Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

1.Зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Їх наслідки.

2.Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів. Теорема Коуза - Стіглера.

3.Приватні та суспільні блага.

4.Економічна роль держави у ринковій економіці. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблеми ефективності.

Методичні вказівки

Ключові терміна та поняття: зовнішній ефект, коригуючий податок, коригуюча субсидія, від'ємні зовнішні ефекти, теорія зовнішніх ефектів, ефективний рівень контролю, норма викиду, чисте суспільне благо, невиключність у споживанні, крива попиту на чисте приватне благо, політичні інститути, колективний вибір.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

  • Від'ємний зовнішній ефект
  • Позитивний зовнішній ефект
  • Сукупна зовнішня корисність
  • Теорема Коуза
  • Коригуючі податки і субсидії.
  • Інтерналізація зовнішніх витрат.
  • Торгівля дозволами на забруднення.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійне вивчення окремих питань тем, із яких читаються лекції, але які не обговорюються на семінарських заняттях, має важливе значення для належного засвоєння студентами основних положень навчальної дисципліни “Основи підприємництва”.

Під час самостійної підготовки рекомендується почати вивчення з уважного і послідовного аналізу конспекту лекцій, після чого студентам необхідно опрацювати матеріали викладені в підручниках, періодичній літературі. Список рекомендованої до вивчення літератури наведений у програмі навчальної дисципліни до кожної теми.

2.4.1. Завдання для самостійної роботи студентів

Змістовий модуль 1

Тема 1: Предмет і метод економічної теорії

1. Функції економічної теорії.

2. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

1. Методи аналізу та синтезу.

2. Кількісний та якісний аналіз. Математичні і статистичні методи.

3. Методи економіко-математичного гіпотетичного моделювання.

Питання для самоконтролю

1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?

2. Що вивчає економічна теорія?

3. Дайте характеристику суті економічних законів.

4. Яка функціональна роль економічної теорії в розвитку людського су­спільства?

5. Розкрите суть основних методів дослідження в економічній теорії.

6. Розкрийте основні здобутки на шляху розвитку економічної теорії.

7. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

Тема 2: Економічна система суспільства

Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

1. Місце і роль людини в економічній системі.

2. Еволюція власності. основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

3. Особливості розвитку відносин власності в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Як виникають потреби ?

2. Покажіть зв'язок економічних і соціальних потреб.

3. У чому полягає взаємозв'язок потреб та інтересів ?

4. Охарактеризуйте людину як суб'єкт виробничих відносин.

5. Чому людина є кінцевою метою виробництва?

6. Яку структуру мають відносини власності ?

7. Який зв'язок привласнення і відносин власності ?

8. Чим зумовлені нові тенденції розвитку відносин власності?

9. Як співвідносяться типи; форми і види власності в економічній системі?

10. В чому полягає економічний зміст роздержавлення власності?

Тема 3: Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

1. Суспільний поділ праці.

2. Ресурси виробництва, їх види

3. Економічний вибір

Питання для самоконтролю

1. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

2. Які умови поєднання факторів виробництва ?

3. В чому полягає особливість робочої сили як фактора виробництва?

4. Які фактори визначають межі робочого дня?

5. В чому полягає суть результативності виробництва?

6. У чому відмінність соціального ефекту витрат суспільної праці від економічного?

7. Розкрийте суть поняття "ефективність виробництва".

8. Як ІІТП впливає на показники ефективності виробництва?