиції, на котрий держава не може впливати за певних обставин.

55.Функція спостереження міжнародних організацій – це:

а) більш жорстка форма спостереження, яка пов’язана з зобов’язанням країн повідомляти на регулярній основі і за встановленою формою дані про своє економічне становище і вислуховувати рекомендації по суті поточного економічного розвитку;

б) нагляд, який спирається на примушення країн до виконання рекомендацій міжнародної спільноти через розробку відповідних норм і механізмів;

в) допомога з можливістю формування і опублікування офіційної точки зору організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки і тим самим діяти на економічну політику країни.

56.Міжнародний поділ факторів виробництва – це:

а) вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;

б) стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю;

в) історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів економічно ефективніших, ніж в інших країнах

57.Стимулювання рееміграції полягає у:

а) прийнятті програми стимулювання рееміграції, та програми професійної підготовки та адаптації реемігрантів, амністія політичних та економічних правопорушень реемігрантів;

б) прийнятті програми стимулювання рееміграції, та програми професійної підготовки та адаптації реемігрантів, надання економічної допомоги країнам-експортерам робочої сили, введення жорсткого візового режиму;

в) прийняття програм професійної підготовки та адаптації реемігрантів, амністія правопорушень, введення кількісних квот на імміграцію з країн третього світу

58.Власник технології, який продає її іншій особі називається:

а) ліцензіар;

б) ліцензіат;

в) ліцензент;

г) оферент.

59.Внаслідок утворення митного союзу ефект доходу:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) дорівнює нулю.

60.Враховуючи, що мiж Мексикою та США дiє система плаваючих валютних курсiв, вкажiть, яка з наведених нижче подій викличе зниження курсу мексиканського песо:

а)економiцi США загрожує серйозний спад виробництва;

б)мексиканськi товари набувають популярностi серед американцiв;

в)мексиканський уряд забороняє американським фiрмам iнвестувати капiтали у мексиканськi нафтовi родовища

61.Валютний коридор – це:

а) встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава не зобов’язана підтримувати;

б) встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава зобов’язана підтримувати;

в) підтримка фіксованого валютного курсу між обмеженою групою країн

62.Валюта резервна це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно використовується на території даної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з реальними і фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає;

д) валюта, котра широко використовується для здійснення платежів по міжнародних угодах і активно продається і купується на головних валютних ринках;

е) валюта, котра характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно через фундаментальні макроекономічні закономірності.

63.Канали, якими може ввозитись іноземна валюта, це:

а) уповноважені банки;

б) туристи і люди, що приїхали у відрядження;

в) шляхом зняття готівкової валюти з валютних рахунків підприємствами, організаціями тощо;

г) всі відповід правильні;

64.Німеччина вирішує ввести зовнішньоторговельні обмеження на імпорт. Результатом такої політики буде:

а) реальне знецінення євро;

б) поліпшення балансу поточних операцій Німеччини;

в) падіння обсягів німецького експорту;

г) усе перераховане вірно;

д) усе перераховане невірно

65.Динамічний ефект економічної інтеграції – це:

а) економічні наслідки, які проявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу;

б) переорієнтація місцевих споживачів купівлі товару в ефективнішого позаінтеграційного джерела поставки на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, яка відбувається в результаті усунення імпортних мит в рамках митного союзу;

в) переорієнтація місцевих споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на більш ефективне зовнішнє джерело (імпорт), яка стає можливою в результаті усунення імпортних мит в рамках митного союзу;

г) економічні наслідки, які проявляються негайно після створення митного союзу як його безпосередній результат.

66.Ямайська валютна конференція:

а) розв'язала проблеми обміну валют на золото;

б) прийняла рішення про випуск євро;

в) затвердила долар в якості єдиного резервного засобу;

г) розв'язала проблеми вільного вибору режиму валютного курсу;

4. Критерії оцінювання знань

Правильна відповідь на питання тесту оцінюється 1-м балом.