Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів

Казначейство - державний або муніципальний орган, голов­ним завданням якого є здійснення касового виконання бюджету. Головна мета запровадження казначейської форми виконан­ня бюджету - підвищення ефективності управління суспіль­ними фінансами. Касове виконання місцевого бюджету - це діяльність, пов'язана із зарахуванням коштів до місцевого бюджету, їх збері­ганням, витрачанням на передбачені в бюджеті цілі, а також об­ліком їх наявності. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів - це діяль­ність органів казначейства щодо здійснення віднесених до їх ком­петенції завдань і функцій у процесі виконання місцевих бю­джетів. Функції «бухгалтера»: реєстрація зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів, ведення обліку доходів і видатків бюджетів, складання звітності про виконання бюджетів.Функції «касира»:касове виконання бюджетів, перерахування міжбюджетних трансфертів. Функції «контролера»:контроль за цільовим спрямуванням і використанням бюджетних коштів, за дотриманням бух.обліку. Функції «контролера»:організаціяфунуціонування системи казначейства, управління ресурсами, надання позик.

55. Сутність, завдання, види та принципи фінансового контролю на місцевому рівні.

Фінансовий контроль на місцевому рівні - це діяльність суб'єктів контролю, спрямована на попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних і неефективних дій у сфері місце­вих фінансів; передбачає оперативне вжиття управлінських за­ходів щодо виправлення виявлених недоліків, компенсацію запо­діяної шкоди та застосування санкцій до винних осіб.Об'єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети, цільові фонди місцевого самоврядування, місцеві запозичен­ня, комунальне майно та земля, а також фінансова діяльність учасни­ків бюджетного процесу на місцевому рівні та підприємств комунальної власності.Суб'єктами фінансового контролю на місцевому рівні є органи дер­жавного управління, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані структурні підрозділи галузевих міністерств, відомств і державних ко­мітетів, фінансові та бухгалтерські служби установ, підприємств і ор­ганізацій комунальної власності, а також громадяни та громадські об'єд­нання, наділені контрольними повноваженнями щодо об'єктів фінансо­вого контролю. Попередній контроль проводиться до моменту здійснення фінансо­вих операцій, під час яких допускаються або можуть бути допущені по­рушення. Важливість попереднього фінансового контролю полягає в то му, що він покликаний перш за все запобігти порушенням у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Поточний контроль здійснюється під час проведення фінансових операцій та є складовою системи оперативного фінансового управління. Здійснення поточного контролю на етапі касового виконання бюджету не забезпечує повною мірою його високу результативність. Суттєвим недоліком попереднього та поточного контролю є їх висока вартість. Наступний контроль здійснюється після проведення фінансових операцій. Ос­новним призначенням наступного фінансового контролю є виявлення відхилень, упущених під час здійснення попереднього на поточного кон­тролю. Основними завданнями Державної контрольно-ревізійної служби у сфе­рі місцевих фінансів є:контроль за законним, цільовим і ефективним використанням кош­тів місцевих бюджетів, інших фінансових і матеріальних ресурсів орга­нів місцевого самоврядування; контроль за збереженням та використанням комунального майна;контроль за станом та достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в органах місцевого самоврядування, бюджетних установах, а та­кож на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з місце­вих бюджетів; розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень; проведення системного аналізу обставин і причин, які сприяють вчиненню фінансових порушень, та заходів для запобігання їм.