Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту

Середньорічний темп зростання (приросту) можна розрахувати по средньогеометричній або середньоарифметичній зваженій.

По средньогеометричній:

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №1 - открытая онлайн библиотека (17)

Для більшої наочності динаміку товарної продукції можна зобразити графічно

2. Оцінка виконання плану за звітний період (місяць, квартал, рік)

Аналіз виконання плану по асортименту (номенклатурі)

Асортимент - перелік найменувань продукції з вказівкою її обсягу випуску по кожному виду. Він буває повний, груповий і внутрішньогруповий.

Аналіз виконання плану по асортименту базується на порівнянні фактичного і планового випуску продукції по виробах, які включені в основний перелік (держзамовлення).

Оцінка виконання плану по асортименту може проводитися:

а) способом найменшого відсотка

б) по питомій вазі в загальному переліку найменувань виробів, по яких виконаний план випуску продукції;

в) за допомогою середнього відсотка, який розраховується шляхом співвідношення загального фактичного випуску продукції в межах плану на загальний плановий випуск продукції (продукція, виготовлена понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану по асортименту).

Причини недовиконання плану за асортиментом можуть бути зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх відносяться: кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, невчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з незалежної від нього причини.

Внутрішні причини - недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан устаткування, його простої, аварії, недолік електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна провести способом ланцюгової підстановки .

Впф =(Уф.общ*УДфі*Цплі)

Впусл =(Уф.общ*УДплі*Цплі)

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №2 - открытая онлайн библиотека Впстр = Впф-впусл

Для розрахунку впливу структурного чинника на об'єм виробництва продукції у вартісному виразі можна використовувати також спосіб абсолютних різниць. Спочатку необхідно визначити, як зміниться середній рівень ціни 1 од ( Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №2 - открытая онлайн библиотека Цстр) за рахунок структури. Помноживши отриманий результат на загальний фактичний об'єм виробництва продукції в натуральному виразі, дізнаємося зміну об'єму товарної продукції у вартісному виразі:

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №4 - открытая онлайн библиотека ВПстр=Цстр*Vф.общ.Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №2 - открытая онлайн библиотека(18)

Розрахунок впливу структурного чинника на об'єм виробництва продукції можна провести і за допомогою середньозваженихцін. Для цього спочатку визначається середньозваженаціна при фактичній структурі продукції, а потім при плановій і різниця між ними умножається на фактичний загальний об'єм виробництва продукції в умовно-натуральному виразі:

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №6 - открытая онлайн библиотека (19)

Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об'ємі і асортименті, передбаченому планом.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску і реалізації продукції.

Для оцінки виконання плану по ритмічності використовуються прямі і непрямі показники.

Прямі показники- коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (доба) до місячного випуску, питома вага проведеної продукції за кожен місяць до квартального випуску, питома вага випущеної продукції за кожний квартал до річного об'єму виробництва, питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця до третьої декади попереднього місяця.

Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності. Він визначається діленням суми, яка зарахована у виконання плану по ритмічності, на плановий випуск продукції. При цьому у виконання плану по ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, але не більше запланованого:

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №7 - открытая онлайн библиотека (20)

де Кр - коефіцієнт ритмічності; ВПплі - плановий випуск продукції за i-e періоди; ВПні - недовиконання плану по випуску продукції в і-м періоді.

Коефіцієнт варіації (Kв) визначається як відношення середнеквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового планового випуску продукції:

Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №8 - открытая онлайн библиотека (21)

де Вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунок базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту - №9 - открытая онлайн библиотека - квадратичне відхилення від середнього завдання; п - число підсумовуваних планових завданні; Хпл - середне завдання по графіку.

Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розраховується також показник аритмічності як сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від плану за кожен день (тиждень, декаду). Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності.

Непрямі показникиритмічності - наявність доплат за наднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопостачу і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

Внутрішні причини аритмічності - важкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології і матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю

зовнішні - невчасне постачання сировини і матеріалів постачальниками, недолік енергоресурсів не з вини підприємства і ін.

Якщо відомі причини недовиконання (перевиконання) плану випуску продукції по декадах (добі), можна розрахувати їх вплив на показник аритмічності. Для цього числа аритмічності виробництва з даної причини необхідно віднести до загального показника аритмічності і помножити на 100.

В процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Для цього застосовуються різні методи:

а) різниця між плановим і зарахованим випуском продукції;

б) різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим виходячи з найбільшого середньодобового обсягу виробництва;

в) якщо уявити, що фактичний випуск в третій декаді складає планову питому вагу в загальному випуску продукції, то можливий об'єм виробництва можна знайти діленням першого показника на другій і множенням на 100. Якщо від фактичного випуску продукції відняти можливий, отримаємо той же результат.

г) різниця між найбільшим і найменшим середньодобовим випуском продукції умножається на фактичну кількість робочої доби (декад) в аналізованому періоді.

На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи щодо усунення причин неритмічної роботи.