Підведення підсумків практики. Важливою складовою загальної оцінки проходження студентом виробничої практики є оцінка керівника практики від підприємств ГРГ

Важливою складовою загальної оцінки проходження студентом виробничої практики є оцінка керівника практики від підприємств ГРГ.

Критерії оцінювання студента керівником практики від підприємства готельно-ресторанного бізнесу

1. Ставлення до роботи(0-1 бали):

1.1.позитивне ставлення, зразкова поведінка;

1.2. прийнятне ставлення.;

1.3. негативне ставлення.

2. Зовнішній вигляд(0-1 бали):

2.1. акуратно одягнений;

2.2. потрібна більша акуратність в одязі;

2.3. недбало одягнений.

3. Самостійність і незалежність в роботі(0-2 бали):

3.1. може виконувати завдання в автономному режимі;

3.2. потребує консультацій керівника;

3.3. виконує завдання під наглядом керівника.

4. Якість виконання роботи(0-2 бали):

4.1. не робить помилок, сумлінний (сумлінна) в роботі;

4.2. рідко робить помилки, задовільно ставиться до роботи;

4.3. часто робить помилки, недбало ставиться до роботи.

5. Продуктивність роботи(0-2 бали):

5.1. добре організовує робоче місце, високий рівень продуктивності;

5.2. непогано організовує робоче місце, прийнятний рівень продуктивності;

5.3. відсутність організованості в роботі, низький рівень продуктивності.

6. Вміння спілкуватись з людьми(0-2 бали):

6.1. хороші навички усного письмового мовлення;

6.2. прийнятні навички спілкування;

6.3. неадекватність поведінки.

За результатами практики звіт необхідно захистити перед комісією. Захист оцінюється за вимогами кредитно-модульної системи.

Критерії оцінювання

Виробничої (організаційно-економічної) практики

Результати захисту виробничої (організаційно-економічної) практики оцінюються за 100-бальною шкалою ECTS або за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») (Таблиця 1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання ECTS

Сума балів Оцінка ECTS Визначення Оцінка за національною шкалою
90-100 А ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок (+ оцінка керівника підприємства) відмінно
75-89 Б ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками (+ оцінка керівника підприємства) добре    
  С ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількість грубих помилок (+ оцінка керівника підприємства )
60-74 D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків (+ оцінка керівника підприємства) задовільно
  Е ДОСТАТНЬО виконання задовольняє мінімальні критерії (+ оцінка керівника підприємства)
35-59 FX НЕЗАДОВІЛЬНО потрібно попрацювати перед тим, як отримати оцінку (+ оцінка керівника підприємства) незадовільно, з можливістю повторного складання
0-34 F НЕЗАДОВІЛЬНО необхідна серйозна подальша робота (+ оцінка керівника підприємства) незадовільно, з обов'язковим повторним курсом

Оцінювання виробничої (організаційно-економічної) практики студентами напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за кредитно-модульною системою здійснюється за двома модулями, за кожен з яких студент максимально може накопичити по 50 балів (див. таблицю 2).

Таблиця 2.

Система оцінювання знань студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за кредитно-модульною системою

З виробничої (організаційно-економічної) практики

Модуль 1 Модуль 2 Сума
Звіт з практики Захист звіту

Кожен модуль передбачає наступні види робіт з наступним розподілом балів за їх виконання (див. таблицю 3).

Таблиця 3.

Розподіл балів, що присвоюються студентам за проходження виробничої (організаційно-економічної) практики

Модуль 1
Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів
Виконання завдань передбачених програмою практики
Додержання вимог щодо оформлення звіту
Наявність додатків, що характеризують виконувану роботу
Оцінка керівника практики від підприємства
Усього за модулем 1

Модуль 2 передбачає захист звіту по проходження практики з наступним розподілом балів (див. таблицю 4).

Таблиця 4.