Складові оцінки міжнародної економічної діяльності країни в глобальній економіці

Форма для представлення результатів аналізу в фінальній грі-презентації

Позитивні тенденції
Опис тенденції та її впливу Фактори/ чинники впливу Методи/механізми/інструменти збереження позитивної тенденції
     
Негативні тенденції
Опис тенденції та її впливу Фактори/ чинники впливу Методи/механізми/інструменти мінімізації негативної тенденції
Переваги країни
Опис переваги Фактори/ чинники впливу Методи/механізми/інструменти збереження переваги
     
Загрози для країни
Опис загрози Фактори/ чинники впливу Методи/механізми/інструменти мінімізації загроз
     

Таблиця 1.

Складові оцінки міжнародної економічної діяльності країни в глобальній економіці

Складові Показники
Економічні Блок 1. Рівень соціально-економічного розвитку за методиками ООН та Світового Банку Класифікація за рівнем доходу ВВП/ВНД на душу населення ВНД на душу населення http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD ВВП на душу населення за ПКС http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD ВВП на душу населення http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD Структура ВВП https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx ВВП за компонентами http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95 ВВП країн ОЕСР http://www.oecd-ilibrary.org/economics/gross-domestic-product-in-us-dollars_2074384x-table3 Класифікація ООН(показники, ІЛР, ВНД на душу населення, динаміка) http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html
Блок 2. Зовнішня торгівля країни Місце країни в системі СОТ – статистичний додаток http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_world_trade_dev_e.htm Динаміка торгівлі – темпи росту та приросту, експорт та імпорт товарів та послуг, торгівельний баланс (відповідні показники в розділі Economic Policy & External Debt на сайті Світового банку http://data.worldbank.org/indicator/all ), основні торгівельні партнери та розподіл по групах товарів, рівень тарифів – профайли країни на сайті СОТ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm Торгівля за партнерами та регіонами країн ОЕСР http://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-in-goods-by-partner-countries-and-regions_20743920-table4 РОЗРАХУНКИ: Квоти (експортна, імпортна, ЗТО), сальдо торгівельного балансу Динаміка торгівлі на сайті UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
Блок 3. Міжнародні фінансові потоки країни ПІІ та ПЗІ країни, динаміка http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=98 РОЗРАХУНОК: ПІІ на душу населення, темпи росту Інвестиційна позиція країни http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/InterInvPos.aspx РОЗРАХУНОК: Частка прямих та портфельних інвестицій у ВВП (розрахувати за даними про ВВП та інвестиційної позиції країни), сальдо прямих та портфельних інвестицій Динаміка стану поточного http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD та фінансового рахунків http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx платіжного балансу Валютний курс, динаміка http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF Міжнародні валютні резерви на сайті UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87 На сайті МВФ http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ReserveTemplates.aspx РОЗРАХУНОК: достатність валютних резервів (обсяг до імпорту, обсяг до короткострокової заборгованості) Капіталізація національного ринку акцій (до ВВП) http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS Діяльність фінансових центрів на території країни http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/indicators/stock-markets-significance-national-economy
  Блок 4. Рівень зовнішньої заборгованості за методикою БМР-ОЕСР-Світового Банку Заборгованість країн за інструментами http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED Зовнішній борг за секторами http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/ExternalDebt.aspx Показники заборгованості (Борг/ВНД, % http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS ; Борг/Експорт,% http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD - валовий борг країни; Поточна вартість обслуговування боргу/Експорт,%) http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS
Блок 5. Ринок праці та міграційний капітал країни Зайнятість http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS Безробіття загальне http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS Безробіття довгострокове http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS Частково зайняті http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS Зайнятість по секторах економіки https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html#xx Індекс Джині http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI Мігранти у загальній кількості населення http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS Перекази мігрантів http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86  
Блок 6. Технологічний та інфраструк-турний розвиток країни Global Information Technology Report:Позиції країни у рейтингу http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf Індекс розвитку економіки знань Світового банку: Позиції країни у рейтингу http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp Високотехнологічний експорт (у % до всього експорту) http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS Частка товарів IКT в загальній торгівлі http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=15849 Кількість дослідників на 1 млн.населення http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6 Інженерно-технічний персонал (на 1 млн населення) http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.P6 Платежі роялті та за ліцензії, отримані та виплачені http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD
Блок 7. Глобалізація. Опис блоку. Особливої уваги заслуговує глобальний рівень міжнародної взаємодії країни, у тому числі з точки зору вирішення проблем, які потребують міжнародного співробітництва та координації зусиль усього людства. Глобальні проблеми настільки загострились, що без них неможливо скласти реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку країни. Мова йде про стан та якість навколишнього середовища, ті чи інші сторони розвитку продуктивних сил країни, про питання зовнішньої та внутрішньої політики. У цьому контексті виключного значення для розвитку будь-якої країни набуває демографічний фактор, який відображає взаємозв’язок темпів та пропорцій суспільного розвитку з кількісними та якісними характеристиками населення (його чисельністю, статево-віковою, сімейною структурами, з динамікою народжуваності, смертності, міграцій, станом здоров’я, розселенням, професійно-освітньою структурою тощо). Важливим є доступ до води, в тому числі питної, стан еенргозбереження, користування альтернативними джерелами енергії тощо.
Блок 7. Глобалізація Індекс глобалізованості країни KOF http://globalization.kof.ethz.ch/ Доступ до води (відновлювані водні джерела на душу населення) http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC Енергетична проблема: ВВП в дол.США за ПКС на 1 кг нафтового еквіваленту http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP Імпорт енергії (% від використовуваної) http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS Альтернативна та ядерна енергія (% від загальної) http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.CL.ZS Демографічна статистика http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind
Блок 8. Вплив неекономічних факторів Свобода преси Рівень політичної свободи в країні http://www.freedomhouse.org/ Рівень корупції/хабарництва в країні http://www.transparency.org/ http://www.transparency.org/publications/publications/other/corruption_perceptions_index_2011 http://www.mintzgroup.com/before-relationships-integrity-due-diligence-and-investigations.asp; http://www.mintzgroup.com/pdf/FCPAIntegrityDueDiligence.pdf Розвиток демократії в країні http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011 Гендерна рівність: індекс гендерного розриву World Gender Gap Index http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf Індекс якості життя http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf Міжнародний індекс щастя http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf Індекс благополуччя Legatum Prosperity Index http://www.prosperity.com/rankings.aspx

Загальні ресурси:

Статистика країн ОЕСР http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html

Агрегована інформація по країнах на сайті МВФ

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/NSDPPages.aspx

Статистика ЄС

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/a_to_z

Доступ до статистики UNCTAD

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Доступ до бази індикаторів Світового банку

http://data.worldbank.org/indicator/all

За кожним з блоків можна використовувати інформацію з рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (Global Competitivesness Index by WEF), в якому дано експертні оцінки як розвитку торгівлі країни, так і розвитку її фінансових ринків, інноваційної сфери та рівня технологічного розвитку, людського капіталу, бізнес-середовища

Рейтинг Глобальної конкуренто-спромож-ності Всесвітнього економічного форуму Позиції країни у рейтингу, динаміка Стадія конкурентоспроможності Ключові фактори конкурентоспроможності (стовпи) Фактори, які негативно впливають на конкурентоспроможність країни http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf - сторінка країни містить повну інформацію про неї