Показники ефекту тапринципи оцінювання ефективності інноваційної діяльності

РОЗДІЛ 13. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показники ефекту тапринципи оцінювання ефективності інноваційної діяльності.

Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на зниження рівня виробничих витрат.

Оцінювання ефективності придбання і продажу ліцензій.

Оцінювання соціальної ефективності інноваційної діяльності.

Показники ефекту тапринципи оцінювання ефективності інноваційної діяльності

Після того як відібрано до розроблення ряд інноваційних продуктів, необхідно визначити ефективність їх використання. Необхідність цього зростає в умовах ринкової економіки. Але не менш важлива вона і для перехідної економіки, тобто для України.

Залежно від результатів та витрат, які враховуються, на інноваційну діяльність розрізняють таківиди ефекту:

ü економічний – ураховує, у вартісному виразі всі види результатів і витрат, що зумовлені реалізацією інновацій;

ü науково-технічний – характеризує новизну, простоту, корисність, естетичність, компактність;

ü фінансовий – базується на результатах фінансових показників;

ü ресурсний – відображає вплив інновацій на обсяг виробництва і споживання того чи іншого виду ресурсів;

ü соціальний – ураховує соціальні результати реалізації інновацій;

ü екологічний – ураховує вплив інновацій на оточуюче середовище (шум, електромагнітне поле, освітленість, вібрація).

Крім того, показники ефекту інноваційної діяльності можна розмежувати за такими ознаками:

ü за місцем одержання – на локальний і загальнодержавний;

ü за метою визначення – на абсолютний і порівняльний;

ü за ступенем збільшення – на одноразовий і мультиплікаційний;

ü за часом урахування результатів і витрат – за розрахунковий період та річний.

Локальний ефект характеризує результат інноваційної діяльності на рівні підприємства або іншої господарюючої структури.

Загальнодержавний ефект характеризує спільний ефект у сферах виробництва і використання інновації.

Абсолютний ефект характеризує загальний результат, що одержує підприємство від здійснення інноваційних заходів, за певний проміжок часу.

Порівняльний ефект характеризує результати порівняння можливих альтернативних варіантів інноваційних заходів та вибору кращого з них.

Одноразовий ефект характеризує загальний (первісний) результат, що одержує підприємство від здійснення інноваційної діяльності.

Мультиплікаційний ефект характеризує результат інноваційної діяльності, що поширюється не тільки на підприємство, а й на інші галузі, унаслідок чого відбувається мультиплікація ефекту, тобто процес його помноження.

Тривалість часу, що враховують при розрахунку інноваційногоефекту на розрахунковий період чи на рік, залежить від таких чинників:

· терміну інноваційного періоду;

· строку використання об’єкта інновацій;

· ступеня достовірності вихідної інформації;

· вимог інвесторів.

Загальним принципом оцінювання ефективності інноваційної діяльності є порівняння ефекту(результату) від застосування нововведень івитрат на їх розроблення, виробництво та споживання. Ефект від застосування нововведень може характеризуватипоказник прибутку, який, з одного боку, може складатися з економії від зниження собівартості, а з другого боку – від підвищення ціни, унаслідок нової якості інноваційної продукції.

У цілому проблема визначення ефективності і відбору найвигідніших варіантів реалізації інновацій потребує, по-перше, перевищення кінцевих результатів від їх використання над витратами на розроблення, виготовлення і реалізацію інновації, і по-друге, зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій. Особливо гостро постає необхідність швидкого оцінювання і правильного відбору варіанта інновації на фірмах, які застосовують прискорену амортизацію, за якої строки заміни діючих машин і обладнання на нові істотно скорочуються.

Крім того, метод оцінювання ефективності інновацій залежить від об’єкта вимірювання ефективності.

Об’єктом оцінювання ефективності можуть виступати різні типи інновацій: засоби і знаряддя праці (нові, реконструйовані, модернізовані); предмети праці (сировина, паливо, матеріали, енергія); предмети кінцевого споживання; технологічні процеси; методи організації виробництва, праці та управління; інноваційний проект.