Розподіл балів, які отримують студенти. А) денна форма навчання Змістові модулі (ЗМ) Теми Залікові модулі (ЗкМ) за видами робіт та розподіл балів

А) денна форма навчання

Змістові модулі (ЗМ) Теми Залікові модулі (ЗкМ) за видами робіт та розподіл балів, що присвоюються курсантам Сума балів за видами навчальної діяльності курсанта за темами, модулями та загальна
Аудиторна робота Самостійна підготовка (СРС)
ЗкМ1 ЗкМ2 ЗкМ3 ЗкМ4 ЗкМ5
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота Наукова робота
Експрес-контроль знань лекційного матеріалу Поточне діагностичне тестування Поточне письмове опитування Розв’язання типових задач/ситуаційних вправ Опрацювання питань самостійної підготовки Виконання творчих завдань (задач/вправ) Термінологічний аналіз ключових понять Виконання індивідуальних завдань Реферування наукових статей/ виконання ІНДЗ Підготовка наукової роботи/ виконання ІНДЗ
ЗМ1 Т1
Т2
Т3
Т4
Середня к-ть балів за модулем 1
Модуль 2  
ЗМ2 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Середня к-ть балів за модулем 2
Підсумковий контроль  
                                         

Б) заочна форма навчання

Модулі Змістові модулі, теми Залікові модулі (ЗкМ) за видами робіт та розподіл балів, що присвоюються слухачам Сума балів за видами навчальної діяльності слухача заочної форми навчання
Аудиторна робота Самостійна підготовка (СРС)
ЗкМ1 ЗкМ2 ЗкМ3, ЗкМ4, ЗкМ5
Лекційні заняття Практичні заняття Виконання модульної контрольної роботи
    Оглядово-установочна лекція (відвідування, конспектування, активність, мислення, засвоєння) Установочно-консультативне практичне заняття (відвідування, записування, активність, мислення, засвоєння) Письмове опитування Діагностичне тестування Розв’язання типових задач/ситуаційних вправ Виконання творчих завдань (задач/вправ)
(1-4)
(5-10)
Всього балів
Підсумковий контроль  
                       

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 - 100 A відмінно зараховано
82 - 89 B добре
75 - 81 C
68 - 74 D задовільно
60 - 67 E
35 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 - 34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить: – навчальну та робочу програми дисципліни, які включають опис предмета навчальної дисципліни, мету та завдання вивчення курсу, структуру змістових модулів залікового кредиту навчальної дисципліни (модульно-тематичний план), зміст аудиторної навчальної роботи (тематику та зміст лекційних і практичних занять), зміст самостійної підготовки (тематику та зміст самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи), структуру залікових модулів навчальної діяльності за змістовими модулями курсу (модульно-заліковий план), методи навчання, методи оцінювання та критерії успішності навчання, інформаційно-методичне забезпечення дисципліни; – завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань; – перелік питань для самостійного опрацювання; – термінологічний словник ключових понять з курсу; – перелік індивідуальних завдань; – тематику та об'єкти навчальних науково-дослідних проектів; – комплекти контрольних питань; – комплекти тестових завдань; – комплекти типових задач; – комплекти творчих завдань з дисципліни. Комп’ютерні програми: – текстовий процесор MS Word; – табличний процесор MS Excel; – пакет демонстраційної графіки MS Power Point; – Web-браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera; – універсальна система перевірки знань "Конструктор тестів".

Рекомендована література