Тема 2. організація аудиту фінансової звітності

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначено чинним законодавством.

Метою аудиту фінансової звітності є встановлення достовірності та точності інформації, яка відображена в фінансовій звітності, її відповідність даним облікових регістрів.

Для досягнення поставленої мети повинні бути вирішені наступні завдання:

- перевірена наявність форм фінансової звітності;

- встановлена відповідність складених форм фінансової звітності вимогам П(С)БО та інших нормативно-правовим актам;

- перевірена відповідність окремих статей форм фінансової звітності даним регістрів бухгалтерського обліку.

Загальна стратегія аудиту передбачає проведення аудиту на основі таких чотирьох етапів як: організаційний, підготовчий, методичний, результативний .

Стратегія аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності Отинійського СТ відображена у табл. 2.1:

Таблиця 2.1

Стратегія аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ТДВ «Трембіта»

Етап аудиторської перевірки Мета і завдання аудиту Аудиторські процедури Аудиторські докази Виконавець Строки викона-ння При-мітки
Організацій-ний етап Ознайомлення з особливостями діяльності підприємства, ознайомлення з установчими документами.   Лист-зобов’язання, договір на проведення аудиту, установчі документи. Штефурак Г.Я. 18.05.16 +
Підготовчий етап Складання плану аудиторської перевірки   Стратегія та план аудиту Штефурак Г.Я. 20.05.16 +
Методичний етап Вивчення об’єктів аудиту, застосування тестів системи контролю, виконання процедур по суті ,перевірка одержаних результатів Спостереже-ня, перевірка, зовнішнє підтвердження, запит, повторне обчислення, аналітичні процедури. Фінансова звітність, наказ про облікову політику, установчі документи, регістри, відомості, первинні документи. Штефурак Г.Я. 25.05.16– 28.05.16 +
Результативний етап Групування одержаних даних, узагальнення результатів аудиту, формування аудиторського висновку   Робочі документи, аудиторський звіт, висновок. Штефурак Г.Я. 30.05.16 +

Продовження таблиці 2.1

Залежно від розмірів суб’єкта господарювання, складності аудиторської перевірки, досвіду роботи аудитора з певним суб’єктом господарювання, а також від знання його бізнесу залежить обсяг здійснення планування.

Процес проведення аудиту починається з перевірки фінансової звітності господарюючого суб'єкта. При аудиті всієї фінансової звітності чи виконанні окремого завдання, окремих об'єктів обліку - активу чи пасиву балансу, виникає необхідність провести оцінку якісних характеристик фінансової звітності.

Одним із найвпливовіших факторів, що впливає на процес аудиту є рівень ризику.

Тому необхідно провести оцінку ризику фінансової звітності підприємства та фінансово-господарської діяльності. Для визначення властивого ризику і ризику контролю, встановлення масштабів аудиторської перевірки та визначення аудиторської вибірки здійснимо тестування системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (табл. 2.3) .

Таблиця 2.3

Тестування системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю

Отинійського СТ

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка ризику (висока, середня, низька) Примі-тки
Так Ні Інформація відсутня
Чи достатня кваліфікація облікового персоналу? + - - Низька -
Чи визначена облікова політика на звітний період? + - - Низька -
Чи змінилася облікова політика порівняно з попереднім періодом? - + - Низька -
Чи були встановлені суттєві недоліки у системі обліку попередньою перевіркою: перевіркою податкових органів; іншими уповноваженими органами? - + - Низька -
Чи розроблений робочий план рахунків? + - - Низька -

Оцінивши систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю доцільно зазначити, що властивий ризик та ризик контролю визначено на рівні середнього.

Наступним кроком щодо організації аудиту фінансової звітності товариства є формування плану аудиту, який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту та розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які потрібні для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятного низького рівня. План аудиту на Отинійському СТ відображено у табл. 2.4:

Таблиця 2.4

План аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності Отинійське СТ

№ п/п Об’єкт аудиторської перевірки Термін виконання Виконавці
Організація аудиту фінансової звітності 16.05.2016 Штефурак Г.Я.
Організація внутрішнього аудиту 18.05.2016 Штефурак Г.Я.
Аудит установчих документів та облікової політики підприємства 19.05.16 Штефурак Г.Я.
Аудит необоротних активів 20.05.16 Штефурак Г.Я.
Аудит запасів та витрат діяльності 22.05.16 Штефурак Г.Я.
Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості 25.05.16 Штефурак Г.Я..
Аудит доходів та фінансових результатів 26.05.16-27.05.16 Штефурак Г.Я.
Аудит капіталу і зобов’язань 28.05.16 Штефурак Г.Я..
Аудит фінансової звітності 29.05.16 Штефурак Г.Я.

Отже, для проведення аудиту фінансової звітності необхідно оформити такі документи як лист-замовлення та лист-зобов’язання на проведення аудиторських послуг, а також укласти договір на проведення аудиту.

Для організації аудиту фінансової звітності було сформовано стратегію аудиту, проаналізовано фактори, що пливають на процес планування аудиторської перевірки, проведено тестування системи внутрішнього контролю для визначення рівня властивого ризику, ризику контролю та масштабів аудиту, складено план аудиту.