С)өнім бірлігіне орташа шығындардың артуы

РРРССС

Р.Солоу моделі бойынша бір жұмысбасты есепке алғанда шығару
көлемінін тұрақты өсуі келесімен түсіндіріледі:
А) Технологиялық прогреспенВ) Халық санының өсуімен жэне технологиялық процеспен С) Инвестиция өсуімен

Р.Солоу үлгісіндегі қор жинаудың тиімді нормасы:A) «Алтын ережесіне» сәйкес B) Э.Фелпстың ережесіне сәйкес C) Э.Фелпстың «Алтын ережесіне» сәйкес

Солоу үлгісінің экзогенді айнымалыларыА) g- техникалық прогресс қарқыныВ) n- халықтың өсу қарқыны С) s- қор жинағының нормасы

Сұраныс инфляциясының ақша факторлары: А)әскери шығындардың өсуі

В)мемлекеттік бюджет дефициті С)жол ақысының өсуі

ТТТТТ

Табыстар мен шығындар үлгісіндегі «инъекция» көрсеткіші:А)мемлекеттік шығындар В)инвестициялар С)отандық экспортталған тауарларды сатып алуға жұмсаған шетел тұтынушыларының шығындары

Тағайындалатын бағам режимінде тендестік бағаның өсуі;А) РевальвацияВ) ¥лттык валютаның қымбаттауы С) Теңгенің қымбаттауы Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасының ауытқуы:А)Табыс деңгейінің өзгеруі В)Ақша нарығындағы экзогенді айналымдарға байланысты

С)Ақша ұсынысының өзгеруі

Трансферттік төлем:

А)мемлекеттік бюджеттен халық пен жеке кәсіпкерлерге төленетін төлемдер В)қызметтер мен тауарларды ұсынбасада,үй шаруашылықтарына төленетін төлемдер С)халыққа төленетін пенсия,жәрдемақы, стипендия

Тұтыну бағаларының индексі: А)статистикалық көрсеткіш В)әр жылға есептеледі

С)инфляциямен байланысты

Тұтыну бағаларының индексі:

А)өмір сүру деңгейінің өзгеруін сипаттайды

В)....................................көрсеткіш

С)өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді

Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасының ауытқу себебі:А) Табыс деңгейінің өзгеруі В) Банктік резерв нормасы С) Ақша нарығындағы экзогенді айнымалыларға байланысты

Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты:А) Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулеріВ) Инвестицияның жоғары нормасы С) s және i-дің жоғары нормасы

Төлем балансы дефицитіне әсер етеді:A) Капитал қозғалысы шотының жағдайыB) Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайыC) Ағымдағы операциялар шотынын жағдайы

Төменде берілгендердің қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты:А) Ақша сұранысының күрт өзгерісіВ) Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі С) Ақша үсынысы

Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу фактоларына жатады:A) Технологияларды өндіріске қолдануB) Табиғи ресурстардың саны мен сапасыC) Еңбек ресурстарының саны мен сапасы

Тұтыну бағаларының индексі:А) Тұтыну шығындарына байланысты В) Тұтынушылардың қызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын ескередіС) Қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды

тұтынуы да азаяды

ҰҰҰҮҮҮ

Ұқыптылық парадоксының мәні:А) Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемінен кем жинақтауға әкеледіВ) ¥қыптылық капитал қорлануының шарты С) Қоғамның көбірек үнемдеуге ұмтылуынан азырақ көлемде қор жиналуы

Ұлттық байлық:А)материалды және мәдени құндылықтар В)еңбекпен тапқан байлық С)табиғи ресурстар

Ұсыны инфляциясының себептері:А) Мемлекеттік экономикалық саясатВ) Әлеуметтік саясат С) Шикізат бағасының өсуі

Ұсыныс сілкінісімен байланысты: А) Сұраныс пен ұсыныс функцияларының тұрақты жағдайында баға деңгейінің өзгеруі В) Кәсіподақ күресі С) Халықаралық мұнай кательдерінің бағаны тосыннан төмендету

Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс,энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі қысқа мерзімді уақытта неге әкеледі?A) Сату көлемінің өсуінеB) Бағалардың төмендеуінеC) Бағалардың және сату көлемінің төмендеуіне

Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері: А) Балалардың болашағын қамтамасыз ету В) Кәрілікті қамтамасыз ету С) Қымбат тауарларды сатып алу

ФФФФФ

Филлипс қисығына сәйкес: А)қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық пен инфляция арасында тәуелділік байқалады В)қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық өскенде инфляция азаяды С)қысқа мерзімдік кезеңде жұмыссыздық кемігенде инфляция өседі

Фискалды саясат телем балансы жагдайына келесі багытта әсер етеді:А) Пайыз мөлшерлемесі арқылыВ) Табыс деңгейіне әсер арқылы С) Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы

Фрикциондық жұмыссыздық:A) Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланыстыB) Кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда боладыC) Мекен-жай ауыстыруына байланысты пайда болады

ЦЦЦЦЦЦЦ

Циклдардың негізгі типтері:А)Китчин В)Кузнец

С)Кондратьев

ШШШЭЭЭ

Шығындар әдісі бойынша ашық экономикадағы ЖІӨ есептеуде қолданылатын агрегатталған шама: