Модульний контроль. Протягом вивчення навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія та аудит» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з кожного з двох змістових модулів

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія та аудит» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з кожного з двох змістових модулів, передбачених тематичним планом. У завдання модульного контролю включається питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей та визначення правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.

Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1.

1. Ціль, завдання та функції бухгалтерського обліку.

2. Принципи побудови бухгалтерського обліку.

3. Загальна характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку .

4. Види обліку.

5. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

6. Бухгалтерський рахунок та бухгалтерська проводка.

7. Класифікація бухгалтерських рахунків.

8. Зв’язок між аналітичним та синтетичним обліком.

9. Бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність.

10. Інвентаризація.

11. Контрольна закупка.

12. Контрольний обмір.

13. Оцінка товарно-матеріальних цінностей та основних засобів.

14. Облік основних засобів на підприємствах.

15. Методи оцінки матеріалів на виробництві.

16. Документальне оформлення руху запасів на виробництві.

17. Способи скоєння корисливих правопорушень на підприємстві, які стосуються матеріальних цінностей.

18. Облік грошових коштів в касі підприємства.

19. Облік грошових коштів на рахунках в банку.

20. Облік коштів, виданих під звіт.

21. Способи скоєння корисливих злочинів у будівництві.

22. Поняття і зміст економічного аналізу.

23. Поняття і зміст оперативно-економічного аналізу.

24. Поняття і зміст економіко-правового аналізу.

25. Завдання документального аналізу.

26. Класифікація бухгалтерських документів.

27. Види недоброякісних документів.

28. Прийоми дослідження окремого документа.

29. Зустрічна перевірка та метод взаємного контролю.

30. Методи дослідження облікових записів, які відображають рух однорідного майна.

31. Метод зворотної калькуляції.

32. Суцільне та вибіркове відновлення облікових записів.

33. Повне та неповне відновлення облікових записів.

34. Права та обов’язки аудиторських фірм (аудиторів).

35. Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).

36. Види аудиторських висновків.

37. Планування аудиту.

38. Організація та проведення аудиту.

39. Послуги, супутні аудиту.

40. Види контролю якості аудиторських послуг.

41. Державний контроль.

42. Незалежний контроль.

43. Відомчий та внутрішньогосподарський контроль.

44. Документальний та фактичний контроль.

45. Попередній, поточний і заключний контроль.

46. Тематичні перевірки.

47. Ревізія як форма фінансово-економічного контролю.

48. Права ревізорів.

49. Обов’язки ревізорів.

50. Проміжні та основні акти ревізії.

51. Етапи проведення ревізії.

52. Постанова слідчого про призначення ревізії.

53. Додаткова або повторна ревізії.

54. Аудит як форма незалежного контролю.

55. Особливості ревізії, що проводяться за ініціативою правоохоронного органу.

56. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи.

57. Завдання судово-бухгалтерської експертизи.

58. Організація судово-бухгалтерської експертизи на Україні.

59. Компетенція експерта-бухгалтера.

60. Матеріали, що надаються експерту-бухгалтеру для перевірки.

61. Обов’язки та права експерта-бухгалтера.

62. Структура і зміст висновку експерта-бухгалтера.

63. Оцінка висновку експерта-бухгалтера особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом.

64. Додаткова та повторна експертиза.

5.2. Приклади тестових завдань

1. Вкажіть нормативний документ, згідно з яким нараховується амортизація в бухгалтерському обліку:

а) положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7;

б) Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

в) положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17;

г) баланс підприємства;

д) наказ про облікову політику підприємства.

2. Яким документом призначається бухгалтерська експертиза?

а) ухвалою суду;

б) постановою слідчого;

в) ухвалою суду та постановою слідчого;

г) протоколом допиту;

д) наказом ревізора.

3. Яким документом оформляються результати ревізії?

а) висновком ревізора;

б) актом документальної перевірки;

в) довідкою аудитора;

г) висновком аудитора.

4. До недоброякісних за формою документів не належать:

а) документи з випадковими помилками;

б) документи, що відображають незаконну діяльність;

в) документи, що відображають законну діяльність;

г) документи, що відображають незаконні господарські операції.

5. Для чого призначена обігова відомість за синтетичними рахунками?

а) для перевірки правильності кореспонденції рахунків;

б) для перевірки повноти аналітичного обліку;

в) для перевірки повноти синтетичного обліку;

г) для підрахунку суми по рахунках.

6. Індивідуальні завдання