А – розмір ануїтетного платежу

3. Окремий платіж при заданій FV:

А – розмір ануїтетного платежу - №1 - открытая онлайн библиотека

4. Окремий платіж при заданій PV:

А – розмір ануїтетного платежу - №2 - открытая онлайн библиотека

Задача 1

Визначити скільки отримає інвестор за 3 років, якщо вкладе 120 тисяч гривень під 12% річних. Проценти нараховуються раз на рік за умовами складного нарахування. Порівняти реультати з простим нарахуванням відсотків.

Задача 2

Яка майбутня вартість 700 гр. од., вкладених під 10% річних на 5 років з нарахуванням відсотків один раз на квартал?

Задача 3

Що Ви оберете: 4500 доларів готівкою сьогодні чи 1200 доларів щороку протягом 4 років. Припустимо, що річна ставка відсотків 15%.

Задача 4

Шість платежів по 200 гр. од. кожен потрібно вносити за схемою пренумерандо, враховуючи, що річна ставка відсотків 15% за період між платежами. Скільки гр. од. буде у кінці останнього періоду? Як зміниться фінансовий результат при застосуванні схеми постнумерандо?

Задача 5

Які кошти треба мати сьогодні, щоб через п’ять років повернути борг у сумі 500 тис. грн. (банківський депозитний процент у перші два роки – 3,5% у наступні три роки – 5 %).

Задача 6

Скільки років потрібно вкладати по 100 грн. на рахунок у банку, щоб стати мільйонером? Річна ставка відсотків зі складним нарахуванням становить 17%.

Задача 7

Чому буде дорівнювати ефективна ставка, якщо номінальна ставка 25% при щомісячному нарахуванні?

G Ефективна ставка використовується для порівняння варіантів нарахування за різними проміжками часу

G Річна ефективна та номінальна ставки розрізняють у тих випадках, коли ставка встановлюється за один період, а використовується до другого періоду, причому за схемою складного відсотку

А – розмір ануїтетного платежу - №3 - открытая онлайн библиотека

м – кількість нарахувань

і – номінальна ставка

Задача 8

Можна отримати позику на наступних умовах: 1) щоквартальне нарахування відсотків з розрахунку 20% річних; 2) нарахування що півріччя за ставкою 21% річних. Обрати кращий варіант позики на основі розрахунку ефективної ставки відсотку.

Задача 9

Кредит у сумі 1000 грн. виданий 2 березня до 11 грудня під 30% річних, рік високосний. Визначити розмір заборгованості таких умов розрахунку: 360/360; 365/365; 365/360.

Задача 10

Визначити, під яку ставку процентів вигідніше розмістити капітал у сумі 10 млн. гр.од. на три роки під 40% річних простого нарахування чи 35% річних щоквартального складного нарахування.

Задача 11

Визначити доцільність двох проектів: маючи 100 тис. грн., купити будинок з метою його продажу через п’ять років за 120 тис. грн. чи покласти ці 100 тис. грн. у банк під 5% річних?

Задача 12

Організація міні-пекарні вартістю 40 тис. грн. має за прогнозованими розрахунками приносити упродовж п’яти років щорічний чистий прибуток у сумі 12 тис. грн.. Чи доцільний цей проект? (ставка дисконту - 10%)

Задача 13

В створюваний фонд коштів під майбутні витрати протягом 5 років надходять разові (ануїтетні) платежі в розмірі 40 тис. грн. Платежі надходять в кінці кожного періоду та на них нараховуються відсотки у розмірі 18,5 % щорічно.

Розрахувати майбутню вартість грошей.

Задача 14

Життєвий цикл інвестицій складає 3 роки. Розрахувати майбутню вартість грошового потоку, якщо надходження на початок кожного року складатиме: 10, 15 та 20 тис. грн. Савка відсотку 5 % на рік.

Задача 15

Визначте реальну вартість коштів за таких умов:

· очікувана номінальна майбутня вартість грошових коштів складає 3500 грн.

· реальна процентна ставка, використана в процесі дисконтування - 20% на рік;

· прогнозований річний темп інфляції – 15%;

· період дисконтування 2 роки, а його інтервал – 1рік.

Рекомендована література

 1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.- практ. Пособие. – 3 изд. испр. – М.: Дело. – 2004. – 280 с.
 2. Бланк И.А Управление инвестициями предприятия. – К.: Эльга, 2003.
 3. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Підручник.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.
 4. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. посіб. 2-е вид. – Суми: Університетська книга, 2004.
 5. Богатин Ю.В., Швандар В.А., Инвестиционный анализ: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
 6. Градісов В.М., Кравченко С.В.,Ісаєва О.І. Інвестування: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. – 164 с.
 7. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестуванн: Навчальний посібник. - К.: Комп’ютерпрес, 2001.
 8. Денісенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Алерта, 2003. – 432 с.
 9. Дука А.П. Теорі і практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004.
 11. Мойсеєнко І.В. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006 – 490 с.
 12. Основи інвестиційно-інновацйної діяльності: Навч. посіб. / За наук.ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2004. – 431 с.
 13. Пересада А. А. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2001. - 251 с.
 14. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.
 15. Шарп У., Александер Г., Бэйли ДЖ. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА_М, 2003. – ХІІ, 1028 с.

Практичне заняття 5