Тема 9. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків

Вивчення зв'язку між соціально-економічними явищами та про­цесами - найважливіше завдання наукового аналізу.

Статистичні методи вивчення зв'язку між соціально-економічними явищами та процесами: метод наведення паралельних даних метод аналітичних групувань.

Кореляційний та регресійний аналіз статистичного зв'язку. Рівняння лінійної та нелінійної регресії. Показники щільності зв'язку Лінійний коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення..

Зміст лекцій та практичних занять

Для денної форми навчання

Лекція 1. Предмет і метод статистики

Статистика як самостійна суспільна наука, її предмет і метод. Статистичні ознаки, їх класифікація, варіація ознак. Статистичні закономірності. Закон великих чисел і його роль у статистиці.

Самостійна робота.

Статистичне дослідження і його етапи.

Рекомендована література:

1. Закон України від 13.05.2000 р. №1453 “Про державну статистику” // www.rada.gov.ua

2. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998. С.3 - 16

3. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993. С. 3-17

4. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003, с.3 – 10

Лекція 2. Статистичне спостереження

Суть, програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. План спостереження, його форми, види та способи.

Практичне заняття 1. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження.

Мета заняття:знати предмет і метод статистики, суть статистичного спостереження як першого етапу статистичного дослідження; з'ясувати види статистичних спостережень, форми контролю.

Питання до обговоренню:

1.Предмет і метод статистики.

2.Суть, програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження.

3.План спостереження, його форми, види та способи.

Розв’язання тестів та ситуації.

Ключеві поняття:закону «великих чисел» , статистична сукупність , одиниця сукупності, статистична закономірність , статистичний показник. статистичне спостереження.

Самостійна робота.Вивчити помилки статистичного спостереження.

Рекомендована література:

1. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998. С.11-49

2. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993. С. 15-47

3. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2003, с. 24-64

Лекція 3. Зведення і групування статистичних даних

Зміст і завдання зведення, його етапи. Статистичні групування, їх види і завдання. Ряди розподілу, їх види. Головні елементи рядів розподілу. Статистичні таблиці, їх види і правила їх побудови.

Практичне заняття 2-3. Статистичні зведення та групування статистичних даних

Мета заняття:знати поняття статистичного зведення і групування, навчитись вибирати групувальні ознаки, розраховувати величину інтервалу, розібратися в рядах розподіли, зображати їх графічно, вміти будувати статистичні таблиці.

Питання до обговоренню:

1. Суть і завдання статистичного зведення та групування.

2. Статистичні групування та їх види.

3. Вибір основи групування. Правила утворення груп та інтервалів групувань.

4. Статистичні таблиці та правила їх побудови.

Розв’язання задач та тестів.

Ключеві поняття:статистичне зведення, статистичне угрупування, ряди розподілу , полігон, гістограма , статистична таблиця.

Самостійна робота.

Вивчити види статистичних графіків, їх побудування.

Рекомендована література:

1. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998. С.11-49

2. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993. С. 15-47

3. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2003, с. 24-64

Лекція 4. Абсолютні та відносні величини

Статистичні показники, їх суть значення. Абсолютні величини і одиниці їх виміру.

Відносні величини динаміки, планового завдання, виконання плану, структури, координації, інтенсивності, порівняння.