Виробнича програма підприємства, її зміст, основне завдання, етапи розробки

Тема3: Виробнича програма підприємства

ПЛАН

1. Виробнича програма підприємства, її зміст, основне завдання, етапи розробки.

2. Планування виробничої програми. Її оптимізація

3. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна, валова, реалізована і чиста продукція.

Проблемні питання

· На Вашу думку, що є основою плану виробництва продукції на су­часному підприємстві?

· Чому при складанні виробничої програми необхідно дотримуватися узгодженості між попитом ринку і можливостями підприємства?

· Чому іноді постає питання ситуаційного планування обсягів випуску продукції?

· За якими критеріями підприємству надається державне замовлення?

Нормативно-правова база:

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV, р. 1, гл. 2, ст.3, р. 4, гл. 22, ст.193.

Основна література:

2. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2003. – с.83-100;

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Друге видання .випр. і доп. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000»,2001. – с.47-54;

4. Семенов Г.А. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с.386-390.

Додаткова література:

5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства.: Підручник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001, - с.326-363;

6. Покропивний С.Ф. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – с.2001, с.116-133.

Ключові терміни і поняття:

Виробнича програма, виробнича потужність, обсяг виробництва, номенклатура, асортимент, система вимірників обсягу виробництва, товарна продукція, валова продукція, реалізована продукція, план продажу.

Виробнича програма підприємства, її зміст, основне завдання, етапи розробки.

Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва.

План виробництва визначає обсяг випуску продукції в плановому періоді відповідної номенклатури, асортименту та встановленої якості згідно з планом продажу в натуральному та вартісному вираженнях.

Виробнича програма складається з двох основних розділів:

1) план виробництва продукції в натуральному вираженні;

2) план виробництва продукції у вартісному вираженні.

Основним завданням плану є створення на стадії виробництва передумов для одержання максимального прибутку внаслідок оптимального обсягу випуску продукції при найкращому використанні виробничих ресурсів.

Розроблення плану відбувається у такій послідовності:

1) визначаються номенклатура й асортимент продукції, що випускається; потреба в ній та обсяги поставок (портфель замовлень і господарські договори, за окремими видами продукції, держзамовлення);

2) на основі обсягу поставок визначається обсяг виробництва кожного виробу в натуральному вираженні;

3) обсяг випуску за окремими виробами обґрунтовується виробничою потужністю;

4) за номенклатурними групами розраховується загальний обсяг виробництва у вартісному вираженні.

Рис. 1. Структура виробничої програми підприємства.

Цілі діяльності підприємства


Попит ринку   Можливості підриємства
 
  Виробнича програма  
 
Обсяг виробництва у натуральних од. виміру   Обсяг виробництва у вартісному вимірі
Номен- клатура Асорти- мент Напрямки використання   - товарна продукція
1.1. Реалізація
  1.2.   - реалізована продукція
2.1. Власні потреби
  2.2.
  2.3. Зміна залишків - валова продукція
…. …..
               

Ресурсне забезпечення

Вимірники плану:

- натуральні (штуки, тонни, метри тощо) – дозволяють визначити обсяг тільки однорідної продукції;

- умовно-натуральні – дозволяють всі види продукції звести до одного вигляду, прийнятого за базу (умовні метри, умовні тонни та ін.). Переведення натуральних показників в умовно-натуральні здійснюється за допомогою коефіцієнтів, що враховують трудомісткість виробів;

- вартісні (грн). – необхідні для узагальненої оцінки обсягів діяльності підприємства, яке виробляє широкий асортимент продукції;

- трудові – визначають сумарну трудомісткість програми в нормативній (нормо-годин) і фактичній (людино-годин) трудомісткості.

Виробнича програма підприємства, її зміст, основне завдання, етапи розробки - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис.2. Схема формування виробничої програми підприємства

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей,потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний з планом по праці і заробітній платі, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом.

Виробнича програма підприємств визначає склад, кількість і обсяг продукції, яка повинна бути виготовлена в плановому періоді і поставлена споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.

Отже, виробнича програма – це завдання з виробництва визначеної номенклатури продукції (послуг) відповідної якості та асортименту, що встановлюється підприємству в плановому періоді виходячи з потреб споживачів та цілей і можливостей самого підприємства.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку.

З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог:

- правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів;

- повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції;

- обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю.

В основу розробки виробничої програми повинна бути покладена реальна потреба в конкретній продукції. На рівні промислового підприємства конкретизація потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів і господарських договорів по розгорнутій номенклатурі виробів.

Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, у його бізнес-плані повинна бути представлена така важлива інформація, як характеристика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та конкурентів, стратегія маркетингу.

Вихідними даними, при плануванні виробничої програми є:

- перспективний план виробництва продукції і послуг;

- прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі досліджень змін ринкових елементів у часі, тобто попиту, пропозиції, цін, кількості конкурентів тощо;

- державний контракт та державне замовлення на продукцію підприємства – якщо таке існує;

- результати вивчення поточного попиту на продукцію;

- договори на виробництво та поставку продукції, які укладаються в результаті вільного продажу виробів на гуртових ярмарках;

- заходи щодо спеціалізації і кооперування виробництва;

- заходи щодо збільшення виробничих потужностей підприємства;

- дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді.

При складанні виробничого плану слід орієнтуватися на вибір таких товарів, послуг, які принесуть виробникам найбільші прибутки.

Під час розробки виробничої програми необхідно забезпечити узгодження між можливостями виробника (можливим випуском продукції) та потребами споживачів (бажаним обсягом збуту). При цьому це узгодження повинно враховувати не тільки обсяги виробництва у певні періоди часу, а й перелік видів продукції.

Таким чином, у ринкових умовах основними чинниками обмеження обсягів виробництва товарів та послуг є очікуваний попит та недостатність ресурсів (можливостей). Найчастіше фактором, що обмежує виробничі можливості підприємства, є виробнича потужність.

Підставою для визначення обсягу поставок конкретної продукції є портфель замовлень і господарські договори.

Виходячи з натуральних обсягів постачань і виробництва, розраховується загальний обсяг продукції у вартісному виразі: обсяг товарної продукції, валової продукції, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції.

План виробництва продукції складається за визначеною номенклатурою і асортиментом

Номенклатура– це укрупнений перелік назв окремих видів продукції, які випускаються або заплановані до випуску.

Асортимент - це розгорнутий перелік різновидів виробів в межах даної номенклатури, залежно від призначення, типу, артикулу, якості.

Номенклатура виробів підприємства може бути централізованою та децентралізованою.

Децентралізована номенклатура формується підприємством самостійно на основі вивчення ринкового попиту на свою продукцію та встановлення прямих контактів із споживачами шляхом укладання договорів поставок.

Централізована номенклатура формується шляхом укладання державних контрактів і державних замовлень.

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму са­мостійно, крім державного контракту та державного замовлення, розмір яких встановлюється відповідно до виробничих можливос­тей підприємства і за згодою дирекції.

Державний контракт і державне замовлення формуються на основі пропозицій міністерств і відомств - державних замовників. Фінансування державного контракту проводиться за рахунок коштів Державного бюджету, а державного замовлення – за рахунок власних коштів підприємства та організацій і наявних кредитних ресурсів.

Відповідно до Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV, р. 1, гл. 2, ст.3 Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній основі складу та обсягів продукції,необхідних пріоритетних державних потреб…

Державний контракт – це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб’єктом господарювання – виконавцем державного замовлення , в якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін і регулюються їх господарські відносини.

Система державного замовлення розповсюджена у всіх країнах з розвинутою ринковою економікою та не суперечить її принципам. Більше того, державне замовлення є престижним для підприємства і отримується, як правило, на конкурсній основі. Державне замовлення надається тим підприємствам, які забезпечують більш ефективне його виконання.

Відповідно до Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV, р. 4, гл. 22, ст.193 Суб’єкти господарювання…повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону,…договору.

Планування виробничої програми. Її оптимізація.

Планування виробничої програми в натуральному вигляді передбачає:

- визначення номенклатури й асортименту продукції, яка випускається;

- розрахунок потреби в продукції, обсягу виробництва по календарних періодах року (у головному плані) і обґрунтування планових обсягів виготовлення продукції виробничою потужністю, матеріальними і трудовими ресурсами.

Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюють на основі обсягу поставок (продажів):

ОВ = ОП - Зп + Зк

ОВ - обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях;

ОП - обсяг продажу (реалізації) в натуральних одиницях;

Зп, Зк - запаси продукції на складі відповідно на початок і на кінець планового року, натуральних одиниць.

Однак, натуральні вимірники не дозволяють визначити загальний обсяг та структуру виробництва на підприємствах, розрахувати витрати та прибуток підприємства від реалізації продукції.

Для узагальнюючої характеристики виробничої діяльності підприємства, окремих галузей та промисловості в цілому визначається обсяг продукції у вартісному вигляді. Основними вихідними даними при цьому є випуск продукції в натуральному вигляді та ціни.

Приклад розрахункувиробничої програми та обсягу товарної продукції (табл.1).