На сучасному етапі розвитку світового господарства роль світових грошей виконують євро, долар

На швидкість обігу грошей впливають:Б)рівень життя населення;

На швидкість обігу грошей впливаютьА)зміна обсягу структур та ефективності суспільного виробництва

Надання комерційного кредиту – це:Б) функція перерозподілу

Натуралістична теорія кредиту характерезуетьсяГ)операцій із залучення вільних коштів на строкові рахунки

Натуралістична теорія кредиту характеризується;б) банки виступають лише посередниками кредиту;в) пасивні операції - первинні щодо активних:

Необхідність кредиту випливає:Б) із функції грошей як засобу обігу

Неповноцінні знаки вартості, що не мають грошового виразу і існують лише у вигляді «абстрактних грошей» - це…В) депозитні гроші

Номінальний попит - це...А) кількість грошей, необхідна економічним агентам для задоволення особистих та виробничих потреб:

Норма процента - -А) відношення річного доходу з позичкового капіталу до суми кредиту

Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери (як правило, акції), що випускаються цим емітентом, відомі як:Б) конвертовані облігації;

Обмінний валютний курс, зафіксований при підписанні угоди- це:В) фіксований валютний курс

Однорідність грошей означає:Б) всі екземпляри наявних в роботі грошей є взаємозамінними.

Опціон-цеГ)право на купівлю або продаж за обговореною ціною у встановлений термін

Основними функціями фіскально-бюджетної політики є:Б) перерозподіл НД

Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Офіційні запаси валюти в центральному банку, фінансових установах країни або в міжнародних валютно-кредитних організаціяхА) валютні резерви

Перерозподіляння, емісія і контроль - це:б) функції кредиту:

Погашення облігації передбачає:Б) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій;

Позичковий капітал - це...Б) капітал, який приносить дохід у вигляді процента;

Позичковий процент - це:В) плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші і матеріальні цінності.

Попит на гроші для угод - це...Г) попит на запас грошей у певний момент часу.

Попит на гроші –цеВ)Запас грошей, які прагнуть мати економічні суб’єкти у певний момент часу

Попит на гроші як на активи полягає в тому, що:В) попит на запас грошей для перетворення їх у високоліквідні активи.
Портфельні інвестиції-це:а) вкладення в капітал, який не дає інвестору права реального контролю об'єкта інвестування:б) вкладення капіталу з метою отримання прибутку та економічного інтересу резидентами однієї країни у резидентів іншої країни:в) вкладення в капітал, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу.

Потоки, що виникають в процесі балансування –А)потоки відпливу і припливу грошей

Правило монетаристів стверджує, що пропозиція грошей мас зростати темпами, що відповідають:а) темпові зростання ціни;

при зростанні грошової маси швидше ніж ВВП:Б) швидкість обігу грошей зменшується

При зростанні темпу інфляції до 5% на місяць, інфляція стане:А) Помірною

Приватизаційні папери в Україні випускаються у таких видахВ) майнові сертифікати, житлові чеки, земельні купони.

Принципи кредитування –цеБ)Цільове призначення, поверненість і сплачуваність, строковість, забезпеченість

Прискорення грошового обігу стає інфляційним чинником, коли:б) грошовий попит випереджає товарну пропозицію;

Пропозиція грошей – це:В) запас грошей, які економічні суб’єкти можуть спрямувати в оборот

Процентні ставки, які змінюються в процесі кредитуванняб) змінні:г) плаваючі:д) вірні відповіді б і г

Процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у суспільному відтворенні називаєтьсяГ) грошовим оборотом.

Прямими учасниками Національної депозитарної системи є:а) депозитарії

Реальна вартість грошей – це..В) кількість товарів і послуг які можна придбати за грошову одиницю

Реєстратор власників іменних цінних паперів здійснює свою діяльність на основі:Б)дозволу,виданого Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Ринкова норма процента - …Співвідношення річного доходу з позичкового капіталу до суми кредиту; що формується на монетарному ринку; що визначається за певний період

Ринок грошей - це відносини...Б) продажу і купівлі короткострокових позик та фінансових активів;

Ринок грошей - цеа) продаж і купівля короткострокових позик і фінансових активів;

Ринок грошей вміщує сектори:... ,б) міжбанківський і відкритий ринок;в)ринок грошей і ринок капіталів;г) вірні відповіді б і в

Ринок грошей за інституційними ознаками грошових потоків включає секториб) фондовий ринок, ринок банківських кредитів і ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ;

Ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капіталуБ) ринок довгострокового капіталу;

Ринок капіталів - це відносини...В) продажу і купівлі середньо та довгострокових активів на термін більше року,

Ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення менш як за один рік -...а) ринок короткострокового капіталу

Ринок позичкових капіталів охоплює відносини….Г) акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб та надання їх у вигляді строкових, платних та поворотних позик

Ринок цінних паперів - це:В) ринок, на якому здійснюються операції з випущеними в обіг цінними паперами.

Ринок цінних паперів – цеА) відносини співволодіння і кредитні, що оформлюються цінними паперами, які можуть купуватися, продаватися і погашатися;

Ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущеними в обіг цінними паперамиГ) вторинний ринок цінних паперів.

Ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів -..в) первинний ринок цінних паперів;

Розмір процентної ставки на макрорівні залежить від:в) стабільності грошового ринку в країні і мети кредиту;г) рівня облікової ставки центрального банку, попиту і пропозиції на кредитному ринку, стабільності грошового ринку в країні.

Розмір процентної ставки на мікрорівні залежить від:В) рівня ризику та мети, розміру, терміну використання кредиту

На сучасному етапі розвитку світового господарства роль світових грошей виконують євро, долар - №1 - открытая онлайн библиотека Рух валового сукупного продукту відбувається уА)товарному і грошовому виразі

Ситуація, коли для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно затратити менше одиниць національної валюти ніж ранішеГ) подорожчання національної валюти.

Ситуація, коли для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно затратити більше одиниць національної валюти, ніж ранішев)знецінення національної валюти;

Спеціальний запис на цінному папері, векселі, чеку, що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особиБ) трансферт

Співідношення всієї сукупності надходжень з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часуА)платіжний баланс

Споживна вартість грошей - це...Б) здатність задовольняти будь-які потреби;

Спосіб продажу пакету акцій ВАТ за участю уповноваженої особи, згідно з яким переможцем визначається учасник, котрий одержав найвищу суму балів за результатами оцінювання його пропозицій, - це…А) тендер

Спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів бет зазначення їхніх номерів чи інших індивідуальних ознакБ)відокремлений спосіб зберігання цінних паперів;
Стагфляція;Б) супроводжується одночасним підвищенням цін і рівня безробіття;

Стратегічні цілі грошово кредитної політики:Б) забезпечення оптимального рівня зайнятості, збалансування економічного розвитку (стримування інфляції)

Структура грошового обороту включає:Б) грошовий обіг, фінансово-кредитний сектор, фінансово-бюджетний, кредитний, фінансовий.

Структура грошового обороту включає:Б) грошовий обіг та фінансово-кредитну частину обороту

Структура грошового ринку за видами інструментів: Б) ринок позичкових капіталів, валютний ринок і ринок цінних паперів.

Суб’єктами валютних відносин в Україні є:А) юридичні і фізичні особи

Суб'єкти грошово-кредитної політики:В) банківська система;

Сукупний грошовий оборот це -В) кругооборот сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення у виробництві, розподілі, обміні, споживанні.

Сукупний попит на грошіВ)сума транс акційного попиту та попиту на гроші як на активи:

Сукупний попит на гроші за Кейнсом- це сума:А) трансакційного і спекулятивного мотивів

Сукупний попит –цеБ)сума трансакційного попиту на активи

Сукупний попит- це:Б) сума транс акційного попиту та попиту на актиаи

Суть металістичної теорії грошей полягаєБ) у твердженні, що золото і срібло за своєю природою є грошима

Суть номіналістичної теорії грошей полягає:В) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості.

Тактичні цілі грошо-кредитної політикиВ)оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних змін

Теорія яка проголошує гроші абстрактними рахунковими одиницями, ототожнюючи грошовий обіг з товарним обміном, ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей, в обігу перебувають усі гроші, а вартість грошей визначається в процесі обміну, називається теорією:Б) маржналізм.

Теорія, що золото і срібло вважає грішми за своєю природою: рівень цін вважає залежним від кількості грошей, а обмін грошей на золото фактором, що робить реальною грошову систему, називається:Б) кількісною

Товарна форма кредиту між продавцями і покупцями у вигляді відстрочки платежу за продані товари і надані послуги – це кредит:Б) комерційний

Товарообмінні процеси на ранніх стадіях розвитку суспільного виробництва можна зобразити схемою:А)Т1-Т2

Товарообмінні процеси на сучасному етапі розвитку товарно-грошових відносин можна зобразити схематично:Г) Т1-Г-Т2.

Торговці цінними паперами мають право здійснювати такі вили діяльності:в) комерційну діяльність з цінними паперами;

Трансакційна версія кількісної теорії базується: б)на рівнянні І.Фішера:

У індивідуальному грошовому обороті гроші:А) мають норму прибутку

У сукупному грошовому обороті грошіВ) виступають часткою багатства країни

У чому полягає сутність кредитуВ) економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах зворотності, строковості і платності

Уповільнення грошового обороту позитивно впливає приа) незмінному обсязі товарообороту;6) зростанні ВВП;в) загрозі знецінення грошей.

Учасники Національної депозитарної системи - організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними ми та емітенти, є:А) прямими учасниками;

Фактори впливу на попит на гроші:б)рівень інфляції. обсяг багатства, норма відсотка;

Фактори формування пропозиції грошей:В) норма обов'язкового резерву, облікова ставка, стан довіри до банків.

Фінансові посередники - це...а) фінансові установи, що акумулюють грошові кошти населення і надають їх у тимчасове користування фірмам на
комерційній основі:б) фінансові установи, що акумулюють грошові пошти населення і суб'єктів підприємницької діяльності і надають їх у тимчасове користування фірмам на комерційній основі;в) кредитно фінансові установи (банки, інвестиційні, страхові компанії);

Фінансування через отримання позик - це...А)передавання коштів позичальнику в обмін на право участі в його власності:

Фонд що випускає інвестиційні сертифікати з зобов’язанням перед учасниками про їхній викуп, який створюється на невизначений термін і здійснює викуп своїх інвестиційних сертифікатів у терміни, встановлені інвестиційною декларацієюБ) відкритий інвестиційний фонд

Фонд, що здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без прийняття зобов’язань про їхній викуп, який створюється на певний термін і здійснює розрахунки за інвестиційними сертифікатами після закінчення терміну діяльності інвестиційного фонду – цеА) інвестиційний фонд6} відкритий інвестиційний фонд;в) закритий інвестиційний фонд;г) інвестиційна компанія.

Форма організації валютних відносин крайни, закріплена національним законодавством, як складова частина грошової системи країниБ) Національна валютна система

Форма організації міжнародних валютних відносин -...Д) валютне регулювання.

Функція нагромадження проявляється втому, що:а) гроші виступають резервом багатства:

Ціна, що сплачується в національній валюті за одиницю іноземної валюти - …А) валютний курс

Цінні папери призначені для обслуговування кредитних відносин називаютьсяБ)Борговими

Чек-це...в) документ, що містить доручення банку виплатити зазначену суму після настання визначеного термін пред'явнику:

Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю?Г) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду.

Чим відрізняється діяльність ощадних банків від діяльності інших спеціалізованих комерційних банків:а) набором операцій, які виконують;

Чинники, що визначають параметри попиту на гроші…Г) рівень цін, реальні доходи, норма процента

Чинники, що визначають параметри попиту на грошіГ) рівень цін. реальні доходи, норма процента.

Швидкість обігу грошей прискорюється якщо очікуєтьсяБ) зростання інфляцій

Швидкість обігу грошей прискорюється, якщо очікується:б) зростання рівня інфляції;

Що відноситься до власного капіталу комерційного банку:а) основний і залучений капітал:

Що таке залучені кошти комерційних банків:А) вклади юридичних та фізичних осіб

Як засіб обігу грошіА)слугують посередником в обміні;

Як засіб обігу гроші:а) слугують посередником в обміні;

Як міра вартості грошіБ) слугують еквівалентом вартості всіх товарів

Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна процентна ставка знизилась:а)зрости

Яка теорія доводить неможливість одночасного розвитку інфляції та зростання безробіття?А) сучасна кількісна теорія