Тема № 4: Джерела земельного права: поняття та класифікація

Семінарське заняття №4: Джерела земельного права: поняття та класифікація

Навчальна мета заняття: Характеристика та значення системи джерел земельного права.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття та класифікація джерел земельного права.

2. Проблеми кодифікації джерел земельного права.

3. Конституція та закони як джерела земельного права.

4. Підзаконні та локальні нормативно-правові акти як джерела земельного права.

5. Значення і роль рішень Конституційного суду України, практики загальних та спеціалізованих судів в регулюванні земельних правовідносин.

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Розкрити поняття та класифікацію джерел земельного права. Зосередити увагу на класифікації за юридичною силою, визначити шляхи вирішення проблем пов’язаних з колізіями та прогалинами в системі джерел земельного права.

2. Визначити проблеми кодифікації джерел земельного права, розкрити та охарактеризувати поняття уніфікації та диференціації джерел земельного права.

3. Значення Конституції України в регулюванні земельних відносин. Закони як джерела земельного права.

4. розкрити значення підзаконних та локальних нормативно-правових актів як джерел земельного права. Визначити шляхи подолання причин та наслідків прийняття підзаконних нормативних актів, що не відповідають законам України.

5. При визначенні значення і ролі рішень Конституційного суду України, практики загальних та спеціалізованих судів в регулюванні земельних правовідносин, зосередити увагу на проблеми застосування рішень Конституційного суду на практиці. Розкрити значення роз’яснень вищих спеціалізованих судів в системі джерел земельного права.

Теми для рефератів:

1. Конституція і закони України як джерела земельного права.

2. Кодифікація джерел земельного права.

3. Особливості класифікації джерел земельного права.

4. Земельний кодекс України – основне джерело земельного права.

5. Місце та юридичне значення підзаконних нормативно-правових актів як джерел земельного права.

Література:9, 10, 11, 12, 13, 14; текст лекції

Змістовий модуль № 2: Правове регулювання прав на землю в Україні

Тема № 5: Правове регулювання права власності на земельні ресурси в Україні

Семінарське заняття №5: Правове регулювання права власності на земельні ресурси в Україні.

Навчальна мета заняття: Визначення ролі правового інституту права власності на земельну ділянку, характеристика основних засад правового регулювання права власності на землю в Україні.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття та зміст права власності на земельні ресурси в Україні.

2. Форми власності на землі та їх характеристика.

3. Об’єкти права власності на земельні ресурси.

4. Суб’єкти права власності на земельні ресурси.

5. Правові підстави виникнення права власності на земельні ресурси.

6. Правові підстави зміни та припинення права власності на земельні ресурси.

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Надати визначення поняття права власності на земельні ресурси в Україні. Охарактеризувати з прикладами основні повноваження власника (володіння, користування та розпорядження).

2. Охарактеризувати власність народу України як специфічну форму власності на землі. Дати характеристику державної, комунальної та приватної власності на землі.

3. Враховуючи положення ст. 79 Земельного кодексу України, охарактеризувати поняття та ознаки земельної ділянки.

4. Охарактеризувати коло суб’єктів права власності. Вказати на відмінності між поняттям власника та розпорядника землями державної та комунальної власності.

5. Вказати на первинні та похідні підстави виникнення права власності на земельні ресурси. Охарактеризувати підстави виникнення права власності держави на землі в Україні.

6. Визначити правові підстави зміни та припинення права власності на земельні ресурси. Особливу увагу приділити підставам та порядку примусового припинення права власності на землі в Україні.

Теми для рефератів:

1. Право власності на земельні ресурси як економіко-правовий інститут земельного права.

2. Форми власності на землі, їх об’єкти та суб’єкти.

3. Правові підстави виникнення права власності на земельні ресурси.

4. Правові підстави зміни та припинення права власності на земельні ресурси.

ЛІТЕРАТУРА: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 74, 78; текст лекції

Семінарське заняття №6: Права та обов’язки власників земельних ресурсів

Навчальна мета заняття: Розкрити систему прав та обов’язків власників земель, охарактеризувати систему гарантів здійснення прав власників.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Права власників земельних ресурсів та їх правове закріплення.

2. Обов’язки власників земельних ресурсів та їх правове закріплення.

3. Особливості реалізації права власності на земельні ресурси Українським народом.

4. Особливості реалізації права власності на земельні ресурси територіальними громадами.

5. Особливості реалізації права власності на земельні ресурси іноземцями та особами без громадянства.

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Охарактеризувати права власників земельних ресурсів на надані їм земельні ділянки. Поширення прав власника на чужі земельні ділянки.

2. Визначити коло обов’язків власників земельних ресурсів. Звернути увагу на співвідношення обов’язків власника за земельним та екологічним законодавством.

3. Охарактеризувати можливості, межі та порядок реалізації права власності на земельні ресурси Українським народом та державою.

4. Особливості реалізації права власності на земельні ресурси територіальними громадами, порядок розпорядження земельними ділянками комунальної власності.

5. Розкрити особливості набуття та реалізації права власності на земельні ресурси іноземцями та особами без громадянства. Право власності іноземних держав на землю в Україні.

Теми для рефератів:

1. Права власників земельних ресурсів та порядок їх реалізації.

2. Обов’язки власників земельних ресурсів та порядок їх реалізації.

3. Форми реалізації прав та обов’язків власників земельних ресурсів.

ЛІТЕРАТУРА: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 74, 78; текст лекції