Основні критерії аналізу фінансових інвестицій

Необхідність здійснення аналізу фінансових інвестицій визначає його мета. Вона полягає в об’єктивній оцінці необхідності, можливості, масштабності, доходності та безпеки здійснення короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій; визначенні напрямів інвестиційного розвитку компанії та пріоритетів у вкладанні капіталу; в обґрунтуванні оптимальних інвестиційних рішень.

У ході аналізу інвестиційної діяльності до найважливіших джерел інформації відносять: бізнес-план, включаючи інвестиційний, маркетинговий, фінансовий плани; норми та нормативи витрат матеріально-енергетичних, трудових, фінансових ресурсів; дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності; правову, податкову, фінансову інформацію.

Перераховані та інші види інформації необхідні як інвестору, так і підприємству, на якому здійснюється будь-який інвестиційний проект на всіх стадіях роботи з інвестиційним проектом. Деякі узагальнені дані для аналізу інвестиційної діяльності підприємства є в документах бухгалтерської звітності підприємства.

Основні критерії аналізу фінансових інвестицій:

Мета аналізу - проведення комплексного дослідження та систематизація значної кількості макроекономічної і політичної інформації про умови реалізації фінансових інвестицій; оперативний моніторинг змін стану ринків цінних паперів і позикового капіталу; оцінка поточної і прогноз майбутньої фінансової стійкості підприємства-емітента або потенційного дебітора; визначення оптимальної величини високоліквідних короткострокових фінансових інвестицій; обґрунтування відповідних параметрів ризику та рентабельності фінансових інвестицій для інвестора; оптимізація портфелю інвестицій; аналітичне обґрунтування в процесі розробки проекту емісії

Об’єкти аналізу - різноманітні організаційно-правові та фінансові аспекти інвестування в цінні папери (корпоративні акції і облігації, державні зобов’язання) та позики, що надаються іншим юридичним особам; цінні папери індивідуальних емітентів і портфелі інвестицій; господарюючий суб’єкт в цілому, його інвестиційна привабливість і фінансова стійкість; макроекономічні, фінансові та соціальні тенденції розвитку економіки.

Суб’єкти аналізу - фінансовий і планово-економічний відділ, бухгалтерія підприємства; відділи операцій з цінними паперами та кредитування в комерційних банках; фінансові брокери; фінансові менеджери інвестиційних і недержавних пенсійних фондів, страхових товариств; приватні інвестори;

Інформаційна база аналізу законодавчі та нормативні акти; бухгалтерська та статистична звітність; висновки аудиторських і ревізійних перевірок; аналітичних огляд періодичних видань; аналітичний огляд стану ринку цінних паперів.

Користувачі інформації - спеціалісти фінансових організацій, що працюють на ринку капіталів;консалтингові та аудиторські фірми; емітенти цінних паперів; органи виконавчої влади

Прийоми аналізу - порівняння; елімінування; комплексна оцінка; кореляційно-регресивних аналіз; математичне програмування; імітаційне моделювання; графічних метод; метод простих і складних відсотків; дисконтування; розрахунок середніх і абсолютних величин;

Види аналізу - зовнішній; перспективний; оперативний; ретроспективний

Загальні підходи в організації та методиці проведення аналізу визначення ринкової ціни цінних паперів, що придбаються та продаються; оцінка історичної та прогнозної інформації коливання рівня доходності цінних паперів; намагання досягти оптимального співвідношення “ризик – доходність” для конкретного інвестора за рахунок диверсифікації портфеля цінних паперів;