Розділ 4. підбиття підсумків практики, критерії оцінки результатів практики

Контроль практики студентів сприяє вирішенню комплексу завдань - від навчальних до контрольних - і забезпечує повноту, своєчасність та якість виконання програм практики. Контроль за проходженням практики з боку вищого навчального закладу здійснюється керівником практики; завідувачем відповідної кафедри; представником ректорату, дирекції Інституту економіки та фінансів та навчального відділу Львівської комерційної академії.

Метою контролю є виявлення та усунення недоліків та надання допомоги студентам у виконанні програми практики. На кожному етапі контролю застосовуються специфічні методи.

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на зборах-інструктажах). При цьому пояснюються цілі практики, порядок її проходження, форма звітування, а також студентам передаються скерування на базу практики, щоденники та програми практики.

Поточний контроль з боку керівника практики від вищого навчального закладу, завідувача кафедри, дирекції Інституту економіки та фінансів та ректорату здійснюється під час відвідування баз практики.

Підсумковий контроль здійснюється під час захисту звітів про виробничу практику на кафедрі фінансів і кредиту.

До захисту звітів про виробничу практику допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт відповідно до вимог щодо змісту та оформлення, наявності позитивного відгуку керівника від підприємства-бази практики і навчального закладу.

Захист звітів відбувається у формі співбесіди на кафедрі фінансів і кредиту або на робочих місцях практики за участю керівника практики від ЛКА. Комісія із захисту звітів призначається завідувачем кафедри і складається не менше, ніж з двох викладачів, а при захисті на підприємстві до комісії повинні входити викладач і фахівець з фінансів бази практики.

Підсумки результатів практики студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у Львівській комерційній академії з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS у такому порядку:

За шкалою ЕСТ5 За національною шкалою За шкалою Львівської комерційної академії
А 5 (відмінно) 91 - 100
ВС 4 (добре) 71-90
3 (задовільно) 51-70
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання 21-50
F 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом 0 - 20

«Відмінно»(А) - зміст та оформлення звіту й щоденника відповідають стандартам. Студент опрацював всі розділи програми практики, виконав індивідуальні завдання науково-дослідного характеру, навів у звіті власні розрахунки, графічну інтерпретацію отриманих результатів, використав комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для обробки, аналізу та планування показників, розробив заходи щодо покращення діяльності підприємства. Відгук керівника від підприємства-бази практики про результати проходження практики студентом позитивний. Повні та точні відповіді на всі питання членів комісії щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи.

«Добре»(ВС) - несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й щоденника. Студент опрацював всі розділи програми практики, виконав індивідуальні завдання науково-дослідного характеру, навів у звіті власні розрахунки, використав комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для обробки, аналізу та планування показників, розробив заходи щодо покращення діяльності підприємства. У звіті з практики помічено окремі розрахункові й логічні помилки. Відгук керівника від підприємства-бази практики про результати проходження практики студентом позитивний. У відповідях на запитання членів комісії з виконання програми практики студент припускається окремих неточностей, хоча загалом має потрібні знання.

«Задовільно»(DЕ) - недбале оформлення роботи і щоденника. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні помилки. Відгук керівника від підприємства-бази практики про результати проходження практики студентом в цілому позитивний. При відповідях на запитання членів комісії щодо опанування програми практики студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не має потрібних знань.

«Незадовільно»(FХ або F) - таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлено не всі питання або робота запозичена чи підготовлена не самостійно. Відгук керівника від підприємства-бази практики стосовно ставлення до практики і трудової дисципліни студента негативний. На запитання членів комісії студент не може дати задовільних відповідей.

Результати захисту звітів заносяться до відомості обліку успішності. При визначенні рівня академічної успішності і отриманні диплому разом з іншими оцінками студента враховуються оцінки за практику.

Студенти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, не допускаються до підсумкової державної атестації. Студент, що не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з числа студентів академії. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Терміни та умови повторного проходження практики встановлюються в кожному окремому випадку ректором академії. Студент, який повторно отримав на комісії негативну оцінку з практики, відраховується з числа студентів вищого навчального закладу.

Інформація про хід практики та її підсумки обговорюються на засіданнях кафедри, а її загальні підсумки підбиваються на Вченій раді Інституту економіки та фінансів.


Додаток А

ТРУДОВА УГОДА

Місто_______________________ "___"___________200_р.

Ми, представник Львівської комерційної академії__________________________

(назва навчального закладу)

_____________перший проректор Куцик П.О._____________________________

(посада, прізвище, ініціали) (надалі Замовник)

з одного боку, та громадянин___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові),

який займає посаду____________________________________________________

(назва посади, назва підприємства-бази практики)

який (яка) мешкає за адресою __________________________________________ ____

має паспорт серії_________№ ___________ (надалі Виконавець), з другого боку, уклали трудову угоду про те, що:

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє керівництво практикою____студентів___курсу зі спеціальності _________________________

протягом _____тижнів з_____ по ______ згідно з угодою від _______укладеною між базою практики___________________________________________________

(назва підприємства)

і навчальним закладом Львівською комерційною академією_________________

(назва навчального закладу)

2. Виконавець зобов'язується:

2.1. Здійснювати безпосереднє керівництво практикою студентів

________ (прізвища, ініціали студентів)

згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки.

2.2.Виконувати передбачені для бази практики умови угоди від "__"_________200_р. №__________.

2.3.Інформувати навчальний заклад про порушення студентом-практикантом трудової дисципліни, розпорядку дня, безпеки праці, невиконання програми практики тощо.

3. Замовник зобов'язується:

3.1.Виконати передбачені для навчального закладу умови угоди від "__"_____200_р. №__________.

3.2.Надавати виконавцю методичну допомогу в організації та проведенні практики.

3.3.Здійснити оплату за фактично виконану роботу в сумі___________грн.

Підписи

Замовник_____________ Виконавець__________________

Додаток Б

У Г О Д А №