Тема: Облік коротко - та довгострокових фінансових інвестицій

Ситуація. Підприємство інвестує тимчасово вільні кошти в облігації підприємства « Галикон». 01.04.2011р. придбало 300облігацій по 950грн. Номінальна вартість облігації 1000грн. Річна ставка відсотка – 24%. Відсотки сплачуються щоквартально : 01.07.2011р, 01.10.2011р., 01.01.2012р. Строк погашення облігацій - 01.01.2012р

Розрахунок амортизації дисконту

Дата Номінальна сума відсотка, грн Сума відсотка за ефективною ставкою, грн. Сума амортизації дисконту, грн. Амортизована собівартість інвестиції, грн.
01.04.2011р.        
01.07.2011р        
01.10.2011р        
01.01.2012р        
Разом        

Практичне заняття № 5

Документування операцій з обліку запасів

____________________________________ підприємство-одержувач і його адреса ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________ ____________________________________ підприємство-платник і його адреса рахунок ___________ МФО ____________ ____________________________________ (найменування банку) Типова форма N М-2 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 192
Код за УКУД  
Довіреність дійсна до _________20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ ____
Дата видачі __________________ 20__ р.

Видано ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що засвідчує особу _____________________________________________

серія _________________ N ________________ від ___________________ ______ р.

виданий _______________________________________________________________

(ким виданий документ)

на отримання від _______________________________________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за ___________________________________________________________

(N і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:

NN п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість (прописом)
       
       
       
       
       
       
       
       
  Керівник підприємства Головний бухгалтер Місце печатки    
             

Типова форма № М-4

________________________________ Затверджено наказом Мінстату України

(під-во, орг-ція)

від 21.06.96 р. № 193

Тема: Облік коротко - та довгострокових фінансових інвестицій - №1 - открытая онлайн библиотека Тема: Облік коротко - та довгострокових фінансових інвестицій - №2 - открытая онлайн библиотека Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Код за УКУД

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР №________

Номер документа Дата складання Код виду операції Склад Постачальник Кореспондуючий рахунок Номер супровідного документа
найменування код Рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку
      ---     ---      
Матеріальні цінності Од.виміру Кількість Ціна Сума Номер паспорта Порядковий номер за складською картотекою
Найменування, сорт, розмір, марка Номенклатурний номер код найменування За документ том Прийнято фактично
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         

Синтетичний рахунок для віднесення зносу Код за МШП __________________

Прийняв _______________ Здав__________________

Практичне заняття № 8 Нарахування заробітної плати основним категоріям працівників та її документальне оформлення

Індивідуальне ( творче ) завдання №5

Цех (відділ), дільниця _______________________________________

Табель обліку використання робочого часу

за _________________ 20__ р.

Табе ль ний № Прізвище, ім’я, по батькові Посада Числа місяця Дні роботи Дні нез’явлення
Планово Фактично Чергова відпустка Відпустка у зв’язку з родами Хвороба Інші відсутності З дозволу аадміністрації
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

Умовні знаки

Вихідні та святкові – В Лікарняні – Х Пільгові години робітників з шкідливими умовами – Д Прогули – ПР

Неявки, дозволені законом – Г Відпустка у зв’язку з родами – Р Простої цілодобові – Ц Запізнення та передчасне залишення роботи – Н

Відрядження службові – К Пільгові години матерів – М Години понаднормової праці – С Виконання службових доручень

поза території під-ва – Т

Чергові та додаткові відпустки – О Пільгові години підлітків до 18 р. – Л Простої внутрізмінні – Ч Неявка з дозволу адміністрації - А

Типова форма N П-50

Затверджена наказом

Мінстату України

22 травня 1996 р. N 144

. (підприємство, організація)  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД                    
                       
Цех (відділ), дільниця _________________  
                                           

Розрахункова відомість N .

Номер за порядком Прізвище, ім'я, по батькові Табель-ний но-мер За період Нараховано за видами оплати  
Відрядно Поча-сово     Премії Доплата за стаж Доплата за роботу в надуроч-ний час За простої За щорічну відпустку  
 
 
 
    10% 20%  
за поточний місяць за наступний період  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Начальник цеху (відділу) .

  Утримано Сума видачі  
Інші   Допомога за тимчасовою непрацездат-ністю   Всього ЄСВ Податок на доходи фізичних осіб 15% Профспілкові внески За виконавчими документами Інші   Всього    
сума дні хво-роби сума Шифр Сума
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Головний (старший) бухгалтер .