До написання курсових робіт. до виконання курсових робіт

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт

з дисципліни

„БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

для студентів напряму підготовки: 6.030509 « Облік і аудит»

спеціальності «Облік і аудит»

ОКР «Бакалавр»

денної та заочної форми навчання

Дніпропетровськ, 2012


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” складені на основі освітньо- кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0305 – “Економіка та підприємництво”

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи складені старшим викладачем кафедри обліку і аудиту Бєсєда О.Л., асистентом Лисанска А.Г.

Розглянуто на засіданні кафедри обліку та аудиту:

Протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.

Зав. кафедрою, д. держ. упр., доцент Приходько І.П.

(підпис)

Схвалено науково-методичною радою факультету обліку і фінансів:

Протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.

Голова НМР, к.е.н., доцент Дуброва Н.П.

(підпис)

ВСТУП

Перехід до ринкових відносин та виникнення нових форм власності і господарювання вимагають подальшого вдосконалення побудови бухгалтерського обліку.

Виконання курсової роботи - важливий етап підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку. У курсовій роботі студенти повинні показати вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою, фактичними матеріалами підприємства, логічно мислити, робити висновки, давати пропозиції до вдосконалення бухгалтерського обліку.

Основна мета курсової роботи - систематизація, закріплення й поглиблення теоретичних знань за фахом, розвиток навичок творчої діяльності, визначення готовності курсантів до самостійної практичної роботи.

Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота з теорії бухгалтерського обліку має включати до себе:

- титульний лист (додаток А);

- результати виконання та захисту курсової роботи (додаток Б);

- зміст;

- вступ (2-3 с);

- теоретичний розділ (у залежності від теми роботи (20-25 с);

- висновки та пропозиції (3-4 с);

- список використаних джерел (1-2 с);

- додатки (обсяг у залежності від теми роботи).

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок рукописного тексту (без додатків) або 25-30 сторінок машинописного тексту.

У зміст виносять вступ, назви всіх розділів та підрозділів основної частини, висновки та пропозиції, бібліографічний перелік, додатки.

У вступній частині підкреслюється роль бухгалтерського обліку, визначаються мета та завдання курсової роботи, обґрунтовується актуальність обраної теми.

Далі, в основному теоретичному розділі, розкривається економічний зміст відповідної групи господарських засобів чи процесів, їх класифікація, оцінка тощо. Подають різні погляди авторів на ці питання з посиланням на літературні джерела. Розглядається історичний шлях розвитку певних понять, категорій, процесів, об’єктів обліку. В ньому розглядаються нормативно-правові документи, міжнародні та національні стандарти обліку, Закони, Положення, якими на сьогодні регламентується облік об’єктів чи процесів, фінансових результатів і т.і.

У висновках та пропозиціях слід викласти в логічній послідовності особисті думки щодо вдосконалення організації облікової роботи.

Список використаних джерел має включати до себе літературні джерела, матеріали яких було використано при підготовці курсової роботи.

Додатки можуть містити всі скопійовані нетипові та рекомендовані форми документів, регістрів, графіки, схеми та інший допоміжний матеріал.

Оформлення курсової роботи

Курсову роботу виконують на стандартних аркушах. Текст розміщують з одного боку аркуша, враховуючи відстані зліва - 20 мм, справа - 10 мм, зверху - 20 мм, унизу - 20 мм. На сторінці розміщують 27-28 рядків. Текст пишуть синьою або чорною пастою. Титульний лист оформляють у відповідності із зразком. Розділи курсової роботи нумерують арабськими цифрами з крапкою у кінці. Кожний розділ поділяють на підрозділи, номери яких складають з двох арабських цифр; перша - номер розділу, друга - підрозділ першого розділу: 1.2. Номер розділу і підрозділу вказують перед заголовком.

Вступ, кожний розділ, висновки та пропозиції, бібліографічний перелік та додатки починають з нової сторінки. Їх заголовки пишуть великими літерами, а підрозділи - малими, за винятком першої. Відстань між заголовком і текстом складає один рядок. Заголовки підрозділів пишуть на тій же сторінці, де був текст попереднього підрозділу, з відступом у два рядки, але при умові, що на ній розміститься хоча б один рядок наступного тексту.

Назви розділів і підрозділів за текстом мають відповідні назви, що вказані у змісті.

Всі сторінки курсової роботи послідовно нумерують арабськими цифрами. Починається нумерація з титульного аркуша і закінчується на останньому аркуші додатків, включаючи таблиці і малюнки, розміщені на окремих сторінках. На титульному аркуші, змісті і першій сторінці вступу номери сторінок не пишуть, але враховують їх у загальну кількість.

Порядок оформлення таблиць

Кожна таблиця супроводжується текстом, який повністю або частково повинен знаходитись попереду таблиці. Зразок оформлення таблиці такий:

Таблиця 1

Тематичний заголовок

Заголовки рядків Заголовки колонок Заголовки колонок
         
         
         
         
         

Таблиця повинна мати тематичний заголовок згідно з її змістом, а над заголовком з правої сторони - позначення “таблиця” та номер.

Заголовки таблиць, колонок і рядків починають з великої літери, підзаголовки - з малої, якщо вони є продовженням речення заголовка, і з великої, якщо вони є самостійними реченнями.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї у тексті (табл.1) або на наступній сторінці. Не виводять в таблицях окремих колонок “№ п/п” і “одиниця вимірювання”. Номер рядка вказують попереду його назви, а одиницю вимірювання - позаду, відокремивши її від назви комою. Якщо одиниця виміру для всіх показників таблиці спільна, то її краще вказати в дужках наприкінці заголовка таблиці.

Додатки. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому кутку вгорі пишуть “додаток 1”, а потім, у центрі, тематичний заголовок. Якщо у додатку є таблиці і малюнки, то їх також нумерують окремо. Посилання на додатки у тексті роблять так само, як і на таблиці (додаток 1).

Скорочення і умовні позначення. Скорочення слів у тексті, заголовках розділів і підрозділів, таблиць, додатків і малюнків не дозволяється, за винятком обумовлених стандартом. Якщо використовуються вузькоспеціалізовані скорочення і терміни, то їх необхідно один раз розшифрувати у дужках, після першого використання у тексті.

Одиниці вимірювання необхідно вказувати за державними стандартами та іншими загальноприйнятими правилами.

При посиланні у тексті на наведені у бібліографічному переліку літературні джерела, вказують їх порядковий номер у квадратних дужках: [3]. Якщо дається дослівний текст, тобто цитується, то його можна наводити або повністю, або з пропусками, які позначають трьома крапками. З початку і наприкінці цитати ставлять лапки, а поряд з номером джерела вказують сторінку [3, C. 12].

ПЕРЕЛІК ТЕМ

до написання курсових робіт

Назва теми написання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” обирається студентом із нижче наведеного переліку тем. Теми робіт не повинні повторюватися в одній академічній групі.

1. Загальна характеристика господарського обліку.

2. Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку.

3. Функції і метод бухгалтерського обліку.

4. Господарські засоби, їх характеристика і класифікація.

5. Господарські процеси і господарські операції.

6. Завдання і функції бухгалтерського обліку.

7. Бухгалтерський баланс.

8. Зміни балансу під впливом господарських операцій.

9. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.

10. Документообіг і його організація.

11. Загальна характеристика системи рахунків бухгалтерського обліку.

12. Система рахунків бухгалтерського обліку.

13. Методологія обліку основних господарських процесів.

14. Облік процесу виробництва і визначення собівартості виробленої продукції.

15. Інвентаризація як елемент бухгалтерського обліку.

16. Основи бухгалтерської звітності.

17. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.

18. Основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах.

19. Принцип доказовості в бухгалтерському обліку.

20. Принцип рахунку бухгалтерського обліку.

21. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку.

22. Загальна побудова бухгалтерського обліку згідно теорії двоїстості.

23. Обліковий процес в умовах наявності аналітичних та синтетичних рахунків.

24. План рахунків бухгалтерського обліку.

25. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькуляції.

Назва теми та орієнтовний план затверджений у відповідності до методичних вказівок виконання курсових робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” зі спеціальності “Облік і аудит”. Заміна теми та коректування плану написання курсової роботи у обов’язковому порядку узгоджується із керівником даної роботи.

Якщо назва визначеної теми не задовольняє вибір студента із наведеної тематики курсових робіт, є можливість замінити назву роботи на тему, керуючись вибором із додаткового орієнтовного переліку тем з даної дисципліни або самостійно визначену.

При цьому необхідно подати керівнику курсової роботи:

- теоретично-практичне обґрунтування заміни назви теми;

- орієнтовний план написання даної роботи;

- визначити мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження курсової роботи.