Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Мета заняття – розглянути особливості національних, міжнародних і світової валютних систем, їх елементи; ознайомитись із поняттям валюти, валютних ринків і валютних операцій; вивчити механізми валютних розрахунків, поняття платіжного балансу і основні проблеми платіжних балансів країн світу.

Ключові поняття: міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини, валютна система, національна валюта, конвертованість валюти, валютний паритет, золотий паритет, валютний курс, міжнародна валютна ліквідність, крос-курс, фіксований валютний курс, обмежено гнучкий курс, плаваючий валютний курс, номінальний валютний курс, реальний валютний курс, платіжний баланс, валютна політика.

Структура заняття:

1. Вибіркове опитування згідно запропонованих питань.

2. Виконання практичних завдань.

Питання, що підлягають обов’язковому розгляду:

1. Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність, елементи.

2. Поняття валюти, її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види. Валютний паритет. Котирування валют. Крос-курс.

3. Валютні ринки та валютні операції. Принципи, форми та інструменти валютної політики держави з відкритою економікою.

4. Європейська валютна система. Валютно-фінансова система країн ЄС.

5. Роль долара як світової валюти.

6. Механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. Платіжний баланс як індикатор взаємин національної економіки з зовнішнім світом.

7. Методи регулювання платіжного балансу. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів країн світу.

Приклад практичних завдань до практичного заняття № 11

11.1. Німецька компанія укладає з українською компанією контракт на поставку транспортного обладнання на суму 5,8 млн. євро, валюта платежу – долар США. Визначити суму платежу в гривнях, якщо:

1 євро – 29,9405 – 29,9712 грн.

1 долар – 26,0498 – 26,0512 грн.

11.2. Англійський банк здійснює непряме котирування таких валют: долар США 1,5850 – 1,5680; канадський долар 1,8705 – 1,8495; євро 1,3121 – 1,3002.

Визначити скільки фунтів стерлінгів заплатить або отримає англійська фірма при проведенні експортних або імпортних операцій, якщо:

1) купує 8 340 000 дол. США;

2) продає 15 200 000 дол. США;

3) купує 27 500 000 канадських доларів;

4) продає 850 000 канадських доларів;

5) купує 2 400 000 євро;

6) продає 860 200 євро.

11.3. Проаналізувати особливості валютного ринку України.

11.4. Дати порівняльну оцінку платіжних балансів України за декілька останніх років. Висловити своє бачення щодо шляхів підвищення ефективності відносин країни із зовнішнім світом.

11.5. За наведеними нижче даними складіть платіжний баланс умовної країни А, визначте сальдо й зовнішньоторговельний оборот:

Таблиця 11.1

Операція Обсяг (млн. дол.)
Купівля нерезидентами облігацій державної позики країни А
Експорт товарів з А
Імпорт товарів до А
Експорт послуг з А
Імпорт послуг до А
Грошові перекази в країну А з-за кордону

11.6. У табл. 11.2 наведені статті платіжного балансу країни.

Таблиця 11.2

Платіжний баланс країни

Статті платіжного балансу Обсяги, млн. дол. США
Експорт послуг 26 455
Капітальні трансферти Дебет Кредит  
Портфельні інвестиції – активи
Інші інвестиції – пасиви
Прямі інвестиції в країну
Прямі інвестиції за кордоном
Експорт товарів 1 256
Оплата праці Дебет Кредит  
Монетарне золото +23
Портфельні інвестиції – пасиви
Імпорт товарів 15 458
Доходи від прямих інвестицій Дебет Кредит  
Імпорт послуг 18 974
Інші інвестиції – активи 3 269
Сектор державного управління Дебет Кредит  
СПЗ +25
Придбання/реалізація не фінансових активів Дебет Кредит    
Доходи від портфельних інвестицій Кредит Дебет  
Доходи від інших інвестицій Дебет Кредит  
Валюта і депозити 2 300
Грошові перекази працюючих за кордоном Дебет Кредит  
Цінні папери 4 567
Інші поточні трансферти Дебет Кредит  

Структурувати статті платіжного балансу за стандартною формою, розрахувати сальдо рахунку поточних операцій; сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансового рахунку; фінансування; помилки та упущення та зробити висновки щодо ефективності міжнародної економічної діяльності України.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12: