Облік|урахування| довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

Метод участі в капіталі –метод обліку інвестицій, згідно якому балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкту інвестування.

У основі обліку|урахування| за цим методом лежить концепція про те, що інвестор заробив дохід|доход| від інвестицій, еквівалентний частині|частці| власності. Якщо компанія, в яку вкладений капітал, отримала|одержувала| чистий прибуток за звітний період, то пропорційна|пропорціональна| частина|частка| цього прибутку збільшує (або зменшує при збитках) суму інвестицій у інвестора з|із| одночасним відображенням|відображенням| доходу (рах|. 72 "Дохід|доход| від участі в капіталі") або втрат (рах|. "Втрати від участі в капіталі") в звіті про фінансові результати.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" (П):

Кредит – збільшення (отримання|здобуття|) доходу від участі в капіталі;

Дебет – його списання в порядку закриття на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" (А):

Дебет – сума визнаних втрат від участі в капіталі;

Кредит – їх списання в порядку закриття на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

Дивіденди визнаються компанією-інвестором у момент їх оголошення і зменшують суму інвестицій, оскільки вони розглядаються як повернена частина інвестицій.

Типові проводки:

1. Відбитий дохід|доход| від інвестицій, що враховуються за методом участі в капіталі:

Дебет Кредит
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 72 "Дохід від участі в капіталі"

2. Відбиті втрати від інвестицій, що враховуються за методом участі в капіталі:

Дебет Кредит
96 "Втрати від участі в капіталі" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

3. Відбита частка|доля| інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу:

Дебет Кредит
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 423 "Дооцінка активів"

4. Відбиті компанією - інвестором оголошені до отримання|здобуття| дивіденди:

Дебет Кредит
373 " Розрахунки за нарахованими доходами" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

Приклад|зразок| обліку|урахування| фінансових інвестицій за методом участі в капіталі приведений в додатку до П(С) БО 12 "Фінансові інвестиції".