Тема 18. Міжнародні економічні відносини

Лекція (4)

1. Міжнародний поділ праці. Світове господарство.

2. Форми міжнародних економічних відносин. Світові інтеграційні процеси.

3. Міжнародна торгівля. Зовнішньоторговельна політика держави. Торговельний баланс.

4. Особливості входження України у сучасне світове господарство.

5. Міжнародна валютна система.

6. Міжнародне підприємництво.

Питання для самостійної роботи студентів

1. Міжнародна торгівля. Зовнішньоторговельна політика держави.

2. Торговельний баланс України.

3. Міжнародна валютна система (структурний аналіз).

4. Міжнародні фінансово-кредитні установи.

5. Міжнародне підприємництво на території України (вільні економічні зони, спільні підприємства).

6. Платіжний баланс країни. Платіжний баланс України.

7. Входження України у світове господарство. Україна і євроінтеграція.

8. Економічні аспекти глобальних проблем.

Пошукові питання

1. Охарактеризуйте сучасний світовий ринок і назвіть його основні риси?

2. Дайте визначення світового господарства та назвіть його характерні риси.

3. Які форми державного регулювання міжнародної торгівлі вам відомі?

4. У чому полягають відмінності політики вільної торгівлі та протекціонізму?

5. Покажіть різницю між прямими і портфельними інвестиціями.

6. У чому полягають економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили для міжнародної економіки в цілому?

7. Які способи державного стимулювання рееміграції?

8. Назвіть основні категорії бажаних імігрантів для більшості країн світу?

9. Завдяки яким закономірностям міжнародна інтеграція у більшості випадків призводить до загального зростання добробуту країн-учасниць?

10. У чому Ви бачите спільне та відмінне між твердою та конвертованою валютою?

11. Які аспекти розвитку інтеграційного процесу в Європі є сприятливими, а які несприятливими для України?

Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Чому на сучасному етапі розвитку цивілізації окрема країна не може існувати ізольовано від інших? Оберіть із запропонованих відповідей ті, які Ви вважаєте правильними:

а) у країні може загальмуватися технічний прогрес;

б) можуть виникнути проблеми з міграцією робочої сили;

в) країні буде важко долати митні бар’єри;

г) для задоволення потреб населення у товарах та послугах необхідно залучати більше ресурсів і витрати на виробництво будуть вищими.

Тест 2.

Уявіть, що Вам треба довести необхідність участі України у світовій торгівлі. Які з наведених аргументів Ви використали б:

а) обсяги виробництва в Україні починаючи з 1991 і до 1999 року скорочувалися, і потрібно ще багато часу для того, щоб вийти на позиції, які передували спаду;

б) Україна має значний науковий потенціал і розвинуті технології у деяких сферах;

в) наприкінці 80-х років в Україні вироблялося сталі та вугілля більше ніж у Англії, ФРН та Японії;

г) 25% світових чорноземів припадає на Україну;

д) Україна має значні зовнішні борги.

Тест 3.

Які з наведених чинників можуть впливати на конкурентоспроможність товару на світовому ринку?

а) технічні параметри виробу;

б) курс валюти країни, що пропонує свої вироби на світовому ринку;

в) рівень ціни;

г) попит на товари, що продаються на світовому ринку.

Тест 4.

Які із зазначених чинників діють у бік зниження курсу національної валюти?

а) зростання внутрішніх цін;

б) збільшення експортних можливостей;

в) зменшення відсотка на іноземні капіталовкладення;

г) випереджаюче зростання доходів у одній країні по відношенню до інших.

Тест 5.

Що найбільше із запропонованих варіантів заважає Україні посісти гідне місце у світовому господарстві? Розмістіть наведені нижче чинники за важливістю:

а) традиційні зв’язки з країнами СНД;

б) низька конкурентоспроможність товарів та послуг;

в) відсутність досвіду ринкових відносин;

г) нераціональна структура економіки.

