Робоча програма проходження виробничої практики. Шкала оцінювання проходження практики студентів БДФА за кредитно-модульною системою Підсумкова кількість балів за шкалою академії Бали за звіт

Таблиця 1

Шкала оцінювання проходження практики студентів БДФА за кредитно-модульною системою

Підсумкова кількість балів за шкалою академії Бали за звіт Бали за захист Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
90-100 40-36 50-45 А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
  85-89   35- 34 44-42 В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
75-84 33– 30 42-37 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
65-74 29 – 26 37-32 D(задовільно) Достатньо, але із значними недоліками
60-64 25 - 24 32-30 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
1-59     1-23   1-29 FX (незадовільно) Не відповідає мінімальним вимогам

До складу комісії БДФЕУ входять керівник практики від БДФЕУ і, за можливості, від бази практики та викладачі кафедри, які викладали практикантам фахові дисципліни. Студенти захищають звіти з практики, як правило, перед комісією в БДФЕУ, (при наявності відповідного державного фінансування звіти з практики можуть захищатися перед комісією на базах практики за участю керівника практики від БДФЕУ). Оцінка студента за практику вноситься в заліково-екзаменаційну книжку студента за підписом голови комісії. Захист звітів проходить за затвердженим графіком (не пізніше 10 днів після її закінчення, за умови що практика відбувалась в межах семестру або протягом 10 днів семестру який починається після закінчення практики). Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на захисті звіту з практики, не допускається до виконання інших видів навчання та відраховується з БДФЕУ. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри та вносяться в протокол засідання кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді БДФЕУ.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Цивільний кодекс України. - К.: Кондор, 2003. - 400 с

2. Господарський кодекс України. - К.: Кондор, 2003. - 208 с

3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959/ХІІ-ВР.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.

5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

6. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI.

7. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93.

8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

10. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР, в новій редакції від 16.01.2004.

11. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV.

12. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 p. № 784-XІV.

13. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.1999 p. № 826-XIV.

14. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII.

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ.

16. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-III.

17. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346 - III.

18. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 04.05.2001 р. № 2374- III.

19. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. № 2658-ІІІ.

20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-Ш.

21. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 р. №2740- ІІІ.

22. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р.№ 4452.

23. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 p. № 1255-IV.

24. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 p. № 898-IV.

25. Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV.

26. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. №978-IV.

27. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-1V.

28. Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТП № 322 від 01.01.79 р.).

29. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП від 01.01.1994 № 500).

30. Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затвержено постановою Правління НБУ від 07.07.1997 р. № 216.

31. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затвержено постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

32. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по експортних, імпортних та лізингових операціях: Затвержено постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136.

33. Положення про валютний контроль: Затвержено постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

34. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затвержено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

35. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Затвержено постановою Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

36. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Затвержено постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306.

37. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затвержено постановою Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334.

38. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затвержено постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

39. Положення про порядок про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: Затвержено постановою Правління НБУ від 09.04.2012 р. № 134.

40. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно- обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Затвержено постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502 зі змінами внесеними постановою Правління НБУ № 349 від 21.08.2012 р.

41. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затвержено Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.

42. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Затвержено постановою Правління НБУ від 05.03.2003 р. № 82.

43. Інструкція про касові операції в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.

44. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 28.07.2008 р.№ 216.

45. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: постанова Правління Національного банку України, 28. 08. 2001 № 369 //[Електронний ресурс]: - Режим доступу. – http:// www.bank.gov.ua.

46.Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

47. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затвержено постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516.

48. Інструкція з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні: Затвержено постановою Правління НБУ від 14.02.2007 N 45.

49. Положення про про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: Затвержено постановою Правління НБУ від 30.04.2009 N 259.

50. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

51. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Затвержено постановою. Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104.

52. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. № 320.

53. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361.

54. Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затвержено постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

55. Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів: Затвержено постановою Правління НБУ від 30.04.2010 N 223.

56. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Затвержено постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

57. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні: Затвержено постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91.

58. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Затвержено постановою Правління НБУ від 30.05.2007 N 200.

59. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485.

60. Аналіз банківської діяльності / За ред. А. М. Герасимовича. -К.:КНЕУ, 2003. -599 с.

61. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 276 с

62. Банківський менеджмент: Навч. посібник / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко та ін. - К.: Основи, 1999. - 671 с

63. Банківські операції: Підручник/ За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. -476 с.

64. Банківські операції: Підручник/ За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. – 608с.

65. Банківські операції: Навчальний посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

66. Банковское дело: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. B. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1998. -464 с.

67. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 576 с.

68. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

69. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції» // Керівник авт. кол. А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 2010. - 380с.

70. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 240 с.

71. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2002. - 566 с

72. Платіжні системи: Навч. посіб. / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, C.Л. Цокол та ін. - К.: Либідь, 1998. - 416 с.

73. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА-М, 2010.- 624 с.

74. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Все для вас, 1993. - 320 с.

75. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003.

76. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. - 444 с.

Додаткова література

77. Робоча програма проходження виробничої практики. Шкала оцінювання проходження практики студентів БДФА за кредитно-модульною системою Підсумкова кількість балів за шкалою академії Бали за звіт - №1 - открытая онлайн библиотека Васюренко О. В. Банківські операції. - К.: Знання, 2004. -435 с.

78. Головин Ю. В. Банки й банковские услуги в России: вопросы теории и практики. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 416 с.

79. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок : постанова Правління Національного банку України від 17 лип. 2001 р. № 276 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Вип. 8. - С. 73-83.

80. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - К.: Поліграфкнига, 2000.- 512 с.

81. Евшух А. Т. Ипотека - механизм эффективного использования ресурсов. - Луцк: Волын. обл. Тип. 2001. - 316 с.

82. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2001. - 680 с.

83. Иванов В. В. Ипотечное кредитование. - М.: Маркетинг, 2001.- 273 с.

84. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків. -К.: Знання, 2010. -120 с.

85. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України: затверджено Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 р. N 327.

86. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 240 с.

87. Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М. I. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.

88. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2009. - 360 с.

89. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. - М.: Дело Лтд,1995. -768 с.

90. Журнал “Банківська справа”

91. Журнал “Бюлетень НБУ”

92. Журнал “Вісник Національного банку України”

Інтернет – ресурси

93. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

94. www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України.

95. www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економіки України.

96. www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

97. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

98. www.budget.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України

99. www. bucoda.cv.ua - офіційний сайт Чернівецької облдержадміністрації

100. www.iweir.org.ua – офіційний сайт Інституту світової економіки і міжнародних відносин.

101. www.lawukraine.com – офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернеті.

102. www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

103. www.alpha.rada.kiev.ua – офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки.

104. www.lsl.lviv.ua – офіційний сайт Львівської електронної бібліотеки ім. В. Стефаника.

105. www.ognb.odessa.ua – офіційний сайт Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького.

106. www.lib.com.ua – офіційний сайт Електронної бібліотеки.

107. Про регулювання грошово-кредитного ринку: Постанова Правління Національного банку України від 21.03.2012 року №102. - [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua

108. http://aub.org.ua/ - сайт Асоціації українських банків


ДОДАТКИ

Додаток А

Робоча програма проходження виробничої практики