К.е.н., доцент Т.О. Кондратюк

Чернівці, 201_р.

Додаток Н

Перелік рекомендованої літератури

до дипломної роботи

Законодавчо-нормативна література

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. ; ISBN 966-7630-14-5.

2. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. ; ISBN 966-633-516-6.

3. Про інвестиційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] № 1560-XII від 18.09.91.

4. Про інноваційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] № 48 від 04.07.2002.

5. Про підтвердження відповідності [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 17 травня 2001 року № 2406-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №32. – С. 169.

6. Кодекс законів про працю України (зі змінами та допов.) [Текст] – К. : Атіка, 2002. – 96 с.

7. Конституція України [Текст] офіц. текст – К. : Україна, 1996.

8. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг). [Електронний ресурс] Проект //http://www.dstu.gov.ua/-guality/-zak- pol2.

9. Про банкрутство [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31.

10. Про власність [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1991. – 21 жовт.

11. Про зайнятість населення [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 1. – К., 1999. – С. 252-268.

12. Про захист прав споживачів [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30.

13. Про колективні договори і угоди: [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 6. – К., 1996. – С. 5

14. Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України [Текст] : [закон України : офіц. текст] Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916-XIV.

15. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування : [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1990. – 8 лют.

16. Про наукову і науково-технічну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 01.12.98 № 284-XIV.

17. Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 29 квіт.

18. Про оплату праці [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 8. - К., 1997.– С. 210-218.

19. Про оренду майна державних підприємств та організацій [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 25 берез.

20. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12.

21. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 15 грудня 1993р. №3687-ХІІ.

22. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 15 грудня 1993р. № 3689-XIІ.

23. Про охорону праці [Текст] : [закон України : офіц. текст] Т. 4. – К., 1996. – С. 114-133.

24. Про інноваційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 4 липня 2002 p. № 40-IV.

25. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 15. – К., 1999. С. 332-343.

26. Про приватизаційні папери [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 4 квіт.

27. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 16.07.99 № 991.

28. Про споживчу кооперацію [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1991. – 9 трав.

29. Про товарну біржу [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1993. – 11 січ.

30. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції [Текст] : [указ Президента України] від 23 лютого 2001 року №113 // Урядовий кур'єр.-2001. – №42. – С.10.

31. Системи управління якістю : ДСТУ ISO 9001-2001. [Текст] – К. : Держстандарт України, 2001.

32. Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та допов. на 15 вересня 2004 р. : (Відповід. офіц.текстові) [Текст] – К. : Вид. Паливода А.В., 2004.


Основна література

33. Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва. – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 352 с.

34. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание : Пер. с англ. [Текст] / И. Ансофф – СПб : Питер, 2009. – 344 с.

35. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : Пер. с англ. – 10-е изд. [Текст] / М. Армстронг – СПб : Питер, 2009. – 848 с.

36. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : Пер. с англ. – 8-е изд. [Текст] / М. Армстронг – СПб : Питер, 2008. – 832 с.

37. Бай С.І. Розвиток організації : політика, потенціал, ефективність : монографія. [Текст] / С.І. Бай – К. : КНТЕУ, 2009. – 280 с.

38. Барна Н.В. Іміджелогія : Навчальний посібник для дистаційного навчання [Текст] / Н.В. Барна ; за навч. ред. В.М. Бебика – К. : Університет «Україна», 2007. – 217 с.

39. Бізнес-менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л.І. Федулова, В.Г. Федоренко, В.Ф. Гриньов та ін. ; за заг. ред. Л.І. Федулової – К. : МАУП, 2007. – 632 с.

40. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. [Текст] / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула – Львів : В-во націон.. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 559 с.

41. Білоскурська О.В. Сучасне діловодство : Термінологічний словник-довідник [Текст] / Укл. О.В. Білоскурська, Ю.М. Пацаранюк – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 127 с.

42. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник. [Текст] / Л.Д. Буряк – К. : КНЕУ, 2007. – 432 с.

43. Варенко В.М. Референтна справа : навчальний посібник. [Текст] / В.М. Варенко – К. : Кондор, 2009. – 212 с.

44. Виробничий менеджмент ресторанного господарства : опорний конспект лекцый [Текст] / Г.Т. П”ятницька, Н.О. П”ятницька – К. : КНТЕУ, 2008. – 88 с.

45. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. [Текст] / І.Б. Гевко – К. : Кондор, 2009. – 187 с.

46. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навчальний посібник [Текст] / І.Б. Гевко - К. : Кондор, 2005. – 228с.

47. Гліненко Л.К. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України : монографія [Текст] / Л.К.Гліненко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 776 с.

48. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие. [Текст] / И.В. Головнева – К. : Кондор, 2008. – 172 с.

49. Грант Р. Современный стратегический анализ : Пер. с англ. [Текст] / Р. Грант ; под ред. В.Н. Фунтова – 5-е изд. – СПб : Питер, 2008. – 560 с.

50. Діденко В.М. Менеджмент : підручник. [Текст] / В.М. Діденко – К. : Кондор, 2008. – 584 с.

51. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : Навчальний посібник. [Текст] / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко – К. : Алерта, 2008. – 477 с.

52. Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / О.В. Доброзорова, І.В. Осадчук – К. : Кондор, 2009. – 452 с.

53. Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник [Текст] / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. ; під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. - К. : ВД «Професіонал», 2004. - 960 с.

54. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту студентів, що навчаються за напрямом «Менеджмент», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» : Навчально-методичне видання [Текст] / за ред. В.Ф. Проскури, А.Г. Лизунець – К. : Кондор, 2009. – 128 с.

55. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник. [Текст] / М.А. Йохна, В.В. Стадник - К. : Видавничий центр «Академія», 2005. - 400 с.

56. Кайро Дж. Суперменеджер : мотивация и самодисциплина : Пер. с англ. [Текст] / Дж. Кайро – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 128 с.

57. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : Монографія [Текст] / Л.М. Карамушка, О.А. Філь – К. : Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с.

58. Козюра В.Д. Еволюція управлінської думки : нарис історії розвитку теорії соціального управління : Навчальний посібник. [Текст] / В.Д. Козюра, Ю.В. Ящуринський – К. : ВД «Персонал», 2008. – 288 с.

59. Колпаков В.М. Організація праці менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / В.М. Колпаков – К. : ВД «Персонал», 2008. – 432 с.

60. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : Пер. с англ. [Текст] / Жан-Жак. Ламбен ; под ред. В.Б. Колчанова – СПб : Питер, 2008. – 800 с.

61. Лудченко Я. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів : Навчальний посібник. [Текст] / Я. Лудченко – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 208 с.

62. Лукаш Ю.А. Имидж компании - «золотой ключик» успеха. [Текст] / Ю.А. Лукаш – М. : Дело и Сервис, 2007. – 112 с.

63. Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції : Навчальний посібник. [Текст] / І.Ю. Матюшенко, В.П. Божко – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

64. Менеджмент : Підручник [Текст] / В.Г. Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін та ін. ; За наук. ред. В.Г. Федоренка – К. : Алеута, 2008. – 652 с.

65. Митяй О.В. Проектний аналіз : Навчальний посібник. [Текст] / О.В. Митяй – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.

66. Михайловська О.В. Операційний менеджмент : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. [Текст] / О.В. Михайловська – К. : Кондор, 2008. – 550 с.

67. Менеджмент : Навчальний посібник [Текст] / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич, А.С. Соломко та ін.. ; за заг. ред. Г.Є. Мошека – К. : Кондор, 2009. – 392 с.

68. Монастирський Г.Л. Теорія організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Г.Л. Монастирський – К. : Знання, 2008. – 319 с.

69. Музиченько А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : Навчальний посібник. [Текст] / А.С. Музиченько – К. : Кондор, 2005. – 406 с.

70. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій : Підручник. [Текст] / Г.В. Осовська, О.А. Осовський – К. : Кондор, 2009. – 680 с.

71. Пасічник В.Г. Організація виробництва. – Навчальний посібник. [Текст] / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

72. Пивоваров С.Э. Международный менеджмент : Учебник. – 4-е изд. [Текст] / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич – СПб : Питер, 2008. – 720 с.

73. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. – 2-е вид., перероб. і доп. [Текст] / Л. Погребна – Харків : Фактор, 2008. – 416 с.

74. Податковий менеджмент : Підручник. [Текст] / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима та ін.. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

75. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 с.

76. Портфельне інвестування : Навчальний посібник [Текст] / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко та ін.. – К. : КНЕУ, 2004. – 408с.

77. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : Навчальний посібник. [Текст] / В.М. Приймак – К. : Атіка, 2008. – 240 с.

78. Рзаєва С.Л. Експертні оцінки в менеджменті : Монографія. [Текст] / С.Л. Рзаєва – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.

79. Рудинская Е.В. Корпоративный менеджмент : Учебное пособие. [Текст] / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич – К. : КНТ ; Эльга-Н, 2008. – 416 с.

80. Системы, методы и инструменты менеджмента качества : Учебник [Текст] / М.М. Канне, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков та ін.. ; под ред. М.М. Канне – СПб : Питер, 2009. – 560 с.

81. Ситник Й. Менеджмент організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Й. Ситник – Львів : Тріада плюс, 2008. – 456 с.

82. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент : стратегія і тактика. – Книга 2. Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки [Текст] / М.Н. Скворцов ; за ред. В.П. Давидової – К. : Кондор, 2007. – 416 с.

83. Скібіцька Л.І. Менеджмент підприємницької діяльності. [Книга 1]. Організація бізнесу : навчальний посібник [Текст] / Л.І.Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с.

84. Скібіцька Л.І. Тайм-менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л.І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.

85. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : Навчальний посыбник. [Текст] / О.М. Скібіцький – К. : ЦУЛ, 2009. – 568 с.

86. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник. [Текст] / О.М. Скібіцький – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с.

87. Скороходов В.А. Автоматизоване робоче місце менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / В.А. Скороходов, І.М. Худякова – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 416 с.

88. Сорока П.М. Інформаційний менеджмент : Навчальний посібник для дистаційного навчання [Текст] / П.М. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського – К. : Університет «Україна», 2008. – 535 с.

89. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. [Текст] / О.М. Сумець – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 416 с.

90. Сысоева С. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице. [Текст] / С. Сысоева, Е. Бузукова – СПб : Питер, 2008. – 336 с.

91. Тарасюк Т.М. Управління проектами. [Текст] / Т.М. Тарасюк – К. : Каравелла, 2004. – 344 с.

92. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент : практикум : Навчальний посібник. [Текст] / Н. Тарнавська, О. Напора – Тернопіль : Карт-бланш ; К. : Кондор, 2008. – 287 с.

93. Тян Р.Б. Управління проектами [Текст] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко – К. : Центр навчальної літератури, 2004, - 224 с.

94. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : Навчальний посібник [Текст] / С.П. Шевчук, В.А. Скороходов, В.М. Жуковська та ін. – К. : ВД «Професіонал» ; ЦУЛ, 2010. – 181 с.

95. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України : Навчальний посібник. [Текст] / В.Г. Федоренко – К. : МАУП, 2004. – 272 с.

96. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності. [Текст] / В.Г. Федоренко – К. : Атака, 2004. – 431 с.

97. Федулова Л.І. Менеджмент організацій. Підручник. [Текст] / Л.І. Федулова ; за заг. редакцією Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2004.

98. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Ф.І. Хміль – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 333 с.

99. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент : Учебное пособие. – 2-е изд. [Текст] / М.Б. Шифрин – СПб : Питер, 2009. – 320 с.

100. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. [Текст] / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало – Суми : Університетська книга, 2009. – 301с.

101. Эдерсхейм Э. Лучшие идеи Питера Друкера : Пер. с англ. [Текст] / Э. Эдерсхейм – СПб : Питер, 2008. – 384 с.

102. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов : Пер. с англ. [Текст] / П. Этрилл ; под ред. Е.Н. Бондаревской – 3-е изд. – СПб : Питер, 2007. – 608 с.