Тема 17. Світове господарство. Міжнародні економічні відносини

Світове господарство, його поняття, тенденції розвитку. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа становлення та розвитку світового господарства, його форми.

Інтернаціоналізація виробництва. Показники інтегрованості національної економіки в світове господарство.

Проблеми міжнародного регулювання економічних зв’язків. Міжнародні економічні організації та їх роль у розвитку світового господарства.

Глобальні проблеми сучасності і необхідність міжнародного співробітництва для їх розв’язання.

Проблеми інтеграції України у світове господарство.

Міжнародна торгівля та її роль в економічному розвитку. Сучасні види та структура світової торгівлі. Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні переваги. Торговельні перешкоди: мита, імпортні квоти, нетарифні перешкоди, добровільні експортні обмеження. Роль СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі.

Міжнародний обмін послугами та його динаміка. Торгівля науково-технічними нововведеннями (ноу-хау).

Експорт капіталу і його форми. Світовий ринок позикового капіталу, ТНК і ТНБ.

Міжнародна міграція робочої сили, її особливості, форми, масштаби в сучасних умовах.

Міжнародна інтеграція та її організаційні форми. Сучасні інтеграційні об’єднання.

Міжнародні валютні відносини. Взаємозв’язок національних та світової валютних систем. Еволюція світової валютної системи. Конвертація валюти і її форми. Валютний курс. Міжнародна система валютних курсів. МВФ та його функції. Группа Світового банку.

Валютна політика України.

Платіжний баланс, його структура та методи регулювання. Стан платіжного балансу України.

Література:

1. Воробьев Е.М., Гриценко А.А., Ким М.Н., Лисовицкий В. Н. Экономическая теория: курс лекций.– Х., 2006.

2. Воробьев Е.М. Экономическая теория в вопросах и ответах.– Х., 2002.

3. Воробьев Е.М., Гриценко А.А., Ким М.Н. Экономическая теория.– Х., Фортуна-пресс, 2000.

4. Економічна теорія / За ред. проф. Воробйова Є.М. – К.– Х., 2003.

5. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Кн. 1,2. / За ред. С. Панчишина, П. Островерха. – К. Знання, 2006.

6. Ватаманюк З. Г. Вступ до економічної теорії. – Львів, Новий Світ-2000, 2006.

7. Гукасьян Г. М. Экономическая теория. / Для студ. гуманитарных спец. – СПб., Питер, 2008.

8. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 2008.

9. Економічна теорія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-прес, 2008.

10. Економічна теорія: політична економія. / За заг. ред. С. І. Юрія. – К.: Кондор, 2009.

11. Економічна теорія / Корецький М. Х., Дацій О. І., Кульнєва Г. М. та ін. – К.: ЦУЛ, 2007.

12. Економічна теорія: політична економія. / За ред. В. М. Семененка, Д. І. Коваленка. – К.: ЦУЛ, 2010.

13. Курс экономической теории./ Под ред. М. Н. Чепурина, Е А. Киселевой – Киров: АСА, 2004.

14. Липсиц И. В. Экономика. – М., Омега-Л, 2004.

15. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т.– М., Инфра-М, 2001.

16. Мельник Л.Ю., Макаренко П. М. Економічна теорія. – К.: Кондор, 2008.

17. Мочерний С.В., Устинко О. А. Основи економічної теорії – К., Академія, 2006.

18. Общая экономическая теория: вводный курс. В 3-х кн. / Под ред. А. А. Пороховского. – М.: Кодекс, 2010.

19. Основи економічної теорії. / За ред. А. А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001.

20. Основи економічної теорії. / За ред. В. Г. Федоренка– К.: Алерта, 2005.

21. Основи економічної теорії. / За ред. О. О. Мамалуя. – К.:Юрінком Інтер, 2006.

22. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект./ Відп. ред. Г.Н. Климко.– К., Знання-прес, 2004.

23. Самуэльсон Пол. Э., Нордхаус В. Экономика. – М.: Вильямс, 2003.

24. Сломан Дж. Экономикс. – СПб., Питер, 2005.

25. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.– М., 1995.

26. Экономическая теория. В.Д. Камаев, М. З. Ильчикова, Т. А. Борисовская и др. – М., КНОРУС, 2008.

27. Экономическая теория./ Под ред. А.И. Добрынина, Л. С Тарасевича.– СПб., Питер, 2006.

28. Экономическая теория / Общ. ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х. – Х.: Бурун-книга, 2010.


Тематичний план з дисципліни “Економічна теорія”

№ те-ми     Найменування тем Всього годин Кількість годин по видах занять
аудиторні в тому числі самостійна робота
лекції семінари
Модуль 1
Розділ І. Вступ до економічної теорії
1. Економічна теорія: зміст і методи економічного аналізу        
2. Суспільне виробництво        
3. Власність та її економічна роль.        
Розділ ІІ. Загальні засади ринкової економіки
4. Ступені економічного розвитку суспільства. Сучасні економічні системи        
5. Товарне виробництво. Теорії вартості грошей        
6. Попит і пропозиція в ринковій економіці        
Розділ ІІІ. Мікроекономіка.
7. Підприємництво. Фірма.        
8. Витрати виробництва та прибуток        
9. Ринок ресурсів і факторні доходи        
10. Ринкова економіка в умовах досконалої і недосконалої конкуренції        
Модуль 2
Розділ IV. Макроекономіка
11. Національна економіка: цілі і результати        
12. Макроекономічна рівновага. Економічне зростання.        
Макроекономічна нестабільність та її форми.        
Грошово-кредитна система та ринок капіталу        
Фінанси та фінансова система        
Державне регулювання ринкової економіки. Соціальна політика держави        
Розділ V. Сучасне світове господарство
17. Світове господарство. Міжнародні економічні відносини.        
  Разом        

Колонки 4, 5, 6, 7 заповнюються викладачем у відповідності з навчальним планом факультетів.
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