ОА-42, ОА-47 (заочна форма навчання)

Програма

державного екзамену з дисциплін «Фінансовий облік І»,

«Фінансовий облік ІІ»

фахової підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр

для студентів IV курсу, груп ОА-41, ОА-42, ОА-43 (денна форма навчання),

ОА-42, ОА-47 (заочна форма навчання)

обліково-економічного факультету

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Укладач: _____________ к.е.н. Кудлаєва Н.В.

(підпис)

Чернівці

Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням «бакалавр» полягає у сприянні всебічного розвитку студента як особистості та найвищої цінності суспільства, збагаченні інтелектуального потенціалу народу, у наданні студентам можливості вільного вибору рівня і напрямку освіти, посиленні глибини та фундаментальності знань, в інтеграції України у світову систему освіти.

Базовий характер рівня бакалавра забезпечується спеціально підібраними соціально-економічними, фундаментальними і професійно орієнтованими навчальними дисциплінами. Однією з передбачених форм завершення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр і є державний екзамен з дисциплін фахової підготовки. До державного екзамену з профілюючих дисциплін включені питання з нормативних програм дисциплін «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «бакалавр», складеної Науково-методичною комісією з економічної освіти.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік І» є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку активів на підприємствах різних форм власності.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік ІІ» є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку капіталу та зобов’язань на підприємствах різних форм власності.

Таким чином, бакалавр - це гармонійно розвинена особа з фундаментальною-гуманітарною та ґрунтовною теоретичною і практичною підготовкою в галузі обліку, високим загальним рівнем освіченості та культури, потенціалом для широкого вибору конкретних напрямів подальшого навчання або практичної діяльності за фахом обліковця, умінням самостійно продовжувати навчання, широким кругозором, твердою вірою в свої сили, високо розвинутим відчуттям реальності, емоційною стійкістю, вмінням працювати в умовах дефіциту інформації, ресурсів та браку часу. Він повинен бути ініціативним та наполегливим, йому потрібно безперервно поповнювати свої знання.

Державний екзамен з фахових дисциплін має ряд особливостей, які необхідно враховувати при його підготовці і складанні.

По-перше, необхідно не лише продемонструвати глибокі знання суті питання, а й усвідомити багатогранність проблеми, що аналізується, виділяти ключові сторони та специфіку їхніх проявів.

По-друге, студент повинен мати власну позицію щодо проблем, які розглядаються.

Ці та деякі інші вимоги до підготовки і складання державного екзамену з фахової дисципліни свідчать про його комплексність та орієнтацію на широкий зв’язок з практикою ринкової трансформації економіки України.


«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І»

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Поняття фінансового обліку. Предмет та метод фінансового обліку. Державне регулювання обліку та функції Методологічної ради з бухгалтерського обліку. Принципи обліку. Організація обліку на підприємстві. Облікова політика та етапи її формування. Методичні рекомендації щодо формування облікової політики.

Тема 2. Облік запасів

Склад, оцінка та визнання запасів підприємств. Порядок формування первісної вартості одержаних запасів з різних джерел. Характеристика транспортно – заготівельних витрат, їх склад та порядок розподілу. Методи оцінки списання використаних запасів. Документальне оформлення руху запасів. Аналітичний облік запасів. Синтетичний облік руху запасів. Особливості обліку МШП та товарів. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

Тема 3. Облік грошових коштів

Нормативно – правове забезпечення та порядок ведення касових операцій в Україні. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення Касової книги. Ліміт залишку готівки в касі та порядок його обчислення. Синтетичний та аналітичний облік готівки в касі. Порядок відкриття рахунків у банку. Документальне оформлення руху коштів на рахунках в банку. Особливості опрацювання виписок в банку. Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках в банку. Особливості обліку операцій на валютному рахунку. Облік інших грошових коштів. Порядок обліку еквівалентів грошових кошті. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

Тема 4. Облік основних засобів

Склад, характеристика, класифікація, оцінка та визнання основних засобів. Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів. Організація аналітичного обліку основних засобів Облік капітальних інвестицій. Синтетичний облік руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Порядок переоцінки та зменшення корисності основних засобів.

Порядок нарахування зносу на основні засоби та його відображення в обліку. Особливості нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів. Облік орендних операцій. Порядок проведення інвентаризації основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік нематеріальних активів

Поняття, склад, характеристика, визнання та оцінка нематеріальних активів. Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації на нематеріальні активи. Облік зносу нематеріальних активів. Особливості проведення інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів. Порядок визначення зменшення корисності нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 6. Облік поточних фінансових інвестицій

Склад, характеристика та визнання фінансових інвестицій. Первісна оцінка та оцінка поточних фінансових інвестицій на дату балансу. Документальне оформлення поточних фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Поняття та види довгострокових фінансових інвестицій. Документальне оформлення здійснених довгострокових фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій за методом амортизованої вартості. Порядок визначення дисконту (премії) по облігаціях, ефективної ставки відсотку та амортизованої вартості. Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік дебіторської заборгованості

Поняття, склад, визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Документальне оформлення виникнення, погашення та списання дебіторської заборгованості. Порядок розрахунків з покупцями та замовниками. Облік короткострокових векселів одержаних.

Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості по авансах виданих по нарахованих доходах, по претензіях, за відшкодуванням завданих збитків, з членами кредитних спілок, з державними цільовими фондами. Резерв сумнівних боргів: порядок створення, використання, списання та облік. Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Тема 9. Облік витрат виробництва

Склад та класифікація витрат виробництва. Поняття, склад, характеристика загальновиробничих витрат. Методика розподілу загальновиробничих витрат та їх включення до собівартості продукції, робіт, послуг. Документальне оформлення здійснених витрат виробництва та загальновиробничих витрат. Синтетичний облік витрат основного та незавершеного виробництва. Облік витрат допоміжних виробництв. Поняття, класифікація та облік браку виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва. Розкриття інформації про витрати виробництва у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік готової продукції

Собівартість продукції та методи її калькулювання. Порядок обчислення фактичної собівартості виготовленої та реалізованої продукції. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції. Розкриття інформації про готову продукцію у фінансовій звітності.

Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів

Поняття та характеристика витрат майбутніх періодів. Синтетичний та аналітичний облік витрат майбутніх періодів. Порядок розподілу та списання витрат майбутніх періодів.

Розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у фінансовій звітності.

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 436-ІV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Інструкція про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

6. Інструкція про службове відрядження в межах України та за кордон [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 зі мінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. № 1327 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

9. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

10. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Електронний ресурс] : Наказ Мінпромполітики України від 9 липня 2007 року № 373. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

11. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 22.12.2000 р. № 356 зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний ресурс] : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

13. Методичні рекомендації щодо формування облікової політики [Електронний ресурс] : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 10 жовтня 1999 р. № 237 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» [Електронний ресурс] Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 24 рудня 2004 р. № 817 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на дослідження» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 28 вересня 2008 р. № 323 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2008 р. № 1577 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

31. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879 зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

32. Положення про порядок реєстрації випуску акцій [Електронний ресурс] : Рішення ДКЦПФР від 26.04.2007 р. № 942. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

33. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 22 січня 1996 року № 116 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

34. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

35. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

36. Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей [Електронний ресурс] : Закон України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

37. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV зі змінами і доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

38. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240 – ІІІ зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

39. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

40. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів [Електронний ресурс] : Наказ Державного комітету статистики України 22 травня 1996 року № 145. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

41. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства статистики України 21 червня 1996 року № 193. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

42. Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства статистики України 29 грудня 1996 року № 352. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

43. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 22.11.2004 р. № 732 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

44. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. № 841. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

45. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР зі змінами і доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

46. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

47. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560 – ХІІ зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

48. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2374 – ІІІ зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

49. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

50. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-ІV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Допоміжна

51. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2006. - 282с.

52. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.

53. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.

54. Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Лисенко Н.М. та ін. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: Навч. посіб. /за заг. ред. М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 584 с.

55. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. - Львів: «Ажур», 2010.-440 с.

56. Бухгалтерський облік ІІ: Сук Л.К., Сук П.Л.- Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. К.: Вид-во «Знання», 2012.- 647 с.

57. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. - Львів: «Ажур», 2010. - 1220 с.

58. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

59. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010. – 536 с.

60. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

61. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч.посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

62. Голов С.Ф., Костюченко В. М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям «Економіка і підприємництво», спец. «Облік і аудит» - К. : Лібра, 2005. - 976с.

63. Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. - 416 с.

64. Гордієнко Н. І. Фінансовий облік: навч. Посібник. – 2- е вид., доп. / Н.І. Гордієнко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2013. – 284 с.

65. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 469 с.

66. Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

67. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2009. - 422 с.

68. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: Первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. - вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

69. Коблянська О.І. Фінансовий облік Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 471 с.

70. Крупка Я.Д. Фінансовий облік: підручник / Я.Д. Крупка, 3.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк [та ін.] - 2-ге вид., доп. і перероб. - К: Кондор-Видавництво, 2013. – 551 с.

71. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 608 с.

72. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник.- К.: «ЦНЛ», 2006.- 659 с.

73. Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Навч. посібник.Ч.1.- К.: Аграрна наука, 2009. – 480 с.

74. Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» - Одеса: ОНЕУ, 2012. – 670 с.

75. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навч.посібник – Київ.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

76. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К.: Кондор, 2005. -504 с.

77. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст]: монографія / [Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін. ]; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». - Київ: Акад. фін. упр., 2013. - 294 с.

78. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010. - 510 с.

79. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навч.-метод. посіб. /За ред. Шарманської В. К.: Знання, 2003. – 268 с.

80. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

81. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 178 с.

82. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

83. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: Навч.посіб.-К.:ЦУЛ, 2007.-528 с.

84. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник - 6-ге вид. доповнене й перероблене. - К.: Алерта, 2013. - 982 с.

85. Фінансовий облік. Навч. посібник. / За ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

86. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.: Академія, 2005. – 672 с.

87. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.

14. Інформаційні ресурси

88. Офіційний сайт «Бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.balance.ua

89. Офіційний сайт бази українського законодавства в Інтернеті [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lawukraine.com

90. Офіційний сайт великої економічної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.economics.com.ua

91. Офіційний сайт газети «Все про бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.vobu.com.ua

92. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

93. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dkrs.gov.ua

94. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.sfc.gov.ua

95. Офіційний сайт для бухгалтерів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.buhgalteria.com.ua

96. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.libr.dp.ua

97. Офіційний сайт Електронної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib.com.ua

98. Офіційний сайт електронної бібліотеки бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.pro-u4ot.info

99. Офіційний сайт електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dev.lac.lviv.ua/lib

100. Офіційний сайт журналу «Дебет-кредит» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dtkt.com.ua

101. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.me.gov.ua

102. Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mlsp.gov.ua

103. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin.gov.ua

104. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib-gw.univ.kiev.ua

105. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua

106. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

107. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.alpha.rada.kiev.ua

108. Офіційний сайт нормативних актів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nau.kiev.ua

109. Офіційний сайт Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uacaa.org/ukr/ - www.ufpaa.org/ua

110. Офіційний сайт урядового порталу Кабінету Мінстрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kmu.gov.ua

111. Офіційний сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua


«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ»

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань

Поняття зобов’язань, їх класифікація, оцінка та визнання. Основні види та форми розрахункових взаємовідносин. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх синтетичний та аналітичний облік. Порядок використання короткострокових векселів для розрахунків з постачальниками. Облік зобов’язань забезпечених виданими короткостроковим векселями. Облік розрахунків за іншими операціями.

Поняття, види позик та порядок укладання кредитних угод. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банку. Відстрочені та прострочені короткострокові позики. Порядок виникнення та облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Порядок та облік розрахунків з учасниками. Порядок відображення у звітності інформації про поточні зобов’язання.

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань

Поняття довгострокових зобов’язань та їх склад. Порядок укладання угод на отримання довгострокових позик. Документальне оформлення виникнення та погашення заборгованості по довгострокових позиках. Організація аналітичного та синтетичного обліку довгострокових позик. Документальне оформлення розрахунків векселями. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових векселів виданих.

Характеристика облігацій та їх класифікація. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями. Порядок визначення амортизації премії та дисконту.

Поняття фінансової оренди. Документальне оформлення орендованих основних засобів та майнових комплексів. Порядок визначення мінімальних орендних платежів та їх теперішньої вартості. Організація розрахунків з фінансової оренди. Синтетичний облік довгострокових зобов’язань з фінансової оренди.

Порядок відображення у звітності інформації про довгострокові зобов’язання.

Тема 3. Облік праці та її оплати

Заробітна плата: види, поняття та форми. Документальне оформлення праці та її оплати. Облік персоналу та використання робочого часу. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам. Організація аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам. Депонована заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Індексація та компенсація заробітної плати. Види утримань із заробітної плати та порядок їх здійснення.

Види відпусток, порядок нарахування відпускних та створення резерву на оплату відпускних.

Види допомог по соціальному страхуванню, порядок їх надання, обчислення та обліку. Порядок здійснення розрахунків за єдиним соціальним внеском та їх облік.

Порядок відображення у звітності інформації про працю та її оплату.

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

Види податкових платежів та їх класифікація. Документальне оформлення розрахунків з бюджетом. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Особливості обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток. Порядок визначення та облік відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань. Облік розрахунків по податку на доходи фізичних осіб, по платі за землю, акцизному податку, по єдиному податку.

Порядок відображення у звітності інформації про розрахунки з бюджетом.

Тема 5. Облік доходів і витрат

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх взаємозв’язок з рахунками бухгалтерського обліку. Визнання, склад та оцінка доходів підприємств. Класифікація доходів. Документальне оформлення одержаних доходів. Облік доходів від різних видів діяльності. Поняття, характеристика та визнання витрат. Класифікація витрат. Документальне оформлення здійснених витрат. Облік витрат за елементами. Облік витрат діяльності.

Порядок відображення у звітності інформації про доходи та витрати.

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Склад доходів майбутніх періодів та порядок їх обліку. Порядок відображення у звітності інформації про доходи майбутніх періодів.

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності. Характеристика П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Порядок відображення у звітності інформації про фінансові результати.

Тема 8. Облік власного капіталу

Характеристика складових власного капіталу підприємства. Статутний (зареєстрований) капітал підприємств та порядок його формування на підприємствах різних форм власності і організаційно-правових форм. Синтетичний облік формування та змін статутного (зареєстрованого) капіталу. Неоплачений капітал та порядок його обліку.Порядок відображення у звітності інформації про неоплачений капітал.

Облік пайового капіталу. Характеристика та склад додаткового капіталу. Особливості обліку емісійного доходу, іншого вкладеного капіталу, безоплатно отриманих необоротних активів. Облік капіталу у дооцінках. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Поняття та значення резервного капіталу. Порядок формування та організація синтетичного обліку резервного капіталу. Поняття вилученого капіталу. Синтетичний та аналітичний облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік використання прибутку.

Порядок відображення у звітності інформації про власний капітал.

Тема 10. Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність, її склад та вимоги до складання. Принципи підготовки та якісні характеристики звітності. Порядок розгляду, затвердження, оприлюднення та строки подання звітності. Терміни зберігання фінансової звітності.

Бухгалтерський баланс: його зміст та структура. Взаємозв’язок балансу та плану рахунків бухгалтерського обліку. Визнання статей балансу. Характеристика статей балансу. Методичні рекомендації щодо складання балансу (звіту про фінансовий стан). Характеристика НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Побудова форми № 2 «Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)».

Зміст Звіту про рух грошових коштів. Побудова форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Методика та послідовність складання Звіту про рух грошових коштів згідно національних стандартів бухгалтерського обліку. Структура Звіту про власний капітал. Методичні рекомендації зі складання звітності «Звіт про власний капітал».

Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності у відповідності з НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Характеристика та структура П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».


Список рекомендованої літератури

Основна

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 436-ІV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: за станом на 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 24.12.2004 р. № 818 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету статистики від 13 січня 2004 року № 5 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено Постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

6. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-VIII зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: за станом на 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 22.12.2000 р. № 356 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

8. Методичні рекомендації щодо облікової політики: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: за станом на 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

13. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 р. № 2826 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на дослідження»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov.ua.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 р. № 617 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 рудня 2004 р. № 817 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

34. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

35. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу: Затверджено Рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 р. № 2998 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

36. Порядок визначення класу ризику виробництва за видами економічної діяльності та Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва: Постанова Кабінету міністрів України від 08.02.2012 р. № 237 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

37. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

38. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства: Рішення НКЦПФР від 06.03.2012 р. № 371 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

39. Порядок обчислення середньої заробітної плати [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

40. Порядок подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

41. Порядок проведення індексації грошових доходів населення: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

42. Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій: Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 31.07.2012 № 1073 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

43. Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [Електронний ресурс]: Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

44. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

45. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

46. Про відпустки [Електронний ресурс]: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

47. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

48. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

49. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. які спричинили втрату працездатності: Закон України від 25 березня 2005 року № 2505 – ІV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

50. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240 – ІІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

51. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці: Затверджено Постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

52. Про затвердження типових форм сертифікатів іменних цінних паперів: Затверджено рішенням Держкомісцінних паперів України 22 серпня 1999 року № 160 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

53. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016 р. № 21 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

54. Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення: Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 958 зі мінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

55. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08 липня 2010 року № 2464 – VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

56. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560 – ХІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

57. Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

58. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2374 – ІІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

59. Про обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

60. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 1081/95-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

61. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 727/97-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

62. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

63. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-ІV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: за станом на 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями / Верховна рада України: CD – вид-во «Інфодиск», 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Допоміжна

64. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посібник] / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. - Львів: Ажур, 2010. – 440 с.

65. Бухгалтерський облік ІІ / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Університет «Україна», 2005. – 701с.

66. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/ За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: «Ажур», 2010. – 1220 с.

67. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика / Н.І.Верхоглядова. – К.: ЦНЛ, 2010. – 536 с.

68. Волкова І.А. Фінансовий облік–2 / І.А. Волкова. – К.: ЦУЛ, 2010. – 224 с.

69. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік–2 / Л.М. Гавриловська, Т.В. Головко, А.С.Ларіонова. – К.: КНЕУ, 2008. – 280 с.

70. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні / В.М. Добровський, Є.І. Свідерський, М.І. Бондар. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

71. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко – К.: Знання, 2009. - 422 с.

72. Орлова В.К. Фінансовий облік / В.К.Орлова. – К.: ЦНЛ, 2010. - 510 с.

12. Інформаційні ресурси

73. Офіційний сайт «Бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.balance.ua

74. Офіційний сайт бази українського законодавства в Інтернеті [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lawukraine.com

75. Офіційний сайт великої економічної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.economics.com.ua

76. Офіційний сайт газети «Все про бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.vobu.com.ua

77. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

78. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dkrs.gov.ua

79. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.sfc.gov.ua

80. Офіційний сайт для бухгалтерів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.buhgalteria.com.ua

81. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.libr.dp.ua

82. Офіційний сайт Електронної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib.com.ua

83. Офіційний сайт електронної бібліотеки бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.pro-u4ot.info

84. Офіційний сайт електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dev.lac.lviv.ua/lib

85. Офіційний сайт журналу «Дебет-кредит» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dtkt.com.ua

86. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin.gov.ua

87. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib-gw.univ.kiev.ua

88. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua

89. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

90. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.alpha.rada.kiev.ua

91. Офіційний сайт нормативних актів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nau.kiev.ua

92. Офіційний сайт Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uacaa.org/ukr/ - www.ufpaa.org/ua

93. Офіційний сайт урядового порталу Кабінету Мінстрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kmu.gov.ua

94. Офіційний сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Перелік питань держаного іспиту з дисципліни «Фінансовий облік І»

1. Облікова політика та етапи її формування.

2. Порядок ведення та облік касових операцій.

3. Облік операцій на рахунках в банку.

4. Облік інших грошових коштів.

5. Облік поточних фінансових інвестицій.

6. Особливості обліку фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка.

7. Особливості обліку фінансових інвестицій за методом участі у капіталі

8. Поняття, склад, визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

9. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік короткострокових векселів одержаних.

10. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

11. Порядок створення, використання та облік резерву сумнівних боргів.

12. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами.

13. Облік розрахунків за авансами виданими, нарахованими доходами та претензіями.

14. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків, з членами кредитних спілок та іншими дебіторами.

15. Облік капітальних інвестицій.

16. Поняття, склад, визнання та оцінка основних засобів.

17. Облік основних засобів.

18. Методи обчислення амортизації основних засобів відповідно до П(С)БО 7. Облік амортизації та зносу основних засобів.

19. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

20. Порядок нарахування та облік зносу інших необоротних матеріальних активів.

21. Склад, класифікація, оцінка та визнання нематеріальних активів.

22. Облік нематеріальних активів.

23. Облік виробничих запасів.

24. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів.

25. Особливості обліку товарів та торговельної націнки та транспортно-заготівельних витрат.

26. Облік витрат виробництва.

27. Поняття, класифікація та облік браку виробництва.

28. Порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат.

29. Облік готової продукції.

30. Облік витрат майбутніх періодів.

з дисципліни «Фінансовий облік ІІ»

1. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

2. Облік зобов’язань за векселями виданими.

3. Облік розрахунків за іншими операціями.

4. Облік короткострокових та довгострокових позик.

5. Облік розрахунків за виплатами працівникам.

6. Види утримань із заробітної плати та порядок їх здійснення.

7. Порядок обчислення та облік відпускних.

8. Порядок надання та облік допомог по тимчасовій втраті працездатності.

9. Порядок здійснення та облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

10. Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ.

11. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

12. Порядок обчислення та облік єдиного податку.

13. Особливості обліку довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди.

14. Облік доходів від реалізації.

15. Облік інших операційних доходів.

16. Облік фінансових доходів та доходів від участі в капіталі.

17. Склад та облік інших доходів. Облік доходів майбутніх періодів.

18. Склад, характеристика та облік адміністративних витрат та витрат на збут.

19. Склад, характеристика та облік інших витрат операційної діяльності.

20. Склад, характеристика, облік фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.

21. Склад та облік інших витрат.

22. Порядок формування та облік фінансових результатів. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) та використання прибутку.

23. Синтетичний облік формування та змін зареєстрованого капіталу. Облік неоплаченого та вилученого капіталу.

24. Синтетичний та аналітичний облік капіталу в дооцінках, додаткового та резервного капіталу.

25. Порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).

26. Порядок складання Звіту про власний капітал.

27. Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

28. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів.

29. Методика складання консолідованої та зведеної звітності.

30. Методика складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при проведенні державної атестації

Державний екзамен з дисциплін «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» є одним з видів підсумкового контролю знань студентів.

Результати екзамену оцінюються за національною 4-х бальною шкалою, та у балах (від 0 до 100) відповідно до Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті і фіксуються у протоколі.

Оцінка «А» (за національною шкалою «відмінно») виставляється за правильні, впевнені, глибокі, повні та обґрунтовані відповіді на теоретичні питання білету і додаткові питання та правильне рішення практичного та тестових завдань.

Оцінка «В»(«дуже добре») виставляється за такими підходами:

- правильна, впевнена, повна відповідь на теоретичні питання білету та додаткові, але в рішенні практичного завдання при умові дотримання методики рішення допущено помилку в математичних розрахунках та у тестах;

Оцінка «С»(«добре») виставляється за такими підходами:

- правильне та повне рішення практичного завдання, але при відповіді на одне-два теоретичних питання білету та додаткові питання допущені деякі неточності та незначні помилки упрактичному завданні та у тестах.

Оцінка «D» («задовільно») виставляється за такими підходами:

- правильне рішення практичного завдання, але при відповіді на всі теоретичні питання білету та додаткові питання допущені помилки або не повністю розкрито їх суть, окремі тестові завдання розв’язані неправильно; практичне завдання вирішено не повністю, відповідь на два теоретичні питання білету та додаткові питання не повна, порушена логічність і послідовність відповіді, більше половини тестів розв’язано неправильно;

Оцінка «Е» («достатньо») виставляється за такими підходами:

- правильне рішення практичного завдання, свідома але з помилками відповідь на всі теоретичні питання білету та додаткові питання, порушена логічність та послідовність відповіді, неправильно розв’язано більше половинит тестових завдань.

Оцінка «FX»(«незадовільно») виставляється за несвідому, з великими помилками, відповідь на теоретичні питання білету та додаткові питання, необґрунтованість суджень, недостатньо розвинуту самостійність мислення, неправильне рішення практичного завдання, тестові завдання розв’язані неправильно.

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів БДФЕУ

при складанні державного екзамену

з дисципліни «Фінансовий облік»