Вправа 1.За наведеною таблицею торговельного балансу умовно взятої країни визначте сальдо по окремих статтях торговельного балансу та загальне сальдо за рік:

Статті Експорт Імпорт Сальдо
Баланс товарів – всього:      
у тому числі: -паливно-енергетичні ресурси       -  
-продукція сільського господарства  
-продукція машинобудування  
-продукція важкої промисловості -  
-продукція харчової промисловості  
-текстиль  
-товари народного споживання  
-дорогоцінне каміння -  
Баланс послуг – всього:      
у тому числі: -транспортні послуги  
-туристичні послуги  
Всього:      

Заповніть таблицю і дайте відповідь на питання:

1. Товари яких галузей переважно експортує країна?

2. Товари яких галузей переважно імпортує країна?

3. Що означає позитивне сальдо зовнішньої торгівлі?

4. Що означає від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі?

Реферат (фіксований виступ)

1. Проблеми інтеграції України у сучасне світове господарство.

2. Україна і СОТ: проблеми взаємодії.

3. Етапи розвитку ЄС.

4. Міжнародна передача технологій.

5. Міжнародний рух капіталів.

6. Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

Питання для самоконтролю

1. Сутність, форми та значення міжнародного поділу праці.

2. Зміст світового господарства.

3. Міжнародна торгівля: загальна характеристика.

4. Зовнішньоторговельна політика держави: сутність, необхідність та види.

5. Торговельний баланс країни.

6. Міжнародна валютна система.

7. Міжнародне підприємництво: суть, значення та форми.

8. Платіжний баланс країни.

Економічний словник

Міжнародний поділ праці, світове господарство, міжнародна торгівля, торговельний баланс, міжнародна валютна система, міжнародне підприємництво, платіжний баланс, міжнародні фінансово-кредитні установи.

Література

Основна:

1. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – Розд. VIІ (Зовнішньоекономічна діяльность).

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – Розд.IV.

3. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – Розд.20.

4. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 лютого 1991 р. // Відомості ВР України. – 1991, №29.

5. Конституція України: - К.: Велес, 2006. – Стаття 17 (1-й абз.), стаття 18.

6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер.с 14-го анг. изд. – М.: ИНФРА – М, 2004. – Часть 9, главы 37,38.

7. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль, 1999. - Розд. IV.

8. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. А.А. Чухно. – К.: Знання – Прес, 2004.

9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. ред. Г.Н. Климко. – 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

10. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін. За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.:КНЕУ, 2001. – Розд.6.

11. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

12. Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с Анг., издание пятнадцать. – М., Бином – КноРус, 1997. – Часть VII, главы 34,35,37.

13. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпченко, В.С. Буд кін та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

14. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – с. 330-344.

Додаткова:

1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: 3б. наук. праць. Вип. 71. Част. ІІ – К.: Київський націон. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т міжн.відносин, 2008. – с.151-153.

2. Білик Ю., Зайчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції // Економіка України, 2007, №6.

3. Данилишин Б., Веклич О. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку // Економіка України, 2008, №7.

4. Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф.Радіонової. – 6-те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – Розд.V.

5. Міжнародні організації. За ред. О.С.Кучика. – 2-ге вид. – К.: „Знання”, 2007.

6. Осика С.Г., П’ятницький В.П. Світова організація торгівлі / 3-є видання, перер. і доп. – К.: «К.І.С.», 2005. – 514 с.

7. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди. Посібник. За ред. С.В. Мочерного, О.А. Устенка. – К.: ВЦ «Академія», 1998 – Розд.5

( Світове господарство).

8. Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерств // Економіка України, 2008, №4.

9. Філіпченко А.С. Міжнародні економічні відносини: Теорія. Підручник. – К.: «Либідь», 2008. – 408 с.

ІV. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет та функції економічної теорії. Еволюція поглядів на предмет економічної теорії.

2. Метод та засоби економічного дослідження.

3. Економічні закони та категорії.

4. Економічна теорія та економічна політика. Завдання економічної теорії в умовах перехідної економіки України.

5. Потреби та споживчі блага. Класифікація потреб. Закон зростання потреб.

6. Економічні інтереси.

7. Закон спадної граничної корисності та його вплив на поведінку споживача.

8. Виробництво та його фактори.

9. Виробничі ресурси, їх класифікація.

10. Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.

11. Ресурсний потенціал України та проблеми його використання.

12. Закон спадної продуктивності факторів виробництва та його вплив на поведінку виробника.

13. Технологічний спосіб виробництва: сутність та еволюція. Характеристика сучасного ТСВ.

