Аналіз управління грошовими потоками підприємства

Дана частина роботи передбачає частковий аналіз управління грошовими коштами шляхом розрахунку операційного чистого грошового потоку (CASH-FLOW) та показників грошового потоку підприємства.

Операційний чистий грошовий потік (CASH-FLOW) можна розглядати як критерій оцінювання внутрішнього потенціалу фінансування підприємства. Його достатній розмір створює сприятливі передумови для залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Проведемо розрахунок операційного чистого грошового потоку за прямим методом у відповідності із оновленням структури даної форми звітності.

Прямий метод передбачає розрахунок операційного чистого грошового потоку (CASH-FLOW) як різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, що мають безпосереднє відношення до операційної діяльності підприємства.

Схему розрахунку подамо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Розрахунок операційного CASH-FLOW

ПРЯМИЙ МЕТОД Сума, тис. грн.
(+) Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(-) Грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо
(-) Грошові видатки на утримання персоналу
(+) Інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності
(-) Інші грошові видатки для покриття операційних витрат, які не стосуються інвестиційної і фінансової діяльності
(-) Сплата відсотків за користування позиками
(-) Сплата податків на прибуток
= CASH-FLOW (операційний)

Таким чином, операційний чистий грошовий потік (CASH-FLOW) на ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» на кінець 2010 року становить 10851 тис.грн., тобто має позитивне значення, що зумовлено перевищенням надходжень над видатками. Найбільшу частку надходжень становлять надходження від реалізації продукції в обсязі 200426 тис.грн. Серед видатків вагому частку займають грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги в обсязі 131504 тис.грн. та інші грошові видатки для покриття операційних витрат, які не стосуються інвестиційної і фінансової діяльності в обсязі 41998 тис.грн.

Розрахуємо показники грошового потоку підприємства:

1) показник тривалості погашення заборгованості – визначається шляхом ділення позикового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізованої вартості поточної дебіторської заборгованості) на грошовий потік (CASH-FLOW) операційний. Показує, скільки років потрібно підприємству, щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності.

Аналіз управління грошовими потоками підприємства - №1 - открытая онлайн библиотека

Тобто для розрахунку зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності у розмірі 10851 тис.грн. ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» необхідно 3,6 років. Для зменшення цього показника необхідно підвищувати рівень CASH-FLOW, що буде позитивним для підприємства.

2) показник обернено пропорційний до тривалості погашення заборгованості. Відношення операційного CASH-FLOW до заборгованості нетто. Зображує здатність підприємства розрахуватися зі своїми боргами за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності.

Аналіз управління грошовими потоками підприємства - №2 - открытая онлайн библиотека

Здатність підприємства розрахуватися зі своїми боргами за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності становить 0,28 грн/грн.

3) показник самофінансування інвестицій, % – визначається шляхом ділення операційного CASH-FLOW на величину чистих інвестицій (сума приросту нематеріальних активів, основних засобів і довгострокових фінансових інвестицій). Вказує на частку інвестицій, профінансовану за рахунок внутрішніх джерел. Чим вищий цей показник, тим менше підприємство вдавалося до залучення зовнішніх фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій.

Аналіз управління грошовими потоками підприємства - №3 - открытая онлайн библиотека

Показник самофінансування інвестицій становить 384,9%, що є позитивним для підприємства і свідчить про те, що підприємство для фінансування власних чистих інвестицій створюєдостатньо внутрішніх джерел і менш залежне від зовнішніх фінансових ресурсів.

4) чиста CASH-FLOW-маржа, % – відношення CASH-FLOW операційного до обороту від реалізації. Показує, скільки відсотків виручки від реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності.

Аналіз управління грошовими потоками підприємства - №4 - открытая онлайн библиотека

Тобто, після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності на підприємстві залишається 5,4% виручки від реалізації.

5) показник відношення CASH-FLOW до власного капіталу. Показує чистий грошовий потік на одиницю власного капіталу.

Аналіз управління грошовими потоками підприємства - №5 - открытая онлайн библиотека

Тобто на одиницю власного капіталу підприємства припадає 0,14 грн./грн. операційного CASH-FLOW.

Отже, розрахувавши та проаналізувавши операційний чистий грошовий потік CASH-FlOW та показники грошового потоку підприємства, слід зазначити, що ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» сформував позитивний операційний чистий грошовий потік у розмірі 10851 тис.грн. При цьому найбільшу частку серед надходжень становлять грошові надходження від реалізації продукції (200426 тис.грн.), а серед видатків – грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги (131504 тис.грн.). Розрахунок показників грошового потоку свідчать про те, що даному підприємству необхідно 3,6 років, щоб розрахуватися зі своїми боргами, при цьому здатність розрахуватись становить 0,28 грн./ грн. Показник самофінансування становить 384,9 %, тобто підприємство мало залежить від зовнішніх кредиторів.