Поняття і зміст підприємницької діяльності бізнесу

ПЛАН

І .Поняття і зміст підприємницької діяльності бізнесу.

2. Основні вимоги, функції і принципи діяльності підприємця.

З.Суть, функції і види маркетингу.

4.Управління маркетингом.

Поняття і зміст підприємницької діяльності бізнесу.

Загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки визначені в Законі України «Про підприємництво».

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльністьповиробництву продукції, виконанню робіт, надано послугта заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

1. громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

2. юридичні особи всіх форм власності, встановлених законом України «Про власність».

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади та управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстрованіякпідприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Особи які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво, та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їхніх спілках (об'єднання) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Перехід до ринку обов'язково вимагає всебічного розвитку і в аграрному секторі економіки вільного підприємництва. Підприємництво (підприємницька діяльність) в АПК - це ініціатива самостійна діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку або особистого доходу, яка здійснюються від свого імені і під майнову відповідальність юридичної особи - підприємства.

Розвиток підприємництва в АПК має сприяти швидкому насиченню ринку с.-г. продукцію і послугами, подоланню галузевого і регіонального монополізму, розширенню конкуренції, впровадженню досягнень науки і передового досвіду, підвищенню його експортного потенціалу. Підприємництво здатне активізувати структурну перебудову економіки АПК, надати широкі можливості вибору і додаткові робочі місця, забезпечувати швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту, дозволяє розширити сферу прикладання праці, здатне значно змінити економічну базу місцевих Рад народних депутатів, позитивно впливати на розвиток села і районних міст.

Для широкого і швидкого розвитку підприємництва в аграрному секторі Україниє певніскладності. Основні з них - це відсутність у достатніх розмірах громових заощаджень (первишнього капіталу), малооб'єктної виробничої і обслуговуючої матеріально - технічноїбази;

належного правового захисту і певних юридичних гарантій підприємців при вирішенні питань власності, розпорядження майном, отримання і розподілу доходів.

Як показують дослідження, основними шляхами розвитку аграрної підприємницької діяльності бізнесу на сучасному етапі функціонування АПК є: контрактне підприємство на діючих і знову створювальних державних, селянських (фермерських) господарств; збільшення кількості розмірів особистих підсобних господарств сільських жителів (ОПГ); розвиток агроцехів підприємств інших галузей народного господарства, розвиток агродільниць і інших міських жителів.

Розвиток підприємницької діяльності бізнесу в АПК сприятиме Указ президента України від 3 грудня 1999року №1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки».