Виробнича програма підприємства та технологія її розробки

Виробнича програма підприємства (план виробництва і реалізації продукції) –це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральних одиницях по номенклатурі і асортименту.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновидність виробів в межах даної номенклатури.

Номенклатура виробів підприємства може бути централізованою та децентралізованою. Централізована номенклатура формується шляхом укладання державних контрактів (фінансуються за рахунок власних коштів підприємства та кредитних ресурсів). Децентралізована номенклатура формується підприємством самостійно на основі вивчення ринкового попиту на свою продукцію та встановлення прямих контактів із споживачами шляхом укладання договорів поставок.

Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюють на основі обсягу поставок:

ОВ = ОП – З Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №1 - открытая онлайн библиотека + З Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №2 - открытая онлайн библиотека , натур. один,

де ОВ – обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях;

ОП – обсяг поставок в натуральних одиницях;

З Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №1 - открытая онлайн библиотека , З Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №2 - открытая онлайн библиотека – запаси продукції на складі відповідно на початок і на кінець планового року, натуральних одиниць.

Вартісними показниками виробничої програми є обсяг товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, ремонтні роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і запчастини на сторону, капітальне будівництво для непромислових господарств свого підприємства, роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки, тару, що не входить в гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП) визначають за формулою:

Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №5 - открытая онлайн библиотека

де Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №6 - открытая онлайн библиотека – випуск продукції і -го виду в натуральних одиницях;

Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №7 - открытая онлайн библиотека – гуртова ціна підприємства одиниці виробу і -го виду, грн.;

Р – вартість робіт і послуг на сторону, грн.;

п – кількість видів продукції, що виготовляються на підприємстві.

У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою:

ВП= ТП + (НЗВ Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №8 - открытая онлайн библиотека – НЗВ Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №9 - открытая онлайн библиотека ) – (І Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №10 - открытая онлайн библиотека – І Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №11 - открытая онлайн библиотека ), грн.,

де НЗВ Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №8 - открытая онлайн библиотека , НЗВ Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №9 - открытая онлайн библиотека – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.

І Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №8 - открытая онлайн библиотека , І Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №9 - открытая онлайн библиотека – вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду , грн.

Валовий оборот підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підприємства, чи поза ним.

Внутрізаводський оборот (ВЗО) – це та кількість продукції підприємства, яка використовується всередині нього для подальшої переробки.

Валову продукцію можна також обчислити:

ВП = ВО – ВЗО, грн.

Реалізована продукція (РП) – це продукція, яка відвантажена споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника або мають надійти у зазначений термін. Обсяг реалізованої продукції обчислюється за формулою:

РП = ТП + (Г Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №16 - открытая онлайн библиотека – Г Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №17 - открытая онлайн библиотека ) + (В Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №18 - открытая онлайн библиотека – В Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №19 - открытая онлайн библиотека ), грн.,

де Г Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №16 - открытая онлайн библиотека , Г Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №17 - открытая онлайн библиотека – залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн.;

В Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №22 - открытая онлайн библиотека , В Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №23 - открытая онлайн библиотека – залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і на кінець планового року, грн.

Обсяг реалізованої продукції з урахуванням виконання плану поставок ( Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №24 - открытая онлайн библиотека ) обчислюють:

Виробнича програма підприємства та технологія її розробки - №25 - открытая онлайн библиотека , грн.

Обсяг чистої продукції підприємства (ЧП) обчислюється за формулою:

ЧП= ТП – (М + А), грн.,

де М – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.;

А –сума амортизаційних відрахувань за відповідний період, грн.

Чиста продукція підприємства може бути також обчислена як сума основної і додаткової заробітної плати працівників підприємства і прибутку.

Показник умовно-чистої продукції (УЧП) обчислюється:

УЧП = ЧП + А, грн.