14. Продукт як результат втілення факторів вирорбництва.

15. Ефективність використання факторів виробництва: сутність, основні показники, стан в Україні.

16. Економічне зростання та його типи. Освіта як фактор економічного зростання.

17. Економічний зміст власності. Право власності

18. Типи, види і форми власності.

19. Реформування відносин власності в перехідній економіці України.

20. Сутність та принципи ринкової організації економіки. Функції ринку.

21. Загальні засади та модель адміністративно-командної економіки.

22. Змішана економіка розвинутих країн.

23. Економічна система сучасної України. Роздержавлення та приватизація економіки в Україні.

24. Товар та його властивості.

25. Вартість товару. Теорії вартості.

26. Суть і функції грошей.

27. Закон вартості.

28. Види грошей. Визначення кількості грошей в обігу. Конвертованість грошей.

29. Гроші в Україні. Грошова реформа 1996 року, її необхідність, механізм проведення та значення.

30. Попит. Закон попиту. Фактори попиту.

31. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори пропозиції.

32. Ринкова ціна. Явища дефіциту та надлишку товарів. Значення конкуренції у встановленні ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави.

33. Різні види ринків: підходи до класифікації, загальна характеристика.

34. Ринкова інфраструктура та її елементи.

35. Товарні біржі, їх роль у ринковій економіці.

36. Фондові біржі, їх роль у функціонуванні капіталу.

37. Акціонерні товариства. Акція. Види акцій. Ціна акції.

38. Банки та банківська система. Банківська система в Україні.

39. Біржі праці (служби зайнятості). Служби зайнятості в Україні.

40. Фінансово-кредитні посередники: інвестиційні фонди, страхові та довірчі компанії, пенсійні фонди.

41. Рента. Ціна землі.

42. Заробітна плата: сутність, форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в Україні.

43. Позичковий процент. Норма процента та фактори, що її визначають.

44. Економічна сутність прибутку. Норма прибутку та фактори, що її визначають.

45. Підприємство в ринковій економіці: суть, функції та види.

46. Підприємництво та його види. Підприємництво в Україні.

47. Малий і великий бізнес, необхідність їх поєднання. Проблема малого бізнесу в Україні.

48. Фермерські та колективні підприємства в сільському господарстві. Фермерство в Україні.

49. Державні підприємства в ринковій економіці. Державні підприємства в Україні.

50. Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот.

51. Витрати виробництва та підприємницький дохід.

52. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи та витрати домогосподарств.Домогосподарства в Україні.

53. Зміст управлінської діяльності підприємства. Менеджмент. Еволюція теорій управління.

54. Функції управління фірмою. Організаційні структури управління підприємством.

55. Необхідність, суть та функції маркетингу.

56. Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги.

57. Сукупні доходи та сукупні витрати, необхідність їх урівноваження.

58. Сукупний попит і сукупна пропозиція, їх урівноваження.

59. Класичний, кейнсіанський та неокласичні погляди на можливість досягнення макрорівноваги.

60. Валовий внутрішній (національний) продукт та інші макроекономічні показники.

61. Циклічність як форма руху ринкової економіки.

62. Безробіття, його рівень та наслідки.

63. Види і причини безробіття. Засоби держави по обмеженню безробіття. Стан ринку праці і безробіття в Україні.

64. Інфляція: суть, причини, рівень.

65. Антиінфляційне регулювання економіки в розвинутих країнах. Інфляція в Україні в 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст.

66. Податки: сутність, види, роль в макроекономічному регулюванні.

67. Оподаткування в Україні.

68. Державний бюджет. Структура надходжень та видатків.

69. Державний бюджет України на поточний рік.

70. Кредитно-грошове регулювання та кредитно-грошова політика держави.

71. Макроекономічне регулювання в Україні.

72. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають. Світове господарство.

73. Форми міжнародних економічних відносин.

74. Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у міжнародній торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна як член СОТ.

75. Платіжний баланс країни: сутність, структура. Платіжний баланс України.

76. Міжнародна валютна система.

77. Форми міжнародного підприємництва.

78. Міжнародні фінансово-кредитні установи.

79. Місце та економічні зв’язки України у сучасному світовому господарстві